صدراشیمی

شیمی پنجره ای برای شناخت هستی و هستی بخش است

آیا عنصرهای لانتان (۵۷La) و آکتینیم (۸۹Ac) به عنصرهای دسته dتعلق دارند یا f ؟ چرا؟خلاصه جواب دفتر تالیف شیمی این است که:

۱- از نظر آرایش الکترونی لانتان (۵۷La) به صورت ۵d1و آکتینیم (۸۹Ac) به صورت ۶d1 است.و از این نظر بهتر است که در دسته d قرار داشته باشند(همانند جدول  کتاب پارسال۹۰)

۲- از نظر روند تغییرات خواص (مانند انرژی نخستین یونش ، نقطه ذوب و جوش ، نوع ساختار شبکه بلور و….) بهتراست که (۵۷La) و (۸۹Ac)جزو عنصرهای دسته f باشند(همانند جدول کتاب امسال۹۱)  و به جای آن ها دو عنصر ۷۱ و ۱۰۳ زیر  خانه اسکاندیم و ایریتیم قرار گیرند.

توضیح: موسسه آیوپاک تمام ۱۵ عنصر از۵۷ تا۷۱ را درخانه لانتان(زیرخانه ۳۹ ) قرار می دهد.  و تمام ۱۵ عنصر از۸۹ تا ۱۰۳ را در خانه آکتینیوم(زیرخانه ۳۹ ) قرار می دهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ساعت ۲۰:۴۳ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

شیمی آلی (تست)

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۹:۵۷ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

جزوه شیمی آلی

در تهیه این جزوه از مطالب مجتمع آموزشی فردوس استفاده شده است .

جزوه شیمی آلی

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۹:۵۷ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

خرداد شیمی 2 فرزانگان

۰/۷۵

از ویژگی های پرتو کاتدی سه مورد را بیان کنید .

1

۰/۷۵

عدد جرمی عنصری 65 و تعداد نوترون های آن 5 واحد بیش تر از تعداد پروتون های آن است عدد اتمی این عنصر را حساب کنید .

2

1

اگر آرایش الکترونی یون A2+ ، [Ar]3d6 باشد ، آرایش الکترونی اتم A را بنویسید .

3

1

یون ها و اتم های Na ، Mg+ ، Al2+ و Si3+ هم الکترون هستند (یون ها فرضی اند) . در میان این گونه ها ، بار موثر هسته ی کدام گونه از همه بیش تر و کدام گونه از همه کم تر است ؟ چرا ؟

4

1

با توجه به جدول زیر کدام دو عنصر به یک گروه از جدول تناوبی تعلق دارند ؟

 

E1

E2

E3

A

118

1091

1651

B

175

346

1847

C

125

1743

2822

D

141

272

1194

5

۰/۵

چرا نقطه ذوب خانواده لیتیم از بالا به پایین کاهش می یابد .

6

1

هنگامی که عنصرx از گروه دوم اصلی با عنصر Y از گروه هفتم اصلی واکنش می دهد فرمول ترکیب حاصل را با ذکر علت بیان کنید .

7

 

در جای خالی نام یا فرمول شیمیایی ترکیب مورد نظر را بنویسید .

 

H3PO4

 

CrI3

یون پرکلرات

 

جیوه(I) کلرید

 

8

1

نقطه ذوب ترکیبات زیر را با ذکر علت مقایسه کنید   الف-  MgS  با MgO                          ب- CsBr با LiF

9

1

اگر فرمول سولفات فلز M بصورت MSO4 باشد . فرمول کرومات و نیترات آن را بنویسید .

10

2

چهار عنصر فرضی D ، E ، F وG را در نظر بگیرید . اگر الکترونگاتیوی این عنصرها به ترتیب برابر با 8/3 ، 2/3 ، 8/2 و 3/1 باشد . مولکول های DE , DG , EG, DF  را به ترتیب افزایش قطبی بودن پیوند بین اتم ها با ذکر علت مرتب کنید .

11

1

نقطه جوش هیدروژن هالیدها بر حسب کلوین برابر با T1=237.6 , T2 = 292.4 , T3 = 206.3 , T4 = 187.9 است جدول زیر را بر اساس این اعداد با ذکر علت پر کنید .

 

HI

HBr

HCl

HF

نقطه جوش

 

 

 

 

12

2

الف - ساختار لوئیس گونه های NH3 و NH2- را رسم کرده و شکل هندسی آنها را پیش بینی کنید .

ب- چرا اندازه زاویه ی پیون H-N-H در دو گونه NH3 و NH2-تفاوت دارد .

13

1

در جای خالی نام یا فرمول شیمیایی ترکیب مورد نظر را بنویسید .

 

Cl2O7

 

PBr3

نیتروژن (III) اکسید

 

گوگرد تترا فلوئورید

 

14

1

چگونگی جهت گیری مولکول های H2O و C2Cl2 را در میدان الکتریکی توجیه کنید .  

15

۱/۵

نام ترکیب یا ساختار تر کیب مربوطه را بنویسید .

CH3CH2C(CH3)=C(CH3)CH3

 

CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)CH3

 

3- متیل 1- بوتین

 

16

1

پیوند های کووالانسی هم در ترکیب های مولکولی و هم در جامد های کووالانسی وجود دارد ، در حالی که نقطه ذوب و جوش ترکیبات مولکولی کم و نقطه ذوب جوش جامدهای کووالانسی بسیار زیاد است . چرا ؟

17

۰/۵

تعیین کنید هریک از ترکیب های زیر متعلق به کدام دسنته از ترکیبات آلی است .

HCOOH                               CH3COCH3

18

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم خرداد ۱۳۹۰ساعت ۲۱:۳۳ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

ماهیت پیوند شیمیایی

می دانید که :

۱- یک پیوند کووالانسی شامل دو الکترون است که در فضایی بین دو اتم تشکیا دهنده آن قرار می گیرد .

۲- با جفت شدن اسپین الکترون ها در یک پیوند کووالانسی بین دو اتم نیروهای جاذبه بر نیروهای دافعه غلبه می کند و نیروهای جاذبه خالصی که پیوند نامیده می شود دو اتم را متصل به یکدیگر نگه می دارد .

۳- از نظر ترمودینامیک - الکترواستاتیک و مدل اوربیتالی اتم ها علت تشکیل پیوند به ترتیب ایجاد پایداری - غلبه نیروهای جاذبه بر دافعه و هم پوشانی اوربیتال های مناسب با یکدیگر است .

۴- پیوندهای کووالانسی از نظر تقارن به دو صورت سیگما و پای می باشند . پیوند سیگما همپوشانی اوربیتال ها به صورت سر به سر و در پیوند پای به صورت جانبی صورت می گیرد .

۵- بین دو اتم می تواند بیش از یک پیوند بوجود آید .

۶- در مولکول های که بیش از یک ساختار لوویس معتبر می توان برای آنها رسم کرد هیبرید رزونانسی بهترین توصیف برای نمایش ساختار الکترونی آنها است .

۴- رزونانس مولکول ها و یون ها را پایدار می کند و خواص برخی پیوندها را یکسان می کند .

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ساعت ۱۴:۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

پیشوند های یونانی

پیشوند یونانی عدد پیشوند یونانی عدد پیشوند یونانی عدد پیشوند یونانی عدد
مونو ۱ هپتا ۷ تری دکا ۱۳ نونا دکا ۱۹
دی ۲ اکتا ۸ تترادکا ۱۳ ای کوزا ۲۰
تری ۳ نونا ۹ پنتا دکا ۱۵ همی ۱/۲
تترا ۴ دکا ۱۰ هگزا دکا ۱۶ سزکویی ۳/۲
پنتا ۵ آندکا ۱۱ هپتا دکا ۱۷ پلی چندتا
هگزا ۶ دودکا ۱۲ اکتا دکا ۱۸

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ساعت ۱۳:۴۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمايشهاي سال دوم دبیرستان ( تجربی – ریاضی فیزیک )

آزمايشهاي سال دوم دبیرستان ( تجربی ریاضی فیزیک )

-( جلسه اول آشنايي با ساختار ماده) --

آزمايش (1): مشاهدة تخلية الكتريكي در اتمسفر (بوبين رومكورف )

دستور كار:

به جاي اين آزمايش مي توان دانش‌آموز را با پديده هاي طبيعي كه تخليه الكتريكي در آن صورت مي گيرد آشنا نمود براي مثال :

1ـ تخليه بار الكتريكي بين دواير باردار كه با توليد نور و صدا همراه مي باشد.

2ـ تخليه بار الكتريكي بين دست و يك پتو و يا وسايل پشمي كه با توليد نور و صدا در تاريكي همراه مي باشد.

آزمايش(2): مشاهدة تخليه الكتريكي در سري لامپهاي تخليه:

وسايل و مواد لازم: سري لايه‌هاي تخليه الكتريكي، منبع الكتريكي با ولتاژ بالا (12000-6000 ولت)

دستوركار:

1ـ منبع الكتريكي يا ولتاژ بالا را آمادة استفاده نمائيد

2ـ مشابه يك مدار الكتريكي سادة فيزيك. دو سر سيم را به دو سر هر سري لامپ متصل نموده پس پا دادن ولتاژ مورد نظر تخليه الكتريكي را در هر كدام مشاهده نمائيد.

 

آزمايش(3): بررسي خواص اشعة كاتديك

وسايل و مواد لازم: لامپ كاتدي، ميدان مغناطيسي، كه مي تواند توسط آهنرباي فعلي شكل ايجاد شود. ميدان الكتريكي.

دستوركار:

1ـ لامپ كاتدي را روشن نموده و صحت درستي آنرا مطمئن شويد.

2ـ لامپ كاتدي را در ميدان مغناطيس قرار داده تا از روي انحراف پرتو به اين نكته پي ببريد كه پرتوها از جنس الكترون مي باشند.

3ـ لامپ كاتدي را در ميدان الكتريكي قرار داده تا از روي انحراف پرتو به اين نكته پي ببريد كه پرتوها داراي بار الكتريكي مي باشند.

4ـ اگر درون لامپ يك جسم كدر باشد از سايه جسم كدر به اين نكته پي ببريد كه پرتوهاي كاتدي به خط مستقيم سير مي‌كنند.

5ـ اگر درون لامپ يك صفحه چرخان باشد با حركت آن به اين نكته پي ببريد كه پرتوهاي كاتدي داراي انرژي مي باشند.

6ـ كليه خواص يك پرتو كاتدي را با توجه به موارد مشاهده شده بنويسيد؟

آزمايش (4) مشاهدة طيف نشري خطي اتمي، هيدروژن

وسايل و مواد لازم: منبع الكتريكي با ولتاژ بالا، لامپ تخليه هيدروژن ، شيار باريك در يك شيشه مستطيلي ، منشور مثلث القاعده، فيم عكارس.

دستوركار:

1ـ لامپ تخليه را راه‌اندازي نموده و از صحت آن اطمينان حاصل نمائيد پس ساير وسايل را مطابق شكل برقرار نمائيد. از روي اثر آن بر روي فيلم عكاسي، طيف نشري خطي هيدروژن را مشاهده نمائيد.

آزمايش(5): آزمايش شعله:

وسايل و مواد لازم: ميلة باريكي از آلياژ نيكروم (به جاي آن مي توان سيم نازك آهن بكار برد، نمك كلريد از فلزهاي ليتيم، سديم، پتاسيم، كلسيم، باريم، مس، هيدروكلريك‌اسيد

دستوركار:

1ـ مقدار كمي از نكهاي مورد نظر را بر روي يك شيشه بريزيد و نام هر يك را در كنار آن يادداشت نمائيد.

2ـ مقدار كمي HCL غليظ را بر روي هر نمونه بريزيد تا نمك را در خود حل نمائيد.

3ـ يك انتهاي ميلة فلزي را در هر نمونه به ترتيب فرو برده و به قسمت‌آبي شعلة نزديك نمائيد.

4ـ رنگ شعله را به همراه نمك استفاده در جدول مقابل يادداشت نمائيد.

5ـ ميله را در نمونه مجهول فرو برده و به شعله نزديك نمائيد، از روي رنگ نمونه را پيش بيني نمائيد.

