X
تبلیغات
صدراشیمی - شیمی سال اول دبیرستان

صدراشیمی

شیمی پنجره ای برای شناخت هستی و هستی بخش است


روز سه شنبه جهت تعمیق یادگیری ، دانش آموزان اول دبیرستان بهمراه مدیر و دبیر شیمی از آب معدنی نوری کندی بازدید کردند . این چشمه داخل دره ی قرار دارد و از مشخصات ویژه آن می توان به کربناته بودن اب آن اشاره کرد


[ شنبه نهم آذر 1392 ] [ 11:17 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 ] [ 9:5 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 ] [ 9:57 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ جمعه بیست و یکم تیر 1392 ] [ 5:32 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

نمرات نهایی شیمی 1 فرزانگان

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموزان گرامی

[ جمعه بیست و چهارم خرداد 1392 ] [ 4:1 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

نمرات نهایی شیمی 1 امیر کبیر 

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموزان گرامی و ساعی

[ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392 ] [ 1:31 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 ] [ 8:21 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ سه شنبه یکم اسفند 1391 ] [ 9:22 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ سه شنبه یکم اسفند 1391 ] [ 9:18 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 ] [ 9:46 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ چهارشنبه چهارم بهمن 1391 ] [ 10:16 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ شنبه سی ام دی 1391 ] [ 3:37 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ سه شنبه بیست و ششم دی 1391 ] [ 10:44 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و چهارم دی 1391 ] [ 0:16 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391 ] [ 11:44 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ جمعه پنجم آبان 1391 ] [ 9:10 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

[ جمعه پنجم آبان 1391 ] [ 9:6 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

شماره نمره شماره نمره
۵۹ ۱۵.۷۵ ۸۸ ۱۵.۵
۶۰ ۱۸ ۸۹ ۱۶.۷۵
۶۱ ۱۶.۵ ۹۰ ۱۸
۶۲ ۱۸ ۹۱ ۱۸.۵
۶۳ ۱۵.۷۵ ۹۲ ۱۹.۵
۶۴ ۱۶.۷۵ ۹۳ ۱۸.۷۵
۶۵ ۱۱.۲۵ ۹۴ ۱۹.۵
۶۶ ۱۱ ۹۵ ۱۷
۶۷ ۱۵.۷۵ ۹۶ ۱۱.۵
۶۸ ۱۶.۷۵ ۹۷ ۱۸.۷۵
۶۹ ۱۷.۵ ۹۸ ۱۱.۷۵
۷۰ ۱۶.۷۵ ۹۹ ۱۸.۵
۷۱ ۱۲.۲۵ ۱۰۰ ۱۹.۲۵
۷۲ ۲۰ ۱۰۱ ۱۸
۷۳ ۱۶.۲۵ ۱۰۲ ۱۶
۷۴ ۱۷ ۱۰۳ ۱۷.۲۵
۷۵ ۱۶.۷۵ ۱۰۴ ۱۸.۲۵
۷۶ ۱۰ ۱۰۵ ۱۸.۷۵
۷۷ ۱۴.۲۵ ۱۰۶ ۱۹.۵
۷۸ ۱۵.۲۵ ۱۰۷ ۱۶.۵
۷۹ ۱۷.۷۵ ۱۰۸ ۱۵.۵
۸۰ ۱۵.۷۵ ۱۰۹ ۱۷.۲۵
۸۱ ۱۸ ۱۱۰ ۱۷.۲۵
۸۲ ۱۸ ۱۱۱ ۹.۵
۸۳ ۱۶.۷۵ ۱۱۲ ۱۸.۲۵
۸۴ ۱۹ ۱۱۳ ۱۷
۸۵ ۱۶.۷۵ ۱۱۴ ۱۹.۲۵
۸۶ ۱۵.۷۵ ۱۱۵ ۱۷.۲۵
۸۷ ۱۹.۵ ۱۱۶ ۱۵.۷۵

[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 ] [ 6:9 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

شماره نمره شماره نمره
۱ ۱۷.۲۵ ۲۹ ۹
۲ ۱۷ ۳۰ ۱۹
۳ ۱۹.۲۵ ۳۱ ۱۹
۴ ۱۷.۵ ۳۲ ۱۹.۵
۵ ۱۸ ۳۳ ۱۵.۵
۶ ۱۶ ۳۴ ۱۶
۷ ۱۱.۷۵ ۳۵ ۱۹.۵
۸ ۱۸.۵ ۳۶ ۱۸.۵
۹ ۱۸ ۳۷ ۱۲.۵
۱۰ ۱۵.۷۵ ۳۸ ۱۹.۵
۱۱ ۱۸.۵ ۳۹ ۱۷.۷۵
۱۲ ۱۳.۵ ۴۰ ۱۷.۲۵
۱۳ ۱۸ ۴۱ ۱۷.۷۵
۱۴ ۱۶ ۴۲ ۱۵.۷۵
۱۵ ۱۵.۷۵ ۴۳ ۷.۵
۱۶ ۱۹.۷۵ ۴۴ ۱۶
۱۷ ۱۹ ۴۵ ۱۵.۵
۱۸ ۱۸.۵ ۴۶ ۱۸
۱۹ ۱۶.۲۵ ۴۷ ۱۹.۵
۲۰ ۱۸.۷۵ ۴۸ ۱۴.۷۵
۲۱ ۱۷.۲۵ ۴۹ ۱۶
۲۲ ۱۷ ۵۰ ۱۶.۵
۲۳ ۱۶ ۵۱ ۹.۵
۲۴ ۱۸.۷۵ ۵۲ ۱۹.۵
۲۵ ۱۵.۵ ۵۳ ۱۷.۷۵
۲۶ ۱۸ ۵۴ ۱۴.۷۵
۲۷ ۱۷ ۵۵ ۲۰
۲۸ ۱۹.۷۵ ۵۶ ۱۷.۵

[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 ] [ 5:23 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفا سوال نفرمایید .