رنگ شعله

نمك فلز

ك

آ

 

ليتيم

Li

 

سديم

Na

 

پتاسيم

K

 

كلسيم

Ca

 

باريم

Ba

 

مس

Cu

 

استرانيم

Sr

 

مجهول

مجهول

 

------------------------------- جلسه دوم -------------------------------

آزمايش (1) : بررسي واكنش پذيري فلزهاي گروه اول (K , Na , Li)

وسايل و مواد لازم: لوله آزمايش3عدد، جالوله اي آزمايش، آب ، مقدار كمي از فلزهاي ليتيم، سديم، پتاسيم.

دستوركار:

1ـ سه لولة آزمايش را تا 4/1 حجم آن با آب پر كنيد و در جالوله‌اي قرار دهيد.

2ـ به هر كدام به ترتيب از راست به چپ، به اندازه دانه عدسي، فلزهاي ليتيم، سديم و پتاسيم، به طور همزمان بياندازيد و مشاهده هاي خود را يادداشت نمائيد.

3ـ اگر دوباره به لوله محتوي سديم، تكه كوچك ديگري سديم اضافه نمائيم و گاز آن را بررسي نمائيم، نوع گاز را مشخص نمائيد.

4ـ واكنش‌پذيري كداميك با آب بيشتر است، پس فعاليت كداميك بيشتر است.

5ـ واكنشهاي شيميايي انجام گرفته در هر كدام را بنويسيد.

آزمايش (2): واكنش پذيري فلزهاي گروه دوم جدول تناوبي عناصر (Ca , Mg)

وسايل و مواد مورد نياز: جالوله اي آزمايش، لولة آزمايش 2 عدد، محلول غليظ هيدروكلريك اسيد، نوار منيزيم، كلسيم تازه.

دستوركار:

1ـ دو لولة آزمايش را تا 4/1 حجم آن با هيدروكلريك‌اسيد پر كنيد.

2ـ لوله هاي آزمايش را در جالوله‌اي قرار داده و تكه هاي كوچكي از دو فاز منيزيم و كلسيم را همزمان به دو لوله بياندازيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

3ـ تكه چك ديگري از نوار منيزيم را در لولة آزمايش منيزمي بياندازيد و انگشت خود را روي دهانة لوله قرار دهيد. هنگامي كه انگشتان را برداشته‌ايد (پس از احساس كردن فشار گاز) كبريت شعله وري را به دهانة لوله نزديك نمائيد. مشاهدة خود را يادداشت نمائيد.

4ـ واكنش‌پذيري كداميك با HCL بيشتر است، روند فعاليت گروه دوم را مشابه اين دو عنصر بيان نمائيد.

5ـ واكنش شيميايي اين دو عنصر با HCL را نوشته و گاز آزاد شده را بيان كنيد.

آزمايش (3) مقايسه و بررسي فعاليت شيميايي هالوژنها

وسايل و مواد مورد نياز: لولة آزمايش ß 9 عدد، جالوله اي، بالن حجمي CC500ß 3 عدد، استوانة مدرج، پتاسيم كلريد پتاسيم برميد. پتاسيم يديد مايع سفيد كننده‌ (وايتكس) محلول غليظ هيدروكلريك‌اسيد (HCL) پتاسيم يدات، پتاسيم برمات بشر، CC200، ترازو

دستوركار:

1ـ5/7 گرم KCL را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

2ـ 12 گرم KBr را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

3ـ 17 گرم KI را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

4ـ 100 ميلي ليتر مايع سفيد كننده را به كمك استوانة مدرج برداريد و به درون يك بشر CC200 بريزيد و سپس به آن 75 ميلي ليتر محلول ليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب كلر تهيه شود.

5ـ 150 ميلي ليتر از محلول KBr را به كمك استوانة مدرج برداريد و به درون يك بشر CC200 بريزيد، پس از گرم 3KBro 2 ميلي ليتر محلول غليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب برم تهيه شود.

6ـ 150 ميلي ليتر آب را به كمك استوانه مدرج برداريد به درون يك بشر CC200 بريزيد، به آن مقدار كمي 3KIo ، 2 قطره محلول KI، 25 ميلي‌‌ليتر محلول غليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب يد تهيه شود.

7ـ سه دستة سه تايي (9عدد) لولة آزمايش را به طور جداگانه در جالوله‌اي قرار دهيد و به ترتيب 10 ميلي ليتر محلول KBr , kcl،KI را به درون هر لوله آزمايش بريزيد.

8ـ به سه لولة آزمايش محتوي محلول kcl به ترتيب 10 ميلي ليتر آب كلر، ، 10 ميلي ليتر آب برم، 10 ميلي ليتر آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

9 ـ به سه لولة آزمايش محتوي محلول KBr به ترتيب 10 ميلي ليتر آب كلر، 10 ميلي ليتر آب برم، 10 ميلي ليتر آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

10ـ به سه لولة آزمايش محتوي KI به ترتيب 10 ميلي متر آب كلر،10 ميلي‌ليتر آب برم، 10 ميلي ليتر آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

11ـ در ميان هالوژنها، كداميك كمترين و كداميك بالاترين واكنش پذيري (فعاليت) را دارا مي باشد، آنها را بر اساس فعاليت مرتب نمائيد.

----------------------------------- جلسه سوم ---------------------------------------

آزمايش (1): بررسي روندهاي تناوبي عناصر در جدول تناوبي

آ: بررسي روند تغيير نقطه ذوب عناصر با افزايش عدد اتمي در گروه اول اصلي (ص51 كتاب درسي) ب: بررسي روند تغيير

شعاع اتمي در گروهها و دوره ها(ص3-52 كتاب درسي)

پ: بررسي روند تغيير انرژي يونش عناصر (ص53، شكل 9 كتاب درسي) ت: بررسي روند تغيير الكترونگاتيوي عناصر در گروهها و دوره ها(ص54 شكل 10 كتاب درس)

آزمايش(2)؛ واكنش سديم مذاب و گاز كلر، حاشيه كتاب درسي ص61

وسايل و مواد لازم: ارلن پيركس، لوله پلاستيكي رابط، سديم، گاز كلر (با اثر HCL بر مايع سفيد كننده تهيه مي شود.) استوانه مدرج ـ بوتة فازي پنس، چراغ گاز، سه پايه ، توري نسوز، گيرة بوته

دستوركار:

1ـ در يك لرلن CC5 مايع سفيد كننده (Naclo) بريزيد تا در يك واكنش گاز كلر توليد شود.

3ـ در يك بوتة فازي، سديم (يك يا چند دانه عدسي) قرار داده و با شعله چراغ گاز آنرا حرارت دهيد تا ذوب شود.

4ـ سديم مذاب بوته فازي را به كمك گيره به درون ارلن منتقل نموده و واكنش مشاهده شده را بنويسيد؟

آزمايش(3) بررسي رسانايي الكتريكي محلولها

وسايل و مواد لازم: كليه وسايل يك مدار الكتريكي ساده، همزن شيشه‌اي، چهار عدد بشر CC50، سديم كلريد، گلوكز، آب مقطر.

دستور كار: مشابه آزمايش4 جلسة اول، اول دبيرستان

------------------------------------- جلسة چهارم ------------------------------------

آزمايش(1): تعيين تعداد مولهاي آب تبلور و پس فرمول يك نمك آب پوشيده

وسايل و مواد لازم: ترازو، بوتة چيني، گيره بوته، پايه، ديسكاتور، مثلث نسوز، قاشقك، چراغ گاز، باريم كلريد آبدار.

دستوركار:

1ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بستة آن روي مثلث نسوز قرار دهيد و چراغ گاز را روشن نمائيد بوته را آنقدر گرم نمائيد كه بر اثر گرما سرخ شود.

2ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بسته برداشته و به مدت پنج دقيقه در ديسكاتور قرار دهيد تا سرد شود.

3ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بستة برداشته و بر روي ترازو قرار دهيد و وزن آنرا مشخص نمائيد.

4ـ با استفاده از قاشقك، حدود 5گرم باريم كلريد آبدار (با دقت 01/0 گرم در توزين) وزن نمائيد. يادداشت نمائيد پس به بوتة چيني اضافه نمائيد.

5ـ بوتة چيني را به كمك گيرة مخصوص برداشته و روي مثلث نسوز قرار دهيد و آنرا گرم نمائيد. (به آهستگي) تا بوته به همراه درپوش نيم بستة آن سرخ شود (به مدت 5 دقيقه سرخ مي شود)

6ـ بوته چيني و درپوش آنرا به كمك گيرة مخصوص به ديسكاتور منتقل نموده تا سرد شود. پس جرم آنرا پس از سرد شدن به كمك ترازو تعيين نمائيد.

7ـ بوتة چيني درپوش دارو باريم كلريد را مدت 5 دقيقه بر روي چراغ گاز تا دماي سرخ شدن گرم نموده، پس آنرا در ديسكاتور سرد نموده و تزريق نمائيد. اگر آخرين دو جرم اندازه‌گيري شده بيشتر از 01/0 گرم تفاوت داشته باشد مي‌توان فرض كرد كه تمام آب تركيب خارج نشده است در اين صورت عمليات انجام شده را آنقدر تكرار كنيد تا جرم تغييري نشان ندهد. كه در اينصورت همة آب تبخير شده است، اين مقدار ثابت را يادداشت نمائيد نمك بي آب را نگه داريد.)

8ـ با استفاده از موارد داده شده ، تعداد مولهاي آب، نمك آبدار را محاسبه نمائيد.

1-8 جرم باريم كلريد بي آب را محاسبه نمائيد.

2-8 تعداد مولهاي باريم كلريد بي آب را محاسبة نمائيد.

3-8 جرم و سپس تعداد مولهاي آب خارج شده را محاسبه نمائيد.

4-8 اگر واكنش انجام شده براي اين آزمايش به صورت Bacl2.nH2o(S) à Bacl2(S)+nH2O باشد n را كه نسبت تعداد مولهاي آب خارج شده به مولهاي باريم كلريد بي آب است محاسبه نموده و آنرا به نزديكترين عدد صحيح ممكن گرد نمائيد تا فرمول تجربي اين نمك آبپوشيده محاسبه شود.

آزمايش(2): سوختن منيزيم در كربن دي اكسيد.

وسايل و مواد لازم: گيره فلزي يا چوبي، ارلن، بوتة چيني، درپوش پلاستيكي، سديم هيدروژن كربنات، استيك اسيد، نوار منيزيم

دستوركار:

1ـ حدود 3 گرم سديم هيدروژن كربنات را در يك ارلن بريزيد و 10 ميلي ليتر استيك اسيد به آن اضافه كنيد و در آن را به كمك يك درپوش به سرعت ببنديد.

2ـ نوار منيزيم به طول cm5 را با گيره و گرفته و شعله ور نمائيد پس بي درنگ آنرا وارد ارلن نمائيد.

3ـ نوار منيزيم را تا توقف كامل واكنش در ارلن نگه داريد، معادلة شيميايي واكنش انجام شده را بنويسيد.

پرتوهاي توليدي از نوار منيزيم، مقدار پرتو فرابنفش دارند پس از خيره شدن به آن دست برداريد.

آزمايش(3): توليد استيلن از كلسيم كار بيدو مشاهدة شعلة حاصل از سوختن استيلن، وسايل و مواد لازم: ارلن با لوله تخليه، قيف دكانتور، درپوش لاستيكي ، لولة رابطه پلاستيكي و شيشه‌اي، كبريت، آب، كلسيم كاربيد.

دستوركار:

1ـ دستگاهها را مطابق شكل سوار نمائيد، در ارلن، مقداري كلسيم كاريبد و در قيف آب بريزيد.

2ـ با باز كردن شير آب، گاز خروجي را با نزديك كردن كبريت گاز به آن امتحان نمائيد و شعله آنرا بررسي نمائيد.

3ـ واكنش انجام شده را بنويسيد.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت ۷:۲۶ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمایش دوم رادرفورد (ورقه طلا)

 

موقعیت:دانش آموزان سال دوم دبیرستان رشته علوم تجربی یا ریاضی ،فیزیک

پیش دانسته ها:دانش آموز مدل اتمی تامسون را می داند.ذره های بنیادی الکترون، پروتون و ویژگی های مواد و پرتوهای آنهارا می شناسد.

شروع تدریس

معلم:آیا تا به حال به یک نابینا در خیابان با عصای سفید خود در حال پیاده روی است برخورد کرده اید؟

 معلم: جالب است در حالی که نا بینا نمی تواند فضای اطراف خود را مشاهده کند ولی با استفاده از برخورد عصای خود به اشیایی که که در اطراف اوست ، تصویری از موقعیت اطرافش در ذهن خود ایجاد می کند. آقای رادرفورد نیز به دنبال عصایی بود که بتواند با آن موقعیت الکترون ها و پروتون ها را درون اتم درک کند . عصایی که نفوذ پذیری خوبی داشته باشد و بتواند به درون اتم نفوذ کند.

معلم: بچه ها با جرم الکترون و جرم پروتون آشنا شدید . تصور کنید ، در فضایی که مشخص می کنیم یک سری توپ های بسکتبال به طوری تصادفی قرار گرفته است و در بین آنها دستمال های کاغذی که گلوله شده اند را پخش می کنیم.

معلم: حال فرض کنید چشم یکی از شما را بسته ایم و جای توپ های بسکتبال را عوض می کنیم ، سپس از دانش آموزان می خواهیم در راستای مستقیم توپ های تنیس را که مرطوب شده اند در طول فضای مورد نظر با یک سرعت تقریبآ ثابت به سمت دیوار رو به روی زمین پرتاب کند.

معلم: آیا همه ی توپ ها به دیوار مقابل در راستایی که پرتاب شده برخورد می کند؟

معلم:توپ های تنیسی که به توپ های بسکتبال برخورد می کنند،از مسیر خود منحرف می شوند و اثری که روی دیوار دارند ،نشان دهنده ی آن است که از مسیر خود منحرف شده اند و در مقابل آنها یک توده ی جرمی یا همان توپ بسکتبال بوده است.

معلم: بجه ها اگر در مقابل توپ تنیس ، گلوله های دستمال کاغذی قرار داشته باشد آیا تآثیری در جهت حرکت توپ تنیس می گذارد؟

دانش آموز:خیر چرا که نمی تواند در مقابل توپ تنیس مقاومت کند .

معلم : بچه ها حال تصویری از آزمایش رادرفورد را در کتاب تان  مشاهده می کنید .

معلم:بچه ها ، فکر می کنید رادرفورد از کدام پرتو به عنوان عصای خود استفاده کرد؟

1)     از پرتو گاما اسثفاده نمی کنیم زیرا قدرت نفوذ چنان زیاد است ، که اگر مانعی در برابر آن باشد ، هیچ تأثیری بر جهت حرکت پرتو گاما نخواهد داشت.

معلم:آقای رادرفورد از پرتو آلفا استفاده نمود و دلیل این انتخاب این است که اگر یک مرکز جرم در برابر آن قرار گیرد منحرف شود. ولی پرسش اساسی این است که : مرکز جرم کدام یک از موارد زیر است؟

1)     یک الکترون به عنوان مرکز جرم شناخته می شود.

2)     مجموع الکترون ها در کنار یکدیگر مرکز جرم هستند. 

3)     یک پروتون مرکز جرم شناخته می شود .

4)     مجموع پروتون های موجود در یک اتم به عنوان مرکز جرم شناخته می شوند.

 اول اینکه یک الکترون و حتی مجموعه ی آنها نمی تواند مرکز جرمی را تشکیل دهند و در برابر پرتو آلفا که از جنس یون هلیم  است ، مقاومت کند . زیرا جرم الکترون بسیار کم بوده و حدود 1837 بار کمتر از پرو تون می باشد. دوم اینکه یک پروتون نیز نمی تواند مقاومت داشته باشد . پس با توجه به انحرافی که در پرتو آلفا مشاهده می کنیم ، باید یک مرکز جرم از پرو تونها در اتم وجود داشته باشد.

معلم : آیا انحراف پرتو آلفا تنها در اثر برخورد با هسته است؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت ۷:۱۹ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

جدول تناوبی مندلیف

 

همه می پرسند

چیست در زمزمه مبهم آب

چیست در همهمه دلکش ید

توی این جدول پر از عنصر

که ترا می برد این گونه به ژرفای خیال

چیست در این جدول مندلیف

که تو چندین ساعت

مات ومبهوت به آن می نگری

نه به کربن ، نه به بور ، نه به این عنصرها

من به خوش سوختن منیزیم

من به گوگرد همی می نگرم

من به آن حالت کشسان و دراز گوگرد

من به این ساکتی گاز نئون

من به گوگرد همی می نگرم

من فقط مبهوتم

که چطور مندلیف

ساخت چنین جدول را

دیمتری ایوانویچ مندلیف ، در هشتم فوریه 1834 میلادی در شهر توبولسک سیبری متولد شد .او کوچک ترین فرزند از 14 فرزند خانواده بود . پدرش رئیس باشگاه ورزشی و مادرش یک فرد استثنائی بود . پدر بزرگ او نخستین کارخانه شیشه سازی را در شهر توبولسک به راه انداخت . پدر مندلیف در سال 1874 میلادی بر اثر آب مروارید ، کور شد و از آن پس ، مادرش مدیریت کارخانه شیشه سازی را بر عهده گرفت . او علاوه بر تولید شیشه ، شخصا ً به آموزش کارگران می پرداخت .

مندلیف به همراه مادرش 1600 کیلومتر را پیاده طی کرد تا خود را به دانشگاه مسکو برساند . آنها پس از آن ، پیاده به طرف سن پترزبورگ رفتند . و در سال 1860 میلادی در 16 سالگی وارد موسسه تعیلم و تربیت این شهر شد . او در سال 1887 میلادی رساله عظیم خود را درباره شیمی محلول ها به یاد و خاطره مادرش نوشت . وی در رساله اش می نویسد : " او (مادرش ) با مثال آموزش داد ، با عشق تصحیح کرد . "

مندلیف مهم ترین سهم خود در علم شیمی ، یعنی کشف تناوبی بودن خواص شیمیایی عناصر را در سال 1869 میلادی ، هنگامی که 35 سال داشت و مدرس واحدهای شیمی در دانشگاه سن پترزبورگ بود ارائه داد .

 عنصر 101 از گروه آکتینیدها به افتخار مندلیف به نام او نام گذاری شده است .

+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت ۲:۸ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آرایش الکترونی و اعداد کوانتومی

دانش آموز :آیا برای رسم آرایش الکترونی از اعداد کوانتومی می توانیم استفاده کنیم ؟

برای پاسخ به این سوال ،  دانش اموزان خاصی را انتخاب کرده و به آنها نام چهار دانشمند معروف را نسبت می دهیم :

معلم : آرایش الکترونی کلسیم(20Ca) را با استفاده از چند عدد کوانتومی رسم می کنیم . خوب مندلیف عزیز به من بگو کلسیم در کدام گروه از جدول تناوبی قرار گرفته ؟

مندلیف : آقا با توجه به جلد کتاب ، می بینیم که کلسیم در تناوب چهارم قرار گرفته است .

معلم : خوب بور عزیز به من بگو که عنصر کلسیم در کدام دوره از جدول تناوبی قرار گرفته است ؟

بور : چون کلسیم در تناوب چهارم قرار گرفنه پس باید چهار لایه الکترونی داشته باشد .

معلم : آفرین ، بنابر این مقاددیر مجاز برای این چهار لایه الکترونی را بگو ؟

بور : این چهار مقدار عبارتند از :            n=1-2-3-4

معلم : خوب شرودینگر بگه که هر کدام از لایه الکترونی نام برده شده ، چند زیر لایه دارد ؟

شرودینگر : با توجه به مطالب صفحه 23 ، تعداد زیر لایه های هر لایه الکترونی را مشخص می کند بنابر این موقعی که n=1 یک زیر لایه ، n=2 دو زیر لایه  ، ,…… الی آخر .

معلم : آفرین خوب حالا عدد کوانتومی اوربیتالی زیر لایه ها را مشخص کن ؟

شرودینگر : به این صورت خواهد بود :

n= 4

n = 3

n = 2

n = 1

L = 0 – 1- 2- 3

L= 0 – 1- 2

L= 0- 1

L= 0

معلم : شرودینگر عزیر چه حروف خاصی را به این مقادیر عددی نسبت می دهند ؟

شرودینگر : آقا 

L = 3

L = 2

L= 1

L = 0

F

d

P

S

 معلم : همه ی دانش آوزان عزیز ادرس زیر لایه ها را مشخص کنند .

بچه ها :

n= 4

n = 3

n = 2

n = 1

4S 4P 4d 4F

3 S 3P 3d

2S 2P

1S

 معلم : خوب بچه ها حالا این نکته مهم را یاد بگیرید که الکترون اول در مکانی قرار می گیرد که که مجموع n+1 کمترین مقدار را داشته باشد . بنابر این در مکان های نام برده ، مجموع n+1  در 1S از همه کمتر است . پس الکترون ابتدا در 1S قرار می گیرد و از آنجا که عدد کوانتومی اوربیتالی برای زیر لایه S برابر صفر می باشد پس این زیر لایه فقط یک اوربیتال داشته و طبق  اصل طرد پائولی حداکثر الکترون در یک اوربیتال بیش از 2 عدد نمی تواند باشد بنابراین ابتدا می نویسیم 1S2

معلم : به لایه الکترونی دوم می رویم بین مکان 2S و 2P کدام زودتر توسط الکترون اشغال می شود ؟

بچه ها : مکانی که n+1 کوچک تری داشته باشد     2S( 2+0=2)      2P(2+1=3)  بنابر این 2S زودتر پر خواهد شد پس داریم : 1S2  2S2  

معلم : خوب بچه ها قانون دوم را در رسم آرایش الکترونی یاد بگیرید و آن این که اگر در دو مکان n+1 یکسان شد ، مکانی زودتر توسط الکترون اشغال خواهد شد که حالا n کوچکتری داشته باشد . پس از بین 2p و 3s ابتدا 2p  پر خواهد شد .  از آنجا که زیر لایه p  سه اوربیتال دارد ، در مجموع شش الکترون در خود جای می دهد .

پس به همین ترتیب آرایش الکترونی 20Ca بدین صورت خواهد شد :1S2 2S22P6 3S23P6 4S2

برگرفته شده از مطالب دبیران شیمی استان یزد

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۸۸ساعت ۸:۳۶ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

ساختار اتم و عددهای کوانتمی

سفری خیالی به اندرون اتم (تدریس ساختار اتم و عددهای کوانتمی)

راستی فکر می کنید اتم چه ساختاری دارد ؟ شاید بتوان اتم را به یک پیاز گرد با لایه های آبدار تشبیه کرد . وقتی یک لایه از آن را جدا می کنیم ، لایه ای دیگر همانند قبلی در زیر نمایان می شود هرچه به مغز پیاز نزدیک تر می شویم لایه ها کوچک تر و کوچک تر می شوند .

اتم نیز لایه لایه است و هر لایه کره ایی کوچک تر را در بر گرفته است . مانند ، کره ی زمین که لایه های مختلف هوا اطراف آن را احاطه کرده اند .

بیایید با هم به شهر خیالی اتم سفر کنیم . شهری با خیابان های کروی تو در تو که در آن سفینه های کوچک یک شکل و یکسان با حرکتی فرفره وار و با سرعتی بسیار زیاد در رفت و آمد هستند و بدون آن که به هم برخورد کنند ، تمام فضای خیابان را طوری اشغال کرده اند که از دور به نظر مه غلیظی تمام فضای خیابان را فرا گرفته است .

در واقع خیابان ها فضاهای اشغال شده توسط این سفینه ها هستند . به طوری که نمی توان وارد خیابان شوید و از آن گذر کنید . برای عبور از خیابان و رفتن به خیابان دیگر باید از آسانسورهای نوری استفاده کرد و خیابان به خیابان ، پایین رفت تا به کره ی میانی ( مرکز شهر ) رسید .