 

مفاهیم زیر را تعریف کنید ؟

الف- ظرفیت گرمایی ویژه

ب- فشار استاندارد

ج- بازنگری کردن

د- سوخت فسیلی

 

چرا گرمای تبخیر آب بالا است ؟

 

چه آبی دارای سختی دائم است وچگونه میتوانیم ایننوع سختی را ازبین ببریم ؟

 

اجزای اصلی وجزیی هواکره را نام ببرید ؟

 

به کمک نظریه جنبشی مولکولی گازها توجیه کنیدکه چرا در حجم ثابت ، با کاهش دمای یک گاز ، فشار آن کاهش می یابد ؟

 

گازهای گلخانه ای را نام ببرید درصورت نبودن این گازها در هواکره دمای کره زرمین به دمای کدام کره نزدیک تر می شود ؟

 

با اجرای فرایند چرخه ای ، غلظت اوزون در استراتوسفر تقریبا ثابت باقی می ماند چگونگی انجام این چرخه را بنویسید ؟

 

چگونگی تولید اوزون تروپوسفری را شرح دهید ؟

 

از راه های کنترل آلودگی هوا دو مورد را بیان کنید ؟

 

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Br

Se

As

Ge

Ga

Ca

K

I

Te

Sb

Sn

In

Sr

Rb

با توجه به جدول داده شده به پرسش های زیر پاسخ دهید :

 

الف- درصورتیکه ترکیبات CaBr2 و Al2O3 را داشته باشیم ترکیبات حاصل از واکنش اتمهای زیر را مشخص کنید ؟

Mg,I                      Ga,S

 

2Fe + 3O2→ 2Fe2O3

ب- در صورتیکه جرم اتمی Fe=56 و  O=16  باشد با   محاسبه مشخص کنید که آیا واکنش روبرو از قانون پایستگی جرم تبعیت می کند ؟ یا خیر ؟

ج- با توجه به اینکه جرم اتمی Al =27  وB=11  باشد جرم اتمی Ga را محاسبه کنید ؟

یکی از روش های افزایش عمر منابع شیمیایی ، روش جایگزینی است با ذکر مثال این روش را توضیح دهید ؟

 

چرا به زباله طلای کثیف می گویند ؟

 

ایرادهای استفاده از دستگاه زباله سوز را نام ببرید ؟

 

 

الف- ترکیبات A,B,C  را به ترتیب افزایش نقطه جوش مرتب کنید ؟

ب- فرمول مولکولی ترکیبات B, C را بنویسید و مشخص کنید که این دوترکیب نسبت به هم چه نامیده می شوند ؟

ج- از بین ترکیبات A,B,C,D کدام ترکیب واکنش پذیری بیشتری دارد ؟ چرا؟ 

شاخص اندازه گیری کیفیت بنزین بر اساس چه ترکیباتی مشخص شده است ؟

 

از جایگزین های نفت برای سوزاندن چهار مورد را نام ببرید ؟

 

برش های مایع نفت خام شامل چه ترکیباتی است وحاوی چه تعداد کربن می باشد ؟

 

[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 ] [ 4:52 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفا سوال نفرمایید .

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید ؟

الف- محلول ........................ محلولی است که می تواند مقدار بیشتری از ماده حل شونده را در دمای مورد نظر در خود حل کند .

ب- به طور کلی ، هرچه از سطح زمین فاصله می گیریم ، دمای هوا ...................... می یابد .

ج- دوگاز ...................و..................... اجزای اصلی سازنده زیست گاز هستند .

د- هر چه تعداد اتم های کربن در یک آلکان بیشتر باشد ، گرانروی آن ........................ ودما جوش آن نیز........................ است .

و- دورترین لایه هواکره به زمین .................... ونزدیک ترین لایه ........................ نام دارد .

واژه های در ستون الف و عبارت های در ستون ب داده شده است هر یک از این عبارت ها به نوعی با واژه های ستون الف ارتباط دارد . ترتیب این عبارت ها با ترتیب واژه ها هماهنگ نیست . سعی کنید عبارت مربوط به هر واژه را بیابید .

الف

ب

DO

SO2

Cd2+

ppm

منیزیم

O2

ازکاتیونها ی سنگین آلوده کننده آب است .

از عوامل ضروری مثلث آتش که در هوا وجود دارد .

ازگرد این ماده در تولید فشفشه وسایر مواد آتش بازی استفاده می شود .

آتشفشان ها مهمترین منبع تولید این آلاینده است .

حداقل غلظت اکسیژن محلول در آب که برای ادامه حیات آبزیان لازم است .

 

هنگامی که غواصان به عمق آب فرو می روند ، فشار اعمال شده بر گازی که تنفس می کنند افزایش می یابد . این افزایش فشار چه تاثیری بر مقدار گازحل شده در خون آنها دارد ؟

کدامیک ازمحلول های زیر خاصیت اسیدی دارد ؟

الف- محلول پاک کننده لوله (pH = 13)      ب- سرکه (pH=2.7)      ج- آب خالص (pH=7)

اگر حجم یک حباب هوا که در خمیر نان به دام افتاده است ، در دمای اتاق (298 K) برابر یک میلی لیتر باشد . ونان در دمای (419K) پخته شود انتظار دارید حجم حباب هوا  به هنگامپخت نان بیشتر ار 1 ml شود یا کمتر ؟چرا ؟

چرا در یک روز آفتابی فصل زمستان ، داخل یک گلخانه با دیوارهای شیشه ای گرمتر از یک ساختمان با دیوار های چوبی است ؟

موجهای الکترومغناطیسی که به سطح کره ماه می رسند چه تفاوت عمده ای با موج های دارند که که به سطح کره زمین می رسند ؟

هواکره چگونه دمای کره زمین را متعادل می کند ؟

اوزون تروپوسفری چگونه در سطح زمین تولید می شود ؟آیا آلاینده نوع اول است یا نوع دوم ؟

پدر خانواده ی مواد زیر را خرید کرده است :

دو شیر پاکتی    -   سه کیسه نایلون به ترتیب پر از خیار ، سیب و پرتقال – یک کیلو سبزی خوردن – 5 شیشه نوشابه – دو کنسروماهی

زباله های ایجاد شده ازمواد غذایی بالا را در نظر بگیرید وجدول زیر را پر کنید . هر زباله را تنها در یک جای خالی قرار دهید .

زباله های قابل دفن

زباله های قابل بازگردانی

زباله های که دوباره قابل استفاده اند

 

 

 

 

مواد مورد نیازفعالیت های انسانی  ازکدام لایه های زمین تامین می گردند ؟

با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید ؟(اعداد کنار نماد شیمیایی جرم اتمی عنصر مربوطه است مثال : 7Li  یعنی جرم اتمی لیتیم 7است ).

19F

16O

14N

11B

9Be

7Li

35Cl

32S

31P

27Al

24Mg

23Na

80Br

79Se

75As

70Ga

40Ca

39K

127I

127Te

122Sb

115In

87Sr

85Rb

الف- با محاسبه مشخص کنید که آیا واکنش زیر ازقانون پایستگی جرم تبعیت می کند ؟

Mg + H2O→ Mg(OH)2 + H2

ب- قطر یون منیزیم (Mg2+) برابر 156 پیکومتر است قطر یون استرونسیوم (Sr2+) برابر 254 پیکومتر است . بر اساس این قطر یون کلسیم (Ca2+) را تخمین بزنید ؟

ج- فرمول های شیمیایی Al2O3  و BeCl2 را در نظر بگیرید .بر اساس این وبه کمک جدول بالا فرمول شیمیایی ترکیبات حاصل ازعناصر زیر را پیش بینی کنید .  الف-Ga ,S                           ب- Mg , F

چرا نفت را گاهی "خورشید درخشان به خاک سپرده شده " می نامند ؟

در معاینه فنی خودروها گازهای احتراق خارج شده از اگزوز خودروها را تجزیه وتحلیل می کنند که گازهای مورد آزمایش شامل کربن مونوکسید ، هیدروکربن نسوخته ودود می باشد . چنانچه اندازه ی یکی ازاین مواد خیلی زیاد باشد ، نتیجه معاینه منفی خواهد شد . نتایج حاصل از یک معاینه فنی در جدول زیر ارائه شده است از این نتایج برای پاسخ گویی به پرسش ها استفاده کنید :

 

نتیجه معاینه

حداکثر مجاز

میزان CO

4%

5/3%

هیدروکربن نسوخته

ppm 197

ppm  1200

حالت خلاص

قابل قبول

 

میزان دود

قابل قبول

 

 

الف- آیا این خودرو در معاینه قبول شده است ؟چرا ؟

ب- گازهای خروجی ازموتور خودرو ، افزون بر کربن مونوکسید ، دود و بخار آب در برگیرنده ی گازهای دیگر است . یکی ازاین گازها موجب تغییر در دمای محیط می شود . ضمن مشخص کردن نام آن گاز ، نقش آن را در این مورد تفسیر کنید ؟

ج- با توجه به واکنش سوختن هیدروکربن ها دودلیل ذکر کنید که چرا نباید ماشین را در فضاهای بسته روشن کنیم ؟

نمودار زیر گرمای سوختن یک مول ازچند آلکان را نشان می دهد با توجه به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف- چه رابطه ای میان گرمای سوختن وتعداد کربن های هر آلکان وجود دارد ؟

ب- انتظار دارید گرمای سوختن پنتان ( ترکیبی با 5 اتم کربن ) چقدر باشد ؟

در میان دریاها و اقیانوس های جهان خلیج فارس یکی از آلوده ترین مناطق دریایی بوده است . برای نمونه در جنگ خلیج فارس بیش از 10 میلیون بشکه نفت از طریق انهدام نفت کش ها  وبیش از 10 میلیون بشکه از طریق انهدام سکوهای نفتی به خلیج فارس سرازیر شده است . در صورتی که هر بشکه حاول 159 لیتر نفت خام باشد . محاسبه کنید :

الف- چند لیتر نفت وارد آب های خلیج فارس شده است ؟

ب- با احتساب هر بشکه یکصدو شصت هزار تومان قیمت نفت ریخته شده به خلیج فارس چقدر است ؟

[ دوشنبه بیست و نهم خرداد 1391 ] [ 4:42 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفاً سوال نفرمایید

 

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پرکنید .