خیابان ها را یکی یکی پایین می رویم ( تا به حال از هفت خیابان گذشته ایم )و اکنون پس از طی مسافتی بسیار طولانی به کره ی میانی می رسیم . در کره ی میانی نوترون ها و پروتون ها را می بینیم که مرتب و فشرده با نظم خاصی گرد هم نشسته اند و کره هایی تودرتو را تشکیل داده اند .

صبر کنید تا تعداد نوترون ها را در هر کره بشمارم ( 126 و 82 و 50 و 28 و 20 و 8 و2 ).

برای هسته نوعی مدل پوسته ای پیشنهاد می شود ، و اعداد جادویی یاد شده دلالت بر لایه های هسته ای پر دارند .

می بینید ؟ نوترون ها با پروتون ها چه گرم و صمیمی مشغول داد و ستد هستند !

از آن ها می پرسم : الکترون ها کجا هستند ؟ نوترونی جواب می دهد : الکترون ها در اطراف ما در حرکتند و ما را پوشش می دهند خیابان ها را نگاه کن همه جا هستند و هر کدام ماموریت دارند از فضای خاصی محافظت کنند . با خود می گویم : " پس آن سفینه ها ، همان الکترون ها بوده اند " .

نوترون می پرسد : کدام الکترون را می خواهی ملاقات کنی ؟ کد آن چیست ؟

می پرسم کد ؟!

نوترون می گوید : بله ، همانطور که شما انسان ها خیابان ها و محله های شهر خود را نام گذاری و شماره گذاری می کنید ، الکترون ها نیز هر کدام در لایه و تراز خاصی حرکت می کنند که آن لایه ( خیابان ) و تراز ( محله ) کد و رمز مخصوص به خود دارد . برای نمونه ، n ( عدد کوانتمی اصلی ) رمز مربوط به خیابان ها ست که از همین جا ( مرکز شهر ) به طرف بالا به ترتیب عبارتند از :

1- عدد کوانتمی اصلی n اطلاعاتی درباره اندازه نسبی و انرژی الکترونی به دست می دهد.

 (n=1 , 2, 3 , …) لایه های اصلی دارای ترازهای مختلفی هستند . تعداد و تنوع شکل این ترازها با عدد کوانتومی اصلی ارتباط دارد . همانطور که خیابان های بزرگتر دارای محله های بیشتری هستند ، در این جا نیز لایه های اصلی بزرگ تر ، ترازهای فرعی بیش تری خواهند داشت .

2- عدد کوانتمی سمتی (l) شکل و ترازهای موجود در هر لایه را نشان می دهد .

مقادیر آن از صفر تا n-1 متغیر است . به طوی که اگر فرض کنیم n=4 باشد در این صورت l=0 , 1 , 2 , 3 خواهد بود . یعنی در لایه چهارم ، اوربیتال به چهار شکل گوناگون وجود دارد .

همان طور که می دانیم هر جفت الکترون مکان متفاوتی را در فضا اشغال می کنند که اوربیتال نامیده می شود و احتمال حضور در آنجا بیش از 90% است .

عدد کوانتمی سمتی(l) محتمل ترین شکل توزیع الکترون را معرفی می کند و درباره شکل ویژه و احتمالی اوربیتال اطلاعاتی می دهد .

همان طور که در محله ها ، خانه هایی نیز وجود دارند ، ترازهای فرعی نیز بسته به جهت قرار گرفتن در فضا دارای تعدادی اوربیتال هستند . تعداد این اوربیتال در هر تراز با کد m( عدد کوانتومی مغناطیسی ) نشان داده می شود . به طوری که (m= 0, ……., ±l) خوهد بود .

3- عدد کوانتومی مغناطیسی (m) تعیین کننده ی جهت توزیع احتمال حضور الکترون است و درباره جهت گیری اوربیتال در فضا ، اطلاعات دقیق تری می دهد . حرکت الکترون شبیه به جریان برق است که در سیمی به شکل حلقه جریان دارد و میدان مغناطیسی ایجاد می کند . مقدار (m) مشخص کننده ی این مغناطیس است و به همین علت مقدار آن با عدد کوانتومی سمتی (l) ارتباط دارد .

بیش تر این اوربیتال ها یکسان و هم شکل هستند و تنها تفاوت آنها در جهت قرار گرفتن آنها در فضا ست . شما جهت قرار گرفتن ها خانه های خود را تعیین می کنید . مثلاً می گویید خانه ما شمالی ، جنوبی ، شرقی یا غربی است . در اتم نیز بر طبق محورهای مختصات x , y , z جهت گیری فضایی اوربیتال ها مشخص می شود . این جهت گیری به صورت زیروند در زیر کد اوربیتال نشان داده می شود .

هر اوربیتال حداکثر به دو الکترون تعلق دارد که این الکترون ها برای این که مزاحم هم نشوند ، در دو جهت خلاف هم به در خود می چرخند که به اصطلاح اسپین ( چرخش) مخالف دارند .

4- الکترون هایی که در یک اوربیتال قرار می گیرنر دقیقاً هم تراز نیستند بلکه به مقدار جزیی از لحاظ انرژی متفاوتند . حرکت الکترون به دور خودش ، در جهت عقربه های ساعت یا خلاف ان میدان مغناطیسی ایجاد می کند . ms عدد کوانتومی چرخشی یا اسپین الکترون  است .

حالا متوجه می شویم که الکترون ها که این قدر با شتاب به دور خود و هسته اتم می چرخند ، چرا به هم برخورد نمی کنند . هر سری از اعداد کوانتومی وابسته به الکترونی خاص هستند و هیچ دو الکترونی عددهای کوانتومی کاملاً یکسانی ندارند و حداقل در حرکت اسپینی متفاوت خواهند بود .

از اتم خارج می شویم و به آسمان می نگریم در دل کهکشان نیز همین نظام مشاهده می شود . زمین همانند الکترون به دور خود می چرخد و شب وروز به وجود می آید و عین حال به دور خورشید نیز می چرخد تا فصل ها به دنبال یکدیگر بیایند و بروند و سالی دیگر برسد . همان نظم و حرکتی که در دل یک ذره بی نهایت کوچک وجود دارد در یکی از بزرگ ترین مجموعه ی هستنی نیز دیده می شود . راستی فکر می کنید چرا ؟

منبع : مجله رشد آموزش شیمی

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۸۸ساعت ۹:۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات شیمی 2

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۲۳:۳۳ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون

 

 سوالات تفکیکی شیمی ۲ در آزمون های سراسری

سوالات تفكيكي كنكور87-85 شيمي 2

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت ۱۴:۵۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

جدول خواص D2O و H2O

خواص

H2O

D2O

جرم مولي(MW)

18.015268

20.027508 g/mol

  نقطه انجماد(Mp)

0.00

3.82    C

 نقطه جوش(Bp)

100.00

101.42    C

 نقطه سه گانه(Triple Pt)

 

0.01

3.82    C

0.99978

1.1055  g/cm3

611.657

661       Pa
 نقطه بحراني(Critical Pt).

 

647.096

643.847   K

22.064

21.671   MPa

0.322

0.356  g/cm3

 بيشترين دانسيته(Max. density)

3.984

11.185   C

0.99972

1.1053  g/cm3
 دانسيته يخ در نقطه ذوب(Ice density at mp)

0.9168

1.0175  g/cm3
d/25 C

0.99701

1.1044  g/cm3
Cp/25C

17.99

20.16    cal/deg-mole
Cv/25C

17.80

20.0     cal/deg/mole
Vp/25 C

23.75

20.51    torr
حجم هاي مولي
Molar Volumes
Solid at Mp

19.65

19.679   cm3/mole
Liquid at Mp

18.018

18.118   cm3/mole
Liquid at 25 C

18.069

18.134   cm3/mole
Crystallographic/0 C
a

4.5228

4.5258 A

c

7.3673

7.3689 A

c/a

1.629

1.628

epsilon/25 C

78.304

77.937

Viscosity/25 C

0.8909

1.1095 cP
Vibrational fundamentals
nu1

3657.05

2671.69 cm-1
nu2

1594.59

1178.33 cm-1
nu3

3755.79

2788.02 cm-1

pKw/25 C

13.9991

14.87

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان ۱۳۸۷ساعت ۲۰:۴ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمایش های پیشنهادی برای کتاب درسی شیمی (2)

 

 

در برنامه ی پیشنهادی برای هرماه دو جلسه ی آزمایشگاه در نظر گرفته شده است:

 

 

زمان

عنوان آزمایش

منبع

1

نیمه اول مهرماه

 1. آشنایی با کاربرد برخی ابزارهای آزمایشگاهی
 2. بررسی برقکافت نمک ها

آزمایش های شیمی 2 سال اول نظام جدید1379 صفحه 18

2

نیمه دوم مهرماه

 1. آزمایش لولهء پرتو کاتدی (در صورت امکان)

 

3

نیمه اول آبان ماه

 1. آزمایش شعله
 2. بررسی طیف نشری هیدروژن (در صورت امکان)

کتاب درسی شیمی 2 و آزمایشگاه 1384 صفحه 16

4

نیمه دوم آبان ماه

1.       واکنش پذیری فلزهای گروه 1

 1. واکنش پذیری فلزهای گروه 2

1.       کتاب درسی شیمی 2 و آزمایشگاه 1384 صفحه 42

2.       کتاب درسی شیمی 2 و آزمایشگاه 1384 صفحه 45

5

نیمه اول آذرماه

1.      تهیه ی هالوژن ها و بررسی واکنش پذیری آنها

کتاب درسی شیمی 2 و آزمایشگاه 1384 صفحه 48و آزمایش های آخر کتاب

6

نیمه دوم آذرماه

1.      بررسی اکسیدهای عنصرهای تناوب دوم و سوم جدول تناوبی عنصرها

کتاب درسی شیمی 2 و آزمایشگاه 1384 صفحه 122

7

دی ماه

برگزاری امتحانات نیمسال اول

 

8

نیمه اول بهمن ماه

 1. بررسی رسانایی الکتریکی محلول نمک ها (وابستگی رسانایی الکتریکی به تعداد یون ها )
 2. تشکیل آمونیوم کلرید (نشادر)به عنوان یک ترکیب یونی

 

9

نیمه دوم بهمن ماه

1.       تعیین تعداد مولکول آب تبلور

2.      تشکیل بلور (کریستالیزاسیون )(به عنوان مثال استفاده از کات کبود)

1.       کتاب درسی شیمی 2 و آزمایشگاه 1384 صفحه 70

10

نیمه  اول اسفند ماه

1.      استفاده از رسانایی الکتریکی برای پیش بینی نوع پیوند (به طور کلی و صرفنظر از استثناها)

 

11

نیمه دوم اسفند ماه

 1. مقایسه خواص فیزیکی انواع جامدها
 2. تعیین نقطه ی ذوب چند ماده ی جامد

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 39

12

نیمه دوم فروردین ماه

1.      تهیه ی استیلن و بررسی خواص آن

آزمایش های شیمی 2 سال اول نظام جدید1379 صفحه 44

13

نیمه اول اردیبهشت ماه

1.      مقایسه ی واکنش پذیری هیدرو کربن سیر شده و سیر نشده

 

14

نیمهء دوم اردیبهشت ماه

1.       شناسایی گروههای عاملی

 

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ساعت ۰:۲۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

جلسه دوم(ساختار اتم)

رادرفورد نتوانست تشکيل تابشهاي حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمي تامسون توجيه کند. و پس از آزمايشهاي بسيار ، نادرست بودن مدل تامسون را اثبات کرد. او در آزمايش خود ورقه نازکي از طلا را با ذره هاي آلفا بمباران کرد، به اميد آنکه همه ي ذره هاي پرانرژي و سنگين آلفا که داراي بار مثبت نيز هستند با کمترين انحراف از اين ورقه نازک طلا عبور کنند. اما مشاهده کرد که تعداد کمي از ذرات منحرف شده خارج مي شوند و تعداد بسيار کمي از آن به طور کامل منحرف شده و به عقب برمي گردند.  نتایج این آزمایشها با مدل اتمی تامسون قابل توجیه نبود ، زیرا اگر جرم و بار مثبت در سراسر اتم بطور

 یکنواخت گسترده شده باشد ، ذره های آلفا نباید منحرف شوند . زیرا بر اساس این مدل ، مرکز بار مثبت برای دفع ذره های مثبت آلفا در اتم وجود ندارد . برای توجیه نتایج این آزمایش ، رادرفورد مدل جدیدی را برای اتم پیشنهاد کرد . بر اساس این مدل ، بیشتر فضای اتم خالی است . و يک هسته کوچک در مرکز اتم وجود دارد که محل تمرکز بارهاي مثبت است و تقريباً تمام جرم اتم نيز در درون اين هسته است که توانايي به عقب راندن ذره هاي سنگين و پرانرژي آلفا را دارد.  رادرفورد با استفاده از نتايج اين آزمايش مدل «اتم هسته دار» را پيشنهاد کرد.