-          هنگامیکه از فضا به زمین نگاه می کنیم عموماً آن را کره ای به رنگ آبی می بینیم زیرا ....................... درصد از سطح کره زمین را آب پوشانده است .

-          جمله ها یا عبارت های زبان شیمی .................................. هستند .

-          به نیرویی قوی که ما بین یون های ناهمنام نمک وجود دارد ..................................می گویند .

-          موادی که توسط باکتری ها قابل تجزیه باشند ، مواد ........................................ می نامند .

-          در تصفیه فاضلاب شهری مرحله نهایی ................................... است .

-          دورترین لایه هوا کره به زمین .......................................... ونزدیک ترین لایه .................................. نام دارد .

-          برای اندازه گیری دقیق فشار هوا از دستگاهی به نام ........................................ استفاده می شود .

1

هر یک از موارد زیر را با توجه به خواص غیر عادی آب توجیه کنید .

-          در طول شبانه روز دمای کره مریخ از 80-  درجه سیلسیوس تا 40 درجه سیلسیوس متغیر است . در حالیکه تغییرات دمای کره زمین خیلی کمتر از این مقدار می باشد .

2

-          وجود یک حوض یا چند فواره در یک پارک هوای آن را خنک تر از جاهای دیگر می کند .

با توجه یه جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .

 

در مقابل میله باردار

گرمای تبخیر

مولکول A

منحرف نمی شود

250

مولکول B

منحرف می شود

860

الف- کدام مولکول قطبی است ؟چرا ؟

ب- نیروی جاذبه بین مولکولی کدام ماده بیشتر است ؟چرا؟

 

3

ظرفیت عناصر مشخص شده  را تعیین کنید.  O=C*=O*

- نوع اتمها را در HNO3   مشخص کنید.

4

آیا آب رودخانه یا آب چاه خالص محسوب می شود ؟چرا ؟

5

آیا آب باران خاصیت اسیدی دارد یا بازی ؟ پاسخ خود را با نوشتن یک معادله شیمیایی توضیح دهید .

6

کاتیون های سنگین را نام برده ومشخص کنید که در صورت استفاده  چه آسیب های به بدن وارد می کنند . 

7

الف-برای ته دنشین کردن گل ولای موجود در آب ازچه موادی استفاده می کنند ؟

ب- جهت گندزدایی از آب در تصفیه آب شهری عموماً ازماده ی استفاده می کنند .

ج- چرا دربرخی کشورها مقدار بسیار اندکی یون فلورید به آب می افزایند .

د- در گذشته ایرانیان برای جلوگیری از رشد جلبک در انبار های آب خود  از چه ماده ی استفاده می کردند .

8

الف- انحلال پذیری KCl را در دمای 20 و 40درجه سیلسیوس مشخص کنید .

ب- انحلال پذیری کدام ماده بستگی بیشتری به دما دارد .

ج- 130 گرم  KNO3  در  دمای 70 درجه سیلسیوس در 100 گرم آب حل شده است نوع محلول را مشخص کنید .

د- اگر محلول بالا را  از دمای 70 به 30 درجه سیلسیوس برسانیم در صورت هوشیار کردن محلول چند گرم بلور ته نشیین می گردد .

9

باتوجه به شكل به سؤالات پاسخ دهيد :

الف) علت تشكيل رسوب پس از افزايش محلول سديم كربنات در هردو نمونة آب چيست ؟ توضيح دهيد .

Na2CO3 (aq)

افزايش محلول سديم كربنات

(1

ب) منبع كدام نمونه آب براي شستشو با صابون مناسب تر است ؟ چرا ؟

                                          رسوب

 


Na2CO3 (aq)

افزايش محلول سديم كربنات

(2

                                         

                                          رسوب

10

680mmHg

به شكل روبرو توجه كرده به سوالات زير پاسخ دهيد :

آ) فشار گاز محبوس در ظرف شيشه اي چند ميلي متر جيوه است ؟

}40mm

ب) فشارسنج روبرو چه نام دارد ؟

(1) كوه

پ) فشار اين گاز در كدام يك از نواحي (1) يا (2) شكل

(2) دريا

 زير اندازه گيري شده است ؟ چرا ؟

 

11

تغییرات چگالی هوا با تغییرات تعداد ذره های موجود در هر نمونه یک لیتری چه رابطه ی دارد توضیح دهید .

12

اگر بخواهیم حجم یک گاز در فشار ثابت از 15 میلی لیتر به 25 میلی لیتر برسد ، دمای آن باید از 27 درجه سانتیگراد به چند درجه برسد ؟

13

در حجم ثابت ، با کاهش دمای یک گاز ، فشار آن چه تغییری می کند ؟چرا ؟

14

[ چهارشنبه چهاردهم دی 1390 ] [ 11:13 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

مدت زمان پاسخ گویی 80دقیقه

تاریخ آزمون 12/10/1390

نام ونام خانوادگی

درک وفهم سوال بخشی از سوال است لطفا سوال نفرمایید .

5/1

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید .

-        وجود .......................... سبب شده است که تناسبی میان مقدار آب موجود در همه منابع بر قرار گردد .

-        مقدار زیاد آب موجود در سطح زمین بعنوان یک ....................................... عمل کرده و تغییرات دمای زمین را کنترل می کند .

-        کلمه های زبان جهانی شیمی را ......................................... می گویند .

-        هر مولکولی که دارای دوقطب مثبت ومنفی باشد مولکول ...................................... نامیده می شود .

-        محلول آب نمک رسانایی جریان برق است ................................. عامل انتقال جریان برق در محلول هاست .

-        در گذشته ایرانیان از................................... برای جلوگیری از رشد جلبکخا در آب انبارهای خود استفاده می کردند .

1

2

مفاهیم زیر را تعریف کنید .

گازهای ایده آل

قانون شارل

زیست تخریب پذیر

انحلال پذیری

2

1

درستی یا نادرستی عبارت های زیر را با ذکر علت مشخص کنید .

الف- جهت افزایش انحلال پذیری اکسیژن در آببایستی دمای آب را افزایش داد .

ب- فوتوسنتز گیاهان دریای مقدار زیادی اکسیژن به آب های طبیعی می افزائید .

3

1

آیا یخ های قطبی ویخچال های طبیعی منبع قابل بهره برداری برای تامین آب شیرین به شمار می آیند ؟ چرا ؟

4

1

ماده A گرمای تبخیر بیشتری ازماده B دارد نیروی بین مولکولی این دوماده را باهم دیگر مقایسه کنید .

5

1

چرا بلورهای نمک خوراکی در آب حل می شوند .

6

1

جدول زیر با توجه به اطلاعات داده شده تکمیل کنید .

نام ترکیب

فرمول شیمیایی

رنگ کاغذ لیتموس در محلول این ترکیب

سولفوریک اسید

 

 

 

KOH

 

7

1

چه یون های برای فعالیت زیستی وبهداشتی بدن اهمیت فراوانی دارد ؟

8

5/1

فرایندهای اصلی تصفیه طبیعی آب را شرح دهید .

9

1

با نوشتن یک معادله واکنش ، پیدایش ستون های زیبایی معروف به استالاکتیت و استالاگمیت را توضیح دهید .

10

5/1

مراحل تصفیه آب شهری را نام ببرید .

11

75/0

هریک از موارد زیر درکدام لایه از هوا کره فعالیت می کند .

الف- هواپیمای جاسوسی                            ب- بالن های هواشناسی                    ج- ابرها

12

1

اجزای سازنده اصلی و جزی هوا کره را نام ببرید .

13

1

کوهنوردان به هنگام  صعود به ارتفاعات با مشکل تنفسی مواجه می شوند ، این پدیده را توجیه کنید .

14

1

درداخل جعبه ی، یک بادکنک به حجم 3 لیتر وجود دارد اگر فشار داخل جعبه را در دمای ثابت دوبرابر کنیم با محاسبه نشان دهید حجم بادکنک چه تغییری می کند ؟

15

75/2

با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .

 

رود خانه A

رودخانه B

رودخانه C

یون کلسیم Ca2+

75

50

65

یون منیزیم Mg2+

45

50

35

یون هیدروژن کربناتHCO3-

150

200

188

pH

7

6.5

7.5

یون جیوه Hg2+

0.002

0.005

0.003

الف- با ذکردلیل مشخص کنید که کدام آب سختی موقت و کدام آب سختی دائم بیشتری دارد ؟

ب- کدام آب خاصیت بازی بیشتری دارد ؟

ج- اگر حد مجازاعلامی از طرف سازمان حفاظت ازمحیطزیست ppm004/0 باشد آبکدام رودخانه ازنظر این سازمان غیرمجازاست ؟ چرا ؟

 

16

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموزگرامی           نوری زاده

[ چهارشنبه چهاردهم دی 1390 ] [ 10:55 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

۲/۵

جاهای خالی را با مفاهیم مناسب پر کنید .

الف- در تصفیه آب شهری ، برای ته نشین کردن  گل و لای موجود در آب از یک ماده لخته ساز استفاده می کنند این ماده دارای کاتیون های ............................... و ...................................... است .

1

ب- خواص عنصرها بطور عمده به ...................................... در اتم ها و چگونگی آرایش .......................... بستگی دارد .

ج- دورترین لایه هواکره به زمین ......................... و نزدیک ترین لایه .................................. نام دارد.

د- هرچه تعداد اتم های کربن در یک الکان بیشتر باشد ، گرانروی آن ............................ و دمای جوش آن نیز ......................... است .

ذ- از سوختن هیدروکربن ها ..................................... و ................................ و مقدار قابل توجهی انرژی بدست می آید .

2

مفاهیم زیر را تعریف کنید .