ذره های با بار مثبت در هسته را پروتون می نامند .  بار پروتون برابر با بار الکترون  و جرم آن 1837 بار سنگین تر از الکترون است . قطر اتم در حدود m 10-10 و قطر هسته اتم در حدود m15-10 است .

سومین ذره تشکیل دهنده اتم را دانشمندی انگلیسی به نام چادویک در 1932 کشف کرد . نوترون ذره اي است که بار الکتريکي ندارد و جرم آن برابر جرم پروتون است .

عدد اتمي ، عددي است که تعداد پرتون ها را در اتم مشخص مي کند و با Z  نشان داده مي شود.

از آنجا که اتم ذره اي خنثي است، بنابر اين تعداد الکترونها و پروتونهاي آن بايد برابر باشد، پس عدد اتمي تعداد الکترونها در يک اتم را نيز مشخص مي کند.

نکته مهم : آیا می دانید که هسته اتم چقدر کوچک است ؟ اگرچه اتم ذره کوچکی است ، هسته آن فقط یک صد هزارم آن می باشد ، یعنی اگر هسته اتم به اندازه یک توپ تنیس می بود ، خود اتم کره ای به شعاع حدود 6 کیلومتر می بود .

 عدد جرمي و ايزوتوپها

به مجموع تعداد پروتونها و نوترونهاي يک اتم عدد جرمي مي گويند. عدد جرمي با A نشان داده مي شود.

A = Z+ N

بجز اتم هیدروژن که تنها یک پروتون دارد ، تمام هسته های اتمی هم پروتون و هم نوترون دارند .  تعداد نوترون ها در یک اتم برابر با تفاوت بین عدد جرمی و عدد اتمی (A-Z) است . مثلاٌ اکسیژن که عدد جرمی 16 و عدد اتمی 8 دارد، (16-8)=8 نوترون در هسته است . شيمي دانها اطلاعات هر اتم را بصورت زير مي نويسند:

اندازه گيري جرم اتمها با کمک دستگاه طيف سنج نشان مي دهد که همه اتمهاي يک عنصر جرم يکساني ندارند. از آنجا که عدد اتمي در واقع تعداد پروتونها در همه اتمهاي يک عنصر يکسان است، پس تفاوت جرم بايد مربوط به تعداد نوترونهاي موجود در هسته ي اتم باشد. اين مطالعات به معرفي مفهوم ايزوتوپ انجاميد. ايزوتوپها اتمهاي يک عنصر هستند که عدد اتمي يکسان و عدد جرمي متفاوت دارند. براي مثال آزمايشها وجود دو ايزوتوپ کلر – ۳۵ (CL۳۵۱۷) و کلر – ۳۷ (CL۳۷۱۷) را به اثبات رسانده است.

خواص شیمیایی یک عنصر به طور عمده به وسیله پروتون ها و الکترون های آن عنصر تعیین می شود و نوترون ها در تغییرات شیمیایی شرکت ندارند . بنابر این ، شیمی ایزوتوپ های یک عنصر یکسان است . ایزوتوپ های یک عنصر ترکیب های یکسانی تشکیل می دهند و واکنش پذیری مشابهی دارند .

نکته مهم : عدد جرمی A ، جرم نیست بلکه یک عدد صحیح است که نمایانگر مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها می باشد.

 جرم يک اتم

جرم یک اتم به تعداد الکترون ها ، پروتون ها و نوترونهای آن بستگی دارد . شيمی دانها براي بيان جرم عنصرها بدين صورت عمل کردند که فراوان ترين ايزوتوپ کربن يعني کربن ۱۲ (C 126) را بعنوان استاندارد انتخاب کردند و جرم عنصرهاي ديگر را با استفاده از نسبتهايي که در محاسبات آزمايشگاهي بدست آمده بود، بيان کردند.

 به عنوان مثال جرم اتم اکسيژن 33/1 برابر جرم اتم کربن است. با توجه به اينکه جرم اتم کربن ۱۲ مي باشد جرم اتم اکسيژن را محاسبه کرد. در اين مقياس جرم اتم اکسيژن برابر 16خواهد شد.

 واحد جرم اتمي amu است که کوتاه شده ي عبارت atomic  mass  unitاست. در اين مقياس جرم پروتون و نوترون lamu است. یک واحد جرم اتمی (amu) دقیقاٌ به عنوان یک دوازدهم جرم یک اتم کربن – 12 تعریف شده است . پس جرم اتم کربن amu12 است مثلاٌ اتم هیدروژن 4/8 درصد سبکتر از اتم کربن-12 است . پس جرم اتمی هیدروژن amu008/1 (amu12*084/0) است .

با توجه به وجود ايزوتوپها و تفاوت در فراواني آنها، براي گزارش جرم نمونه هاي طبيعي از اتم عنصرهاي مختلف جرم اتمي متوسط بکار مي رود.  موقعیکه جرم اتمی یک عنصر را اندازه می گیریم ، جرم اتمی متوسط مخلوط ایزوتوپ های طبیعی آن عنصر بدست می آید . مثلاٌ فراوانی طبیعی کربن – 12 و کربن – 13 به ترتیب 90/98 % و 10/1 % است . جرم اتمی کربن – 13 برابر باamu  00335/13 تعیین شده است . جرم اتمی متوسط کربن بصورت زیر محاسبه می شود :

جرم اتمی متوسط کربن= (0.989*12.000amu + 0.0110*13.00335amu = 12.01 amu

مثال : بور دو ایزوتوپ دارد . یکی با جرم 0129/10 و درصد فراوانی 91/19 و دیگری با جرم 0093/11 و درصد فراوانی 09/80 . وزن اتمی بور چیست ؟

 جرم اتمی متوسط بور =وزن اتمی  = 0.1991*10.0129+.8009*11.0093= 10.81.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۷ساعت ۲:۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

جلسه اول(ساختار اتم)

 

مطالعه روي عنصرها به حدود ۲۵۰۰ سال پيش برمي گردد. دموکریتوس نخستین نظریه اتمی را ارائه داد . طبق این نظریه ، هر ماده ای از ذرات بسیار ریزی به نام اتم تشکیل شده بود . این نظریه تنها تصویری ذهنی از اتم بود و پایه و اساس علمی و تجربی نداشت .

انتوان لاوازیه شیمیدان فرانسوی قانون بقای جرم را ارائه کرد که بر اساس آن ، در یک تغییر شیمیایی ماده خلق یا نابود نمی شود . ژوزف پروست شیمیدان فرانسوی دیگر قانون نسبت های معین را ارائه داد که بر اساس آن ، مواد خالص همواره شامل عنصرهایی با نسبت جرمی یکسان اند .

جان دالتون شیمیدان انگلیسی برای توضیح یافته های لاوازیه و پروست ، نظریه اتمی ماده را به شرح زیر ارائه داد :

1-     هر عنصر از ذرات بسیار ریز و تفکیک ناپذیری به نام اتم تشکیل شده است .

2-     تمام اتم های یک عنصر خواص شیمیایی یکسان دارند .

3-     اتم های مختلف ، خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند .

4-     از ترکیب اتم های عناصر مختلف ، مواد مرکب به وجود می آیند . این اتم ها با نسبت های معین با هم ترکیب می شوند .

5-     طی واکنش های شیمیایی هیچ اتمی ایجاد نمی شود یا از بین نمی رود . هیچ اتمی نیز به اتم عنصر دیگر تبدیل نمی شود .

بر اساس فرضیه چهارم نظریه اتمی ماده ، قانون مهم دیگری که به نام قانون نسبت های چند گانه شناخته شده است ، می توان توضیح داد .

بر اساس نظریه اتمی دالتون ، اتم به عنوان واحد اساسی یک عنصر که می تواند در واکنش شیمیایی شرکت کند ، تعریف می شود .  دالتون شناختی از ساختار اتم نداشت و تنها تصور او این بود که اتم بی اندازه کوچک و تقسیم ناپذیر است .

تمرین : قطر یک اتم خنثی He حدود pm102*1 است . چند اتم هلیم را می توان در طول یک سانتیمتر پشت سرهم ردیف کرد ؟

الکترون نخستين ذره زير اتمي

اجراي آزمايشهاي بسياري با الکتريسته ، مقدمه اي براي شناخت ساختار دروني اتم بوده است. کشف الکتريسته ساکن، وقوع واکنش شيميايي به هنگام عبور جريان برق از ميان محلول يک ترکيب شيميايي فلزدار (آزمایش برقکافت همفری دیوی و مایکل فارادی) ، و آزمايشهاي بسيار روي لوله ي پرتو کاتدي منجر به شناخت الکترون شد. جرج جانستون استونی بر اساس کار فارادی این مطلب را عنوان کرد که واحدهای باردار الکتریکی با اتم ها پیوستگی دارند و او این واحدهای الکتریکی را الکترون نامید .

لوله پرتو کاتدي لوله اي شيشه اي است که بيشتر هواي آن خارج شده است.در دو انتهاي اين لوله دو الکترود فلزي نصب شده است . هنگامي که يک ولتاژ قوي بين اين دو الکترود اعمال شود ، پرتوهايي از الکترود منفي (کاتد) به سمت الکترود مثبت (آند) جريان مي يابد که به آن پرتوهاي کاتدي مي گويند. اين پرتوها بر اثر برخورد با يک ماده ي فلوئور سنت نور سبز رنگي ايجاد مي کنند.

اگر لوله پرتو کاتدی در حضور یک میدان مغناطیسی یا یک میدان الکتریکی قرار گرفته شود پرتوی کاتدی از مسیر اصلی خود منحرف می شود . مطابق نظریه الکترومغناطیسی ، یک جزئ باردار متحرک مانند یک آهنربا عمل می کند و می تواند به هنگام عبور از میدان های مغناطیسی و الکتریکی با آنها برهم کنش داشته باشد . از آنجا که پرتو کاتدی به سمت صفحه باردار مثبت جذب و به وسیله صفحه باردار منفی دفع می شود ، باید از ذره های باردار منفی تشکیل شده باشد . این ذره های باردار  را به عنوان الکترون ها می شناسیم .

 تامسون موفق شد از راه بررسی انحراف پرتو کاتدی در میدان های مغناطیسی و الکتریکی نسبت بار به جرم الکترون را اندازه گيري کند. این نسبت بربر با c/g 108*76/1- است . C نشانه کولن ( واحد بارالکتریکی ) است .

پس از آن رابرت ميليکان توانست مقدار بار الکتريکي الکترون را اندازه بگيرد. به اين ترتيب جرم الکترون نيز با کمک نسبت بدست آمده تامسون محاسبه شد. بار الکترون  و جرم الکترون   است.

نکته مهم : تمام الکترون ها دارای بار و جرم یکسان هستند . الکترون ها در تمام مواد وجود دارند و یکی از ذرات اساسی تشکیل دهنده اتم می باشند .

پرتو زايي

در حالي که تامسون روي پرتوهاي کاتدي آزمايش کرد، هم زمان بکرل فيزيک داني که روي خاصيت فسفر سانس مواد شيميايي کار مي کرد با پديده ي جالبي روبرو شد. که یک صفحه عکاسی پوشیده شده در معرض ترکیب خاصی از اورانیم سیاه شده بود . او با بررسی های که انجام داد به این نتیجه رسید که این ترکیبات اورانیوم به طور طبیعی پرتوهای نامرئی نشر می دهد که مانند نور مرئی بر صفحه عکاسی اثر می گذارد . اين پديده پرتوزايي و مواد داراي اين خاصيت اجسام پرتوزا ناميده شد. در نتیجه واپاشی یک جسم پرتوزا سه نوع پرتو(ذره) تولید می شود که عبارتند از پرتو آلفا (α) که متشکل از ذره های باردار مثبت است و در یک میدان الکتریکی به وسیله صفحه ای که بار مثبت دارد ، منحرف می شود . پرتو بتا(β) که همان الکترون است و در یک میدان الکتریکی به وسیله صفحه ای که بار مثبت دارد ، منحرف می شود . و سومین نوع از این پرتوها ، پرتو گاما(γ)  است که بسیار پر انرژی است و بار الکتریکی ندارد و میدان الکتریکی خارجی بر آن بی اثر است .