الف- پلیمر یا بسپار

2

ب- کراکینگ

ج- انحلال پذیری

د- سختی موقت آب

1

جرم مولی متان (16 g/mol) تقریبا برابر با جرم مولی آب (18 g/mol) است . چرا متان در دمای اتاق گاز ، اما آب مایع است ؟ پاسخ خود را توضیح دهید .

 

3

1

ویژگی های غیر عادی آب را نام ببرید (چهار مورد)

 

4

1

الف- چرا غواصان در اعماق دریا به مخزن های هوای پر فشار نیاز دارند ؟

 

5

ب- مشکلات یک غواص را با مشکلات یک خلبان که در ارتفاع زیاد با یک هواپیما پرواز می کند ، مقایسه کنید .

 

1

چرا آب باران اندکی اسیدی است . پاسخ خود را با نوشتن یک معادله شیمیایی شرح دهید .

 

6

۱/۵

انواع پرتوهای الکترومغناطیسی را بر اساس افزایش انرژی نام ببرید .

7

۱/۵

آلاینده های نوع اول با آلاینده های نوع دوم را مقایسه کنید . با ذکر مثال

 

8

۱/۵

با ذکر دلیل مشخص کنید که آیا واکنش زیر از قانون پایستگی جرم تبعیت می کند ؟ در صورت تبعیت نکردن واکنش را موازنه کنید .

CH­4(g) + Cl2(g)→ CH3Cl(g)l + HCl(g)

9

۱/۵

منابع تجدید پذیر با تجدید ناپذیر چه تفاوتی دارند ؟ با ذکر مثال

 

 

10

1

کدام اصل در هر مورد رعایت شده است . باز به کار بردن یا باز گردندان ؟

الف- ذخیره آب در بطری های پلاستیکی نوشابه که قبلا استفاده شده است .

11

ب- تبدیل ظرف های پلاستیکی شیر به الایافی که برای بافتن پارچه به کار می روند .

ج- بسته بندی اشیای شکستنی با روزنامه های تاریخ گذشته

د- استفاده از خرده های بطری های شیشه ای برای تهیه لوازم شیشه ای که مصارف صنعتی دارند

1

جدول زیر بخشی از جدول تناوبی عناصر می باشد . به کمک این جدول به سوالات زیر پاسخ دهید .

 

F

O

N

C

B

Be

Li

Cl

S

P

Si

Al

Mg

Na

Br

Se

As

Ge

Ga

Ca

K

الف- دمای ذوب آکسیژن(O) و سلینیم(Se) به ترتیب 218- و 221 درجه سانتیگراد است . بر اساس این دمای ذوب گوگرد (S) را تخمین بزنید .

 

12

ب- فرمول های شیمیایی AlN و BeCl2 را در نظر بگیرید . بر اساس این و به کمک جدول بالا فرمول شیمیایی ترکیب های حاصل از عنصرهای زیر را پیش بینی کنید .  الف- F , Mg                                                                          ب- Ga , P

۱/۲۵

از تقطیر جز به جز نفت خام اجزا A , B , C, D , E بدست می آید . با توجه به جدول زیر به پرسش های خواسته شده پاسخ دهید .

E

D

C

B

A

جز

350<

350

150

80

30

دمای جوش

الف- کدام جز حاوی فرار ترین مواد است ؟

13

ب- کدام جز در پایین ستون تقطیر جمع می شود .

ج- کدام جز به عنوان سوخت خودرو و کدام جز به عنوان روان کننده به کار می روند .

د- کدام جز حاوی سنگین ترین مولکول هاست ؟

۱/۲۵

عدد اوکتان بنزین سوپر 93 است معنای این عبارت چیست ؟ چرا از مخلوط ایزواوکتان – هپتان در مقیاس عدد اوکتان استفاده می کنند .

14

1

بادکنکی را از اتاقی با دمای 25 به مکانی دیگر با دمای 50 درجه سیلسیوس می بریم ، حجم بادکنک با چه نسبتی تغییر می کند .

15

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش اموز گرامی    نوری زاده

[ یکشنبه هشتم خرداد 1390 ] [ 0:14 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

مفاهیم زیر را تعریف کنید :

الف- چرخه آب

ب- مولکول قطبی

ج- محلول سیر نشده

د- گرمای تبخیر

الف- برای ته نشین کردن گل و لای موجود در آب از کاتیون های ................................. و ............................................. لستفاده می شود .

ب- در تصفیه فاضلاب شهری مرحله نهایی ..................................... است .

ج- کاتیون های سنگین موجود در آب مولکول های ............................ را تخریب و به .................................... آسیب جدی وارد می کنند .

چرا دریاچه ها از سطح شروع به یخ زدن می کنند .

 

 

در شبانه روز دمای سطح  مریخ از 80- تا حداکثر 40 درجه سانتیگراد متغیر است ولی تغییر دمای شبانه روزی در سطح کره زمین کمتر می باشد علت این پدیده را با توجه به خواص غیر عادی آب توضیح دهید .

 

 

با توجه به نیروهای بین مولکولی بسیار قوی آب ، علت ایجاد پدیده ی کشش سطحی را شرح دهید .

 

 

چرا آب رودخانه خالص به شمار نمی آید .

 

 

جدول زیر را تکمیل کنید .