 تا اوایل سال 1900معلوم شده بود که که اتم ها دارای الکترون اند و از نظر الکتریکی نیز خنثی هستند . برای اینکه یک اتم از نظر الکتریکی خنثی باشد ، باید به تعداد برابر بارهای منفی و مثبت داشته باشد . از این رو تامسون ساختاري کروی براي اتم پيشنهاد کرد که در آن الکترون ها با بار منفي در فضاي ابر گونه با بار مثبت پراکنده اند و جرم اتم را مربوط به جرم الکترون ها  مي دانست ، حال آنکه فضاي ابرگونه مثبت را بدو ن جرم مي دانست. به این مدل اتمی مدل هندوانه ای یا مدل کیک کشمشی نیز می گویند .
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت ۱:۲۸ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آمار تحلیلی تست های شیمی در سال های 84 ، 85 ، 86 و 87 (شیمی 2 و آزمایشگاه)

بخش

موضوع

سال 84

سال85

 

سال86

 

سال87

جمع 4 سال

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

ریاضی

تجربی

یک

تعداد سئوال طرح شده

11

11

11

11

11

10

11

11

87

یک

نظریه های اتمی

1

 

2

 

1

1

1

1

7

یک

ایزوتوپی

1

 

 

1

 

 

1

 

3

یک

طیف نشری خطی

 

1

 

 

 

1

 

 

2

یک

اعداد کوانتمی

 

1

1

 

 

1

1

1

5

یک

انرژی یونش

1

 

 

1

1

 

 

1

4

یک

آرایش الکترونی

 

 

 

1

 

1

1

1

4

جمع بخش اول

3

2

3

3

2

4

4

4

25

دو

دوره ها و گروههای جدول

1

1

1

2

1

1

1

1

9

دو

روندهای تناوبی جدول

1

1

 

 

1

1

 

 

4

جمع بخش دوم

2

2

1

2

2

2

1

1

13

سوم

تشکیل یون و ماهیت پیوند

2

1

 

 

 

2

 

 

5

سوم

فرمول نویسی و نامگذاری

1

1

 

 

1

 

 

1

4

سوم

بلورها و انرژی شبکه بلور

 

 

1

1

 

 

 

 

2

جمع بخش سوم

3

2

1

1

1

2

0

1

11

چهارم

پیوند کووالانسی

2

2

 

 

1

 

1

 

6

چهارم

ساختار لویس

 

 

1

1

 

 

 

2

4

چهارم

فرمول تجربی ، مولکولی و ساختاری

1

 

1

1

 

1

1

 

5

چهارم

شکل هندسی و قطبیت

 

 

1

 

2

1

1

1

6

چهارم

خواص فیزیکی

 

 

 

1

 

 

1

 

2

جمع بخش چهارم

3

2

3

3

3

2

4

3

23

پنج

گرافیت و الماس

 

 

 

 

 

1

 

 

1

پنج

فرمول نویسی و نامگذاری ترکیبات آلی

 

 

 

 

 

 

 

1

1

پنج

گروههای عاملی و واکنش

1

 

1

 

1

 

 

 

3

جمع بخش پنج

1

0

1

0

1

1

0

1

5

آزمایشگاه شیمی 2

 

1

1

 

1

 

 

 

3

شناخت وسایل آزمایشگاهی 

 

 

1

1

 

1

1

 

4

مجموع سئوال آزمایشگاهی

0

1

2

1

1

1

1

0

7

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت ۱:۱۷ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سئوالات شیمی

بسمه تعالی

دبیرستان استاد مطهری

نام و نام خانوادگی                                                                    آزمون شیمی 2 (فصل چهارم )                                کلاس

 1. شکل هندسی کدامیک چهار وجهی است ؟

الف CH3+                  ب- SO2               ج-  H2O                  د- NH4+

 1. قطبیت میان پیوند 8O با کدام عنصر بیشتر است ؟

15P ( د             9F (ج                     17Cl (ب                  7N ( الف

 1. کدام نام برای ترکیب مربوطه نادرست است ؟

دی کلرید    سولفید دی  : S2Cl2   ب-    کربن تترا کلرید: CCl4  - الف

ج- BCl3 : بور تری کلرید                  د-  BeF2 : بریلیم دی فلورید

 1. کدام فرمول نوع و تعداد واقعی اتمها را در مولکول نشان می دهد؟

الف تجربی                 ب- مولکولی              ج- ساختاری                    د-هر سه مورد

 1. (CH2O) فرمول تجربی کدام مورد زیر است ؟

الف فرمالدئید (CH2O)    ب- گلوکز (C6H12O6)      ج- اسید استیک (C2H4O2)       د- هر سه مورد

 1. کدام مولکول زیر در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کند؟

H2O( د         HCl ( ج          HBr ( ب         CH4- الف

 1. به چه علت مولکولها یکدیگر را می ربایند؟

الف - نیروی جاذبه هسته ی یک اتم و الکترونهایش        ب - نیروی جاذبه هسته ی یک اتم و الکترون های اتم دیگر

ج- نیروی دافعه هسته های دو اتم                                      د- نیروی دافعه ی الکترونهای دو اتم

 1. شکل هندسی کدام مولکول خطی است؟

BeF2 -د               SO2- ج               OF2- ب          CCl4- الف

 1. قطبیت پیوند بین اتم فلوئور با اتم کدام عنصر کمتر است؟

الف- اکسیژن               ب- بور             ج- کربن             د- نیتروژن

 1. جفت الکترون های پیوندی در مقایسه با الکترون های نا پیوندی به لحاظ میزان تحرک و فضای اشغالی به ترتیب چگونه اند؟

الف- بیشتر بیشتر               ب- بیشتر کمتر                 ج- کمتر بیشتر                       د- کمتر کمتر

 1. زاویه ی پیوندی در کدام مولکول زیر کوچکتر است؟

NH3- د                          H2O - ج                  CCl4- ب             BCl3- الف

 1. چون جفت الکترون های پیوندی تحت تاثیر دو هسته قرار دارند، در مقایسه با الکترون های نا پیوندی .................

الف-فضای بیشتری را اشغال می کنند            ب- یکدیگر را بیشتر می ربایند.

ج- بار منفی بیشتری دارند                         . د- آزادی و تحرک کمتری دارند.

 1. کدام مقایسه در مورد زاویه ی بین پیوند ها در مولکول درست است؟

CH4 > H2O > NH3- ب                  H2O > NH3 > CH4- الف

NH3 > H2O > BCl3- د                  BeCl2 > BCl3 > CCl4- ج

 1. شکل هندسی کدام مولکول سه ضلعی مسطح است؟

SiH4- د               CCl4- ج                   NH3- ب             BCl3- الف

 1. بر اساس تفاوت الکترونگاتیوی ،قطبیت کدام پیوند بیشتر است؟

P – H ( د             C – Cl ( ج                N – H ( ب            O – F ( الف

 1. بر اساس تفاوت الکترونگاتیوی ،قطبیت کدام پیوند بیشتر است؟

P – H ( د              N – O ( ج             Be – F ( ب            N – F ( الف

 1. کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل موثر در تشکیل پیوند و پیدایش مولکول نیست؟

الف- غلبه ی نیروهای جاذبه بر نیروهای دافعه           ب- رسیدن به سطح انرژی پایین تر

ج- رسیدن به آرایش هشتایی پایدار                         د- تشکیل مولکولی با ساختار پایدار

 1. کدام نیروی زیر هنگام نزدیک شدن دو اتم پدید نمی آید ؟

الف- نیروی دافه بین الکترون های دو اتم              ب- نیروی جاذبه ی هسته یک اتم بر الکترون های اتم دیگر

ج- نیروی دافعه بین دو هسته                             د- نیروی جاذبه ی هسته یک اتم با الکترون های خودش

 1. شکل کدام مولکول شبیه شکل مولکول SiH4 است ؟

CH4- د                    CO2- ج               BeCl2- ب             BCl3- الف

 1. کدام مطلب در باره طول پیوند نادرست است؟

الف- با انرژی پیوند رابطه ی مستقیم دارد                      ب- با انرژی پیوند رابطه ی وارونه دارد

ج- فاصله ی میانگین تعادلی بین دو اتم است                 د- هر چه اتم ها بزرگتر باشند ، طول پیوند بلند تر است.

 1. کدام پیوند کوالانس نا قطبی است؟

O – N ( د             H – S ( ج                H – F ( ب               Cl – Cl ( الف

 1. غار شناس ها اغلب از چراغ های کاربیدی استفاده می کنند ، که در آن ها گاز ............... با شعله ی درخشنده ی سفید در هوا می سوزد.

الف- اتن                  ب- اتین                  ج- بوتان                   د- اتان

 1. کدام نام برای ترکیب مربوطه نادرست است؟

الف  - PCl3 فسفر تری کلرید             ب- P4O10 فسفر (V) اکسید        ج- S2Cl2 دی سولفید دی کلرید     د- CO کربن مونوکسید

سوال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

جواب صحیح

د

د

ب

ب

د

الف

ب

د

ج

د

ج

د

ج

الف

د

ب

ج

د

د

الف

الف

ب

ج

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت ۰:۲۸ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سئوالات شیمی

-دو ویژگی لوله پرتوی کاتدی را بیان کنید؟

 

2- در مورد پرتوهای کاتدی به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف)جهت جریان پرتوی کاتدی به سمت کدام الکترود است؟

ب)چگونه می توان پرتوی کاتدی را در یک لوله پرتوی کاتدی آشکار کرد ؟

 

3- پدیده فلورئورسانس راتوضیح دهید ومشخص کنید این پدیده جه تفاوتی با پدیده فسفرسانس دارد؟

 

4-مشخص کنید که از هر یک از مشاهده های زیربه چه نتیجه ای میتوان دست یافت؟

الف)پرتوهای کاتدی در میدان الکتریکی به سمت قطب مثبت منحرف می شوند.

ب)پرتوهای کاتدی در میدان مغناطیسی منحرف می شوند.

 

5- پرتوهای xچگونه تولید می شوند؟ واز چه جنسی هستند؟

 

6-  پدیده های پرتوزایی مواد وتابش پرتوهای xبه ترتیب توسط کدام دانشمندان کشف شد؟

 

7-مشخص کنید که هر یک از دانشمندان زیر موفق به کشف یا اندازه گیری کدام ویژگی  علمی شد.

الف) تامسون

ب)میلیکان

ج)موزلی

8- در موارد زیر با توجه به راهنمایی انجام شده نام وجنس هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی پرتو های

پر انرژی را مشخص کنید.

الف)در میدان الکتریکی به سمت قطب منفی منحرف می شوند.

ب) هم جنس پرتو های کاتدی است.      

 

9-کدام یک از تابش های تشکیل دهنده ی پرتوهای پر انرژی از جنس پرتوهای xاست ؟انحراف این تابش

در میدان الکتریکی چگونه است؟

 

10-در مورد پرتوهای بتا(β)به پرسش های زیرپاسخ دهید:

الف)این پرتوها در میدان الکتریکی به کدام سمت منحرف می شوند.

ب)این پرتو ها قادر به عبوراز کدام یک ازموانع زیر هستند:

ورقه کاغذی- ورقه آلومینیومی- قطعه ضخیم سربی

11- چرا پدیده پرتوزایی مواد با کاهش جرم ماده ی پرتو زا همراه است؟

 

12- مدل اتمی رادرفورد را چه می نامند ؟کدام مشاهده منجر به پذیرش وجود هسته توسط رادرفورد گردید؟

13- ویژگی های پروتون راتوضیح دهید؟

 

14-در آزمایش معروف رادرفورد هر یک از مشاهده های زیرمنجر به چه نتیجه گیری شد؟

الف)بیش تر ذره های آلفا بدون انحراف ودر مسیری مستقیم از ورقه ی نازک طلا عبور می کنند.