 

KOH

CaCl2

H2SO4

نام ترکیب

 

 

 

کاربرد ترکیب

 

 

 

نام عنصرهای سازنده

 

 

 

هنگامی که به نمونه ی از آب رودخانه چند قطره سدیم کربنات می افزاییم ، رسوب تشکیل می شود چه اظهار نظری می توان درباره این نمونه آب کرد ؟ تشکیل رسوب را با نوشتن معادله نشان دهید .

 

 

مواد زیر را بر حسب خاصیت اسیدی مرتب کنید .

سرکه (PH=2.7)        آّب خالص(PH=7)P               محلول پاک کننده لوله(PH=13)          آب دریا (PH=8.6)    

 

 

 لایه های هواکره را نام ببرید .

 

تغییرات فشار :

الف- در هواکره از سطح زمین به سمت ارتفاعات چگونه تغییر می کند .

ب- در آب کره از سطح دریا به عمق دریا چگونه تغییر می کند .

مقداری گاز نیتروزن را در ظرفی به حجم 352 میلی لیتر تحت فشار mmHg 791 قرار داده ایم .اگر بخواهیم فشار را در دمای ثابت به mmHg649  برسانیم . تغییرا حجم را محاسبه کنید .

 

 

با رسم شکل بیان کنید از بارومتر و مانومتر در چه مواردی استفاده می شود ؟

 

 

آیا تنفس بر ترکیب درصد هواکره تاثیر دارد توضیح دهید .

 

 

15 گرم نمک در دمای 40 درجه سانتیگراد در 30 گرم آب حل شده است (محلول سیر شده) . انحلال پذیری این نمک را در دمای یاد شده حساب کنید .

 

 

برای تهیه محلول سیر شده اکسیژن mg40 اکسیژن را در دمای 20 درجه سانتیگراد در 2500 گرم آب حل می کنیم . انحلال پذیری اکسیژن را بر حسب ppm  بیان کنید .

 

 

[ دوشنبه سیزدهم دی 1389 ] [ 0:35 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

بسه تعالی      آزمون (2-1) طلایه داران                  نام و نام خانوادگی                                                   کلاس

درک و فهم سوال بخشی از سوال است لطفاً سوال نفرمایید

در حدود ........................ از سطح زمین را آب پوشانیده است .

1

یخ روی آب شناور می ماند ، پس چگالی یخ .............................. از آب است .

2

آب در دمای ............................... ، حداکثر چگالی خود را دارد .

3

هنگامی که آب را از دمای 4C تا دمای صفر درجه سانتیگراد سرد می کنیم ، حجم آن ............. می یابد .

4

اگر یک مقدار گرمای معین به دو قطعه هم وزن طلا و آهن دهیم ، دمای قطعه طلا بیشتر از آهن می شود . این واقعیت بیانگر این است که ظرفیت گرمایی ویژه طلا ....................... از آهن است .

5

هر چه دمای آب افزایش یابد ، کشش سطحی آن ........................ می شود .

6

کلمه های زبان شیمی را .......................... و جمله ها یا عبارت های زبان شیمی را ..................... می گویند .

7

...................... نیرویی است بسیار قوی که اتم ها را در کنار یکدیگر نگاه می دارد .

8

به تعداد پیوندهایی که یک اتم می تواند تشکیل دهد ، ....................... می گویند .

9

محلول ........................... محلولی است که می تواند مقدار بیشتری از ماده حل شوند را در دمای مورد نظر در خود حل کند .

10

PH محلول های اسیدی ......................... از 7 و pH محلولهای بازی ........................ از 7 است .

11

یون ......................... یکی از کاتیون های سنگین آلوده کننده آب است .

12

یکی از روش های نرم کردن آب سخت ، جانشین کردن یون ........................ به جای یون های Ca2+ و Mg2+ موجود در آب سخت است .

13

در تصفیه آب شهری ، برای ته نشین کردن گل و لای موجود در آب از یک ماده لخته ساز استفاده می کنند . این ماده دارای کاتیون های ....................... یا .......................... است .

14

99 درصد از هوا کره در فاصله ................... کیلومتری از سطح زمین قرار دارد .

15

دورترین لایه هوا کره به زمین ............................ و نزدیکترین لایه .................... نام دارد .

16

وجود گاز اوزون در ............................ قابل تشخیص است .

17

.................................. یک گاز ، نتیجه برخورد ذره های سازنده آن گاز با دیواره های ظرف است .

18

با افزایش دمای یک گاز ، میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده آن .......................... می یابد .

19

هر چه طول موج یک پرتو کوتاهتر باشد ، انرژی آن ............................. است .

20

در تقطیر جز به جز هوای مایع ، نیتروژن ......................... از اکسیژن از ستون خارج می شود .

21

فرکانس امواج رادیویی .................... از فرکانس پرتوهای X است .

22

اوزون ....................... یک آلاینده نوع دوم بوده ، سمی و خطرناک است .

23

..................... تنها آلاینده ای است که سهم منابع انسانی در تولید آن بیشتر از منابع طبیعی است .

24

گازهای ............................. و ........................... منشا اصلی تولید باران های اسیدی هستند .

25

اگر حجم یک حباب هوا که در خمیر به نان به دام افتاده است ، در دمای اتاق (291K) برابر به یک میلی لیتر باشد و نان در دمای 415K پخته شود ، آنگاه

الف- انتظار دارید حجم حباب به هنگام پخت نان بیشتر از یک میلی لیتر شود یا کمتر ؟ توضیح دهید .