ب)تعداد زیادی از ذره های آلفا با زاویه ای اندک از مسیراولیه منحرف شدند.

ج)تعداد بسیار اندکی از ذره های آلفا با زاویه ای بیش تر از °90 از مسیراولیه منحرف شدند.

 

 15-عدداتمي توسط كدام دانشمند معرفي شد . اين دانشمند عدداتمي را چگونه تعيين كرد؟

 

16-نظريه اتمي دالتون را بنويسيد ؟

 

17- پرتوهاي xاولين بار توسط كدام دانشمند كشف شد ؟ دو مورداز ويژگي هاي اين پرتو را ذكر كنيد ؟

 

18- قدرت نفوذ تابش هاي تشكيل دهنده پرتوهاي پر انرژي را با هم مقايسه كنيد براي پاسخ خود

 مشاهد ه هاي را مثال بزنيد ؟

 

19- خلاصه اي ازمدل اتمي تامسون را بنويسيد ؟ ودر آن ويژگي هاي زير را مشخص كنيد:

 

الف)جرم اتم                          ب)موقعيت بارهاي مثبت                                ج) موقعيت الكترون ها 

 

20- مدل اتم هسته دار اولين بار توسط كدام دانشمند ارائه شد وكدام مشاهده مهم منجر به پذيرش هسته در اتم توسط اين دانشمند شد؟

 

21- توضيح دهيد كه رادرفورد چگونه فهميد كه پرتوهاي پرانرژي خود از سه تابش مهم تشكيل شده اند؟

 

22- به چه دليلي الكترون ها در ساختار همه مواد شركت دارند؟

 

23- اگر عدد جرمي يك اتم 40واختلاف تعداد پروتون ها ونوترون هاي آن عدد 2باشد عدداتمي اين عنصررا به دست آوريد؟

 

24-هريك از واژه هاي زيررا تعريف كنيد :

عنصر   

    اتم     

     لوله پرتو کاتدي                       ذره هاي زير اتمي

پرتوي   بتاا                  پرتوي گاما     

مدل اتمي تامسون                                                 

 پرتوهاي كاتدي          فلوئورسنت                 فلوئورسانس                             فسفرسانس  

پروتون                    نوترون                      الكترون                                  

پرتوي x                    پرتو زايي                  موادپرتو زا                                پرتوي آلفا   

عدد جرمي                             عدداتمي                                                       

 

25- عدد جرمي عنصري 65وتعداد نوترون هاي آن 5واحد بيشتراز تعداد پروتون هاي آن است عدداتمي اين عنصر را به دست آوريد؟

 

26- واژه يا عبارت هايي در ستون (الف) ونام دانشمنداني در ستون (ب) داده شده است عبارت ياواژه ي مربوط به نام هر دانشمند را بيابيد:

ستون (الف)                                                                                              ستون(ب)

 

1-مدل سياره اي                                                                                        الف- بكرل

2- پروتون                                                                                                  ب-بور

3- پرتوهاي x                                                                                            ج-تامسون

4- نوترون                                                                                                  خ- رادرفورد

5- پديده هاي پرتوزا                                                                                  ر- چاوديك

6- مقدار بار الكتريكي الكترون                                                                   ز-موزلي

7- عدداتمي                                                                                               د)رونتگن

8- مدل اتمي هندوانه اي                                                                            د) ميليكان

9- پديده فسفرسانس وپديده فلورسانس                                                   و-ماري كوري

 

27- جا ي خالي هر يك ازعبارت هاي زير را باكلمه اي مناسب كامل كنيد.

 

- رابرت بويل ضمن معرفي ............... به عنوان ماده اي كه نمي توان آن را به مواد ساده تر تبديل كرد شيمي را علمي ........... ناميد   

 

-اتم كوچك ترين ذره اي است كه خواص شيميايي وفيزيكي ...........به آن وابسته است .

 

- فيزيكدان ها براي توجيه پديده برقكافت براي الكتريسيته ذره اي بنيادي پيشنهاد كردند وآن را .......ناميدند

 

-CRTكوتاه شده عبارت .........به معناي لوله ........است.

 

- هنگامي كه يك ولتاژ .......بين دو الكترود درلوله پرتوي كاتدي برقرار مي شود پرتوهاي از الكترود ......به سمت الكترود........... جريان مي يابد .

 

- تامسون پس از اجراي آزمايش هاي بسيار سرانجام موفق شد مقدار ....................الكترون رااندازه بگيرد.

 

- پرتو هاي كاتدي ............ حركت مي كنند وبه هنگام عبورگاز .................... درون لوله را ملتهب مي كنند .

 

- پرتوهاي كاتدي داراي بار الكتريكي .....................هستند.

 

- رابرت ميليكان موفق شدبار ..................... الكترون را اندازه گيري بگيرد .

 

-همواره مقدار بار الكتريكي ذره هاي سازنده اتم را نسبت به مقدار بار الكتريكي ................... مي سنجند.

 

-پرتو هاي پر انرژي Xاز جنس .................. هستند وقدرت نفوذ ...................... در اجسام دارند.

 

- پرتوهاي Xرا با تاباندن پرتوهاي ......................روي يك .........................فلزي رابه دست مي آورند.

 

-رادرفورد متوجه شد پرتو هاي ناشي از مواد راديوپرتو زا تركيبي از ......................... تابش مختلف هستند.

 

- رادرفورد نشان داد كه پرتوي ......................جرياني از الكترون هاي پر انرژي است.

-مطابق مدل اتمي تامسون ....................كه ذره هاي با بار ................. هستند درون فضاي كروي ابر گونه بابار        

  الكتريكي .................پراكنده هستند.

 

- جرم زياد اتم در مدل اتمي تامسون از وجود تعداد ............الكترون در آن ناشي مي شود.

 

- تعداد .................ازذره هاي آلفا با زاويه اي ....................... از مسير اوليه منحرف شده اند

 

- به عنوان يك نتيجه گيري از آزمايش رادرفورد اتم طلا ............... بسيار كوچك با جرم ..............دارد.

 

- موزلي دردستگاه توليد كننده پرتوي X باقرار دادن ................ كه از فلز هاي مختلف ساخته شده  

  بود................. پرتوي Xحاصل رااندازه گيري كرد.

- محا سبه مقدار بار مثبت هسته اتم هر يك از اين فلز ها نشان داد كه بين مقدار ...................وفركانس

پرتوهاي Xيك رابطه ................ وجوددارد.

 

28کدام دانشمند جذر فرکانس پرتو X را با بار موثر هسته اتم بررسی کرد و این بررسی منجر به معرفی کدام مفهوم شد ؟                                                                                                                                     

 

29- با توجه به جدول زير مقادير A,Zرا معين كنيد.

 

يون

عدداتمي

عددجرمي

تعدادالكترون

تعدادنوترون

X2-

Z

A

36

45

30- نماداتمي را كه شامل 80پروتون و122نوترون باشد مشخص كنيد اتم را با حرف D نشان دهيد

 

31- چرا نظريه دالتون نسبت به آن چه كه يونا نيان قديم در مورد اتم عنوان كرده بودند متفاوت بود؟

32- تامسون نسبت با به جرم الكترون (e/m ) الكترون را معين كرد چرا روشي كه او به كاربرده بود

نمي توانست هر يك را جدا گانه معين كند؟

33-  چرا عدد جرمي براي تعيين خصوصيات يك اتم از عنصر مناسب نيست ؟

34- جدول زيررا كامل كنيد :

 

تعداد پروتون

تعداد الكترون

تعداد نوترون

بار ذره

عدد جرمي

 

10

8

2-

 

13

10

 

 

27

12

 

12

2+

 

 

18

19

1-

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۶ساعت ۱۲:۳۵ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون شیمی

بسمه تعالی    

       آموزش و پرورش مشکین شهر

      دبیرستان استاد مطهری

 آزمون فصل سوم شیمی                   2نام و نام خانودگی                    کلاس          تاریخ امتحان5/12/85

1-هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

الف قاعده هشتایی ( اوکتت )

ب انرژی شبکه

ج- نمک های آب پوشیده

2-در ستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ذکر علت مشخص کنید .

الف -  ترکیب یونی سخت است .

ب- نقطه ذوب وجوش بیش ترترکیبات یونی کم می باشد .

3-الف در کدام یک از معادلات زیر q نشان دهنده انرژی شبکه بلور یونی است؟ چرا ؟

 

1- Mg2+(g) + 2F-(g)→ MgF2(g) + q                       2- Mg2+(g) + 2F-(g) → MgF2(s) + q

 

ب- معادله شیمیایی موازنه شده ای بنویسید که نشان دهنده انرژی شبکه Al2O3 برابر 15916Kjmol-1 است .

 

4-اگر انرژی شبکه بلور روبیدیم برومید 660 کیلوژول برمول باشد با ذکر علت بیان کنید که انرژی شبکه

 

بلور  689کیلوژول برمول به کدام یک از ترکیبات RbCl یا  RbI تعلق دارد .

 

5-فرمول شیمیایی ترکیبات  را بنویسید .

منیزیم هیپوکلریت                                                      کروم(II) سولفات                              

آمونیوم نیترات                                                       لیتیم هیدروژن سولفات                               پتاسیم هیدروژن فسفات                 

 

6-نام ترکیبات را بنویسید :

FeSO4            Ba(MnO4)2               CaCO3            Na2Cr2O7              Be (OH)2

                                                      

7- بر اثر گرم کردن یک جسم جامد وزن اولیه 023/1 گرم به 654/0 گرم کاهش پیدا می کند .

الف- علت کاهش وزن جسم بر اثر حرارت چیست ؟

 

ب اگر فرمول شیمیایی این جسم بصورت CuSO4.xH2O با شد  x را حساب کنید (Cu=63 , S=32 , O=16 , H=1)

 

 

8-جدول زیر را با اعداد روبرو(انرژی شبکه کلریدهای گروه اول ) پر کنید . Kjmol-1 853-787-715-689-659

ترکیب یونی           NaCl                  CsCl                  RbCl                  LiCl                   KCl

انرژی شبکه بلور                                                                                                             

 

9-فرمول شیمیایی حاصل از واکنش عنصر اکسیژن با عدد اتمی8 با عنصر لیتیم با عدد اتمی 3 را بنویسید .

 

اطلاعات اضافی  3Li , 11Na, 19K, 37Rb,55Cs                                  موفق باشید  نوری زاده

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۲۳:۳۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون شیمی

 

بسمه تعالی

آموزش و پرورش مشکین شهر

دبیرستان استاد مطهری

آزمون نیم سال اول شیمی 2                  نام و نام خانودگی            کلاس        تاریخ امتحان27/10/85

1

مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

ایزوتوپ     اثر پوششی الکترون های درونی   شعاع اتمی  -    الکترون های ظرفیت

2

2

دو مورد از نظریه اتمی دالتون را بیان کنید ؟

1

3

رادرفورد با چه مشاهدات و نتیجه گیری ها ، مدل اتمی  خود را ارائه داد ؟

۱/۵

4

مندلیف جدول تناوبی خود را بر چه اساسی طبقه بندی کرد و چه ایرادی بر جدول مندلیف وارد است بنویسید ؟

1

5

در هر تناوب بار موثر هسته اتم چگونه تغییر می کند . چرا؟

1

6

مطابق جدول زیر  به سئوالات زیر پاسخ دهید ؟

 

گروه 14

گروه 15

گروه 16

گروه 17

n=2

A

B

C

D

n=3

E

 

F

 

الف شعاع اتمی کدام عنصر از بقیه بزرگتر است ؟

ب الکترونگاتیوی کدام عنصر بزرگتر و کدام یک کمتر از بقیه می باشد ؟

ج آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم D به چه صورت است ؟

1

7

جدول زیر را بر اساس ویژگی های ذره های زیر اتمی پر کنید .

نام ذره

نماد

بار الکتریکی

amu

g

000000000

0000000000

1-

0005/

28-10*109/9

000000000

0000000000000

1+

۱/۰۰۷۳

24-10*673/1

00000000000

00000000

0

۱/۰۰۸۷

24-10*675/1

8

اگر طیف نشری خطی هیدروژن در طول موج های 656nm, 486nm , 434nm , 410nm ظاهر شود .با توجه به شکل زیر نشان دهید کدام انتقال به کدام طول موج مربوط می باشد ؟

 

1

9

ترتیب زیر لایه ها را در اتم هیدروژن و در اتم های با بیش لز یک الکترون ، در لایه های اول ، دوم و سوم بنویسید ؟

 

10

با نوشتن آرایش الکترونی 22Ti نشان دهید که در لایه سوم این اتم چند الکترون وچند اوربیتال وجود دارد .

1

11

عدد کوانتمی چهارگانه را برای الکترون اخرین  زیر لایه 24Cr بنویسید ؟

1

12

یون 26Fe2+ چند الکترون ، چند پروتون دارد و اگر تعداد نوترون های آن چهار واحد بیشتر از تعداد پروتون هایش باشد تعداد نوترون و عدد جرمی آن را مشخص کنید  ؟

1

13

-         واکنش پذیری فلزات گروه اول جدول تناوبی  را باهم مقایسه کنید ؟

-         واکنش پذیری فلزات گروه دوم جدول تناوبی را باهم مقایسه کنید ؟

-     واکنش پذیری فلزات گروه اول را نسبت به گروه دوم مقایسه کنید ؟

5/1

14

انرزی های یونش نخستین عناصر دوره دوم جدول تناوبی به شرح زیر می باشد :

 (kj/mol) 3/520 6/800 5/899 4/1066 1314 3/1402 1681 7/2080

این اعداد به کدام یک از عناصر جدول زیر تعلق دارد عدد را در جای مربوطه بنویسید ؟

عنصر

10Ne

9F

8O

7N

6C

5B

4Be

3Li

انرژی یونش

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15

هر یک از اتمهای 7N – 53I – 20Ca – 37Rb از چه راهی به آرایش هشتایی پایدار می رسند ؟ ذره باردار آنها آنیون است یا کاتیون ؟ آرایش الکترونی آنها را رسم کنید ؟

2

موفق باشید            گروه شیمی دبیرستان استاد مطهری

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۰:۱۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

تمرین

·         انرژی شبکه برومیدهای گروه اول جدول تناوبی که در زیر آمده است در جاهای مربوطه قرار دهید.

807 -631-747-660-682(Kjmol-1)
 

LiBr

NaBr

KBr

RbBr

CsBr

 

 

 

 

 

·         انرژی شبکه هالیدهای پتاسیم که در زیر آمده است در جاهای مربوطه قرار دهید.

649-682-821-715(Kjmol-1)

KI

KBr

KCl

KF

 

 

 

 

·         انرژی شبکه اکسیدهای سه عنصر اول تناوب سوم را باهم مقایسه کنید .

·         اندازه اتم های متناظرگروه اول جدول تناوبی را با گروه هفده جدول تناوبی (عناصر مربوط به یک دوره) و هم چنین        اندازه یون های مربوطه را باهم مقایسه کنید .

·         تعدادی از ویژگی های عنصر های جدول تناوبی در جدول زیر آمده است با گذاشتن علامت* در مقابل هر ویژگی در دو ستون دیگر ، روند کلی تغییر آن ویژگی را در طول یک دوره از جدول تناوبی مشخص کنید .

ویژگی ها

افزایش

کاهش

بار موثر هسته اتم عنصرها با افزایش عدد اتمی

 

 

شعاع یونی آنیون های هم الکترون با افزایش بار آنیون

 

 

الکترونگاتیوی عنصر ها با افزایش عدد اتمی

 

 

خواص فلزی عنصرها با افزایش عدد اتمی

 

 

شعاع یونی کاتیون های هم الکترون با افزایش بار کاتیون

 

 

شعاع یونی یون های هم الکترون با افزایش عدد اتمی

 

 

شعاع اتمی عنصر ها با افزایش عدد اتمی

 

 

انرژی نخستین یونش عنصرها با افزایش عدد اتمی

 

 

·         معادله ی واکنش زیر را در نظر بگیرید

·           2MoO3+    3Zn(s) +  3H2SO4(aq) --->  Mo2O3(s) + 3ZnSO4(aq) +  3H2O(l)

·                     A          B                  C                            D                  E                      F

·         نام ترکیبات شیمیایی A,C,D,Eچیست ؟

·         بار آنیون در ترکیب یونی E چیست ؟

·         بار کاتیون در ترکیبات شیمیایی A,D,C چیست ؟

·         جدول زیر را با گذاشتن علامت* پر کنید .

ویژگی ها

بیشتر

کمتر

هرچه جاذبه میان یونهای یک ترکیب یونی بیشتر باشد انرژی شبکه آن

 

 

در میان یدید های فلزات قلیایی ، هر چه اندازه کاتیون کوچک تر باشد ، انرژی شبکه

 

 

انرژی شبکه KCl از KBr

 

 

انرژی شبکه Al2O3 از MgO

 

 

بطور کلی هرچه انرژی شبکه یک جامد یونی بیشتر باشد ، نقطه ذوب آن

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۵ساعت ۲۲:۲۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

تمرین

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید .

نام ترکیب

فرمول ترکیب

نام یون

فرمول

نام ترکیب

فرمول ترکیب

نام یون

فرمول

کلسیم فسفات

 

منگنات

 

 

KMnO4

 

NH4+

منیزیم هیدروکسید

 

هیدرونیوم

 

 

Na2Cr2O7

 

CO32-

باریم کلرید

 

هیدروژن کربنات

 

 

K2MnO4

 

CH3COO-

آهن (II)اکسید

 

پراکسید

 

 

(NH4)2CrO4

 

CrO42-

کروم(III)کلرید

 

هیدروکسید

 

 

LiH2PO2

 

Cr2O72-

مس(II)سولفات

 

هیدروژن فسفات

 

 

H3PO4

 

CN-

آمونیوم پرکلرات

 

کلریت

 

 

NaHSO4

 

PO43-

کبالت(II)کلرید

 

سولفیت

 

 

H2SO4

 

ClO-

کلسیم هیدروژن فسفات

 

پرکلرات

 

 

KNO3

 

H2PO4-

پتاسیم سولفات

 

هیدروژن سولفات

 

 

NH4NO3

 

ClO3-

باریم پر برومات

 

نیترات

 

 

(NH4)3PO4

 

SO42-

لیتیم یدات

 

سولفید

 

 

(NH4)2HPO4

 

NO2-

کلسیم سولفات

 

کروم(II)

 

 

CuF

 

Mn3+

باریم کلرید

 

منگنز(II)

 

 

CrCl2

 

Zn2+

آلومینیم کلرید

 

اکسید

 

 

PbO2

 

MnO4-

استرانسیم برومید

 

جیوه(II)

 

 

SnCl2

 

Sb3+

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۵ساعت ۱۸:۲۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نام گذاری ترکیبات

اکسی آنیون ها

بیش تر یون های چند اتمی ، اکسی آنیون هستند ، یعنی ، یون های که در آن ها ، یک عنصر ( معمولاً یک نافلز ) با یک یا چند اتم اکسیژن پیوند داده شده است . در بیش تر موارد ، اکسی آنیون ها خانواده های دوتایی یا چهار تایی هستند که در تعداد آتم های اکسیژن متفاوتند . مثال ، دو اکسی آنیون SO32-   و SO42- یا چهار اکسی آنیون ClO-  ،  ClO2- ، ClO3- و ClO4- .

1-     در خانواده های دوتایی ، برای نامیدن یونی که تعداد اکسیژن بیشتری دارد ، به نام نافلز ، پسوند "- ات ، -ate " می افزاییم و برای نامیدن یونی که تعداد اکسیژن کمتری دارد ، به نام نافلز ، پسوند " – ایت ، -ite "  می افزاییم . مثلاً SO42  یون سولفات و SO32 یون سولفیت می نامیم .

2-     در خانواده های چهار تایی مطابق جدول زیر عمل می کنیم :

 

ات

نام نافلز

پر

افزایش تعداد اتم O

ات

نام نافلز

 

یت

نام نافلز

 

یت

نام نافلز

هیپو

مثال ،

 ات

کلر

پر

ClO4-

افزایش تعداد اتم O

ات

کلر

 

ClO3-

یت

کلر

 

ClO2-

یت

کلر

هیپو

ClO-

 

 فسفات

 

PO43-

افزایش تعداد اتم O

فسفیت

 

HPO32-

فسفیت

هیپو

H2PO2-

* - اگر کاتیون H+ باشد نام گذاری بدین صورت انجام می شود : ابتدا کلمه اسید آورده می شود و سپس پسوند ات آنیون به یک تبدیل می شود  مثال ، H2SO4     اسید سولفوریک   ،  HNO3    اسید نیتریک

برای اکسی آنیون ها مطابق جدول زیر صورت می گیرد .

یک

نام نافلز

پر

اسید

افزایش تعداد اتم O

یک

نام نافلز

 

اسید

و

نام نافلز

 

اسید

و

نام نافلز

هیپو

اسید

 

 

 

 

 

 

برخی از یون های چند اتمی متداول

 

نام یون

فرمول

نام یون

فرمول

آمونیوم

NH4+

منگنات

MnO42-

هیدرونیوم

H3O+

کربنات

CO32-

استات

CH3COO-

هیدروژن کربنات

HCO3-

سیانید

CN-

کرومات

CrO42-

هیدروکسید

OH-

دی کرومات

Cr2O72-

هیپوکلریت

ClO-

پراکسید

O22-

کلریت

ClO2-

فسفات

PO43-

کلرات

ClO3-

هیدروژن فسفات

HPO42-

پرکلرات

ClO4-

دی هیدروژن فسفات

H2PO4-

نیتریت

NO2-

سولفیت

SO32-

نیترات

NO3-

سولفات

SO42-

پرمنگنات

MnO4-

هیدروژن سولفات

HSO4-

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۵ساعت ۲۲:۱۸ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

تست فصل اول شیمی 2

1- اگر بار الکتریکی ذره ها ی تشکیل دهنده ی پرتوهای کاتدی بزرگ تر بود ، آیا این پرتوها در میدان مغناطیسی بیش تر منحرف می شدند یا کم تر ؟ توضیح دهید ؟

 

2- در هر یک از انتقال های الکترونی زیر که در اتم هیدروژن رخ می دهد ، آیا انرژی آزاد یا جذب می شود ؟

الف از n=3  به  n=6

 

ب از مداری با شعاع 76/4 آنگستروم به مداری با شعاع 12/2 آنگستروم

 

ج یونش از حالت پایه

 

3- چرا الکترون موجود در زیر لایه 4p  پر انرژی تر از 2p می باشد ؟

 

4- انرژی نخستین یونش را تعریف کنید ؟

 

 1-  نظریه ی اتمی دالتون در توجیه کدام مورد زیر نا رسایی داشت؟

الف - مایع شدن گازها بر اثر فشار               ب - جامد شدن مایع ها در اثر سرد شدن

 ج - ترکیب شدن عنصر ها با ظرفیت معین  د - ترکیب شدن عنصرها با نسبت جرمی معین با یکدیگر

2 - نظریه ی اتمی دالتون تکیه بر کدام قانون یا قانون های زیر داشت؟

 الف - پایستگی جرم  ب - نسبت های معین  ج -  نسبت های چند گانه  د - هرسه مورد

3- کدامیک از موارد زیر ؛ جزء نظریه ی اتمی دالتون نبوده است؟

·         اتم های عنصر های گوناگون ؛ جرم های متفاوت دارند.

·         اتم ها غیر قابل تجزیه اند واز بین نمی روند

·         تمام اتم های هر عنصر ظرفیت ثابت ومعین دارند.

·         عنصر ها از ذره های بسیار ریزی بنام اتم تشکیل شده اند

3- کدام مورد زیر ؛ براساس نظریه ی اتمی دالتون قابل توجیه نبوده است؟

الف - تجزیه شدن برخی