ب- حجم حباب هوا را به هنگام پخت نان بر حسب میلی لیتر حساب کنید . 

26

اوزون انسان را در برابر چه نوع تابشی از نور خورشید محافظت می کند ؟ انرژی و طول موج این تابش را با نور مرئی مقایسه کنید .

27

در صورت نبودن مولکول های آب و کربن دی اکسید در هواکره ، آیا سطح کره ی زیمی دمای مکناسبی برای زندگی می داشت یا خیر؟ چرا ؟

28

منظور از مه دود فوتوشیمیایی چیست ؟ واکنش دهنده (های) آغازی در این فرایند ، کدام اند ؟ چرا در این فراین به نور خورشید نیاز است ؟

29

از بین گونه های زیر ، آلاینده ی نوع اول و دوم را مشخص کنید :

CO , SO2 , SO3 , HNO3 , NO2 , H2SO4 , NO , H2CO3

30

معادله شیمیایی زیر را در نظر بگیرید و به سوالات مطرح شده پاسخ دهید :

2KBr + 2H2SO4 + MnO2 =====   K2SO4 + MnSO4 + 2H2O + Br2

الف- چه تعداد اتم در طرف راست این معادله وجود دارد ؟

ب- چه تعداد اتم در طرف چپ این معادله وجود دارد ؟

ج- کدام یک از ترکیب های شرکت کننده در این واکنش ، یک عنصر دو اتمی است ؟

31

فشار اعمال شده به وسیله ستونی از یک مایع با چگالی و ارتفاع آن مایع نسبت مستقیم دارد . اگر بخواهیم یک بارومتر را با اتیل الکل  ( d= 0.78 g/cm3 ) پر کنیم ، طول لوله آن چقدر باید باشد ؟

            ( فشار را 101 کیلو پاسکال و dHg = 13.6 g/cm3 )

 

32

جرم دو مول CuCl2  چقدر است ؟ (جرم مولی Cu و Cl  به ترتیب 64 و 5/35 گرم بر مول است )

33

چگونه یک شیمیدان می تواند جیوه را از گوگرد تشخیص دهد ؟ ( سه مورد)

34

[ شنبه بیست و یکم فروردین 1389 ] [ 0:9 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

                                    

1

كدام بيان زير فرايند هيدراتاسيون را بهتر توصيف مي كند ؟

الف- انحلال يك تركيب در آب

ب- تجزيه آب بوسيله برخي تركيبات حل شده در آن

ج- برقراري پيوندهاي هيدروژني جديد ميان اجزاي حل شده و مولكول هاي آب

د- پوشيده شدن يون هاي حل شده بوسيله مولكول هاي آب

2

منظور از كاتيون هاي سنگين چيست ؟

الف- كاتيون هاي كه در آب سخت وجود دارند .

ب- كاتيون هاي با جرم زياد كه براي فعاليت هاي زيستي بدن اهميت دارند .

ج- كاتيون هاي صنعتي كه در كارخانه هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرند .

د- كاتيون هاي فلزهاي سنگين كه مانع انجام فعاليت هاي زيستي بدن مي شوند .

3

كدام عبارت نادرست است ؟

الف- سازمان جهاني حفاظت از محيط زيست ، pH آب آشاميدني سالم را در گستره 5/6 تا 5/8 اعلام كرده است

ب= DO نشان دهنده حداكثر غلظت اكسيژن محلول در آب براي ادامه زندگي آبزيان است .

ج- ضريب خطر مجاز يون هاي سنگين براي زندگي انسان ، كمتر از 1 است .

د- با افزايش سديم كربنات به آب و نيز با گرم كردن آب به ترتيب سختي دايم و سختي موقت آب از بين مي رود .

4

به كدام دليل در برخي آتش سوزي ها براي خاموش كردن آتش از آب استفاده مي شود ؟

الف- بالا بودن چگالي                 ب- بالا بودن ظرفيت گرمايي

ج- زياد بودن كشش سطحي آب    د- بالا بودن گرماي تبخير آب

5

pH خون............................

الف- كمي قليايي است      ب- كاملاً خنثي است   ج- كمي اسيدي است     د- به مقدار زياد قليايي است

6

با توجه به جدول مقابل ، در یک استخر به ابعاد 5m*2m*1.2m  که پر از آب باشد چند گرم اکسیژن حل گردد تا در فصل تابستان ماهی قزل آلا با کمبود اکسیژن مواجه نشود ؟

 

DO ( mg/L )

 

تابستان

زمستان

قزل آلا

6

3

اردک ماهی

5.5

4.5

 الف-30    ب- 55          ج-  120         د- 60     

 

7

در مناطقی که حداکثر غلظت اکسیژن حل شده در آب در طول سالربرابر 5ppm باشد کدام ماهی در کدام فصل می تواند در آنجا زندگی کند؟

الف -  قزل آلا  در تابستان               ب – اردک ماهی در تابستان              چ – قزل آلا در زمستان                        د – هر دو ماهی در تابستان

 

8

اكسيژن حل شده در آب دريا به كدام يك از روش هاي زير تامين نمي شود ؟

الف- تماس هوا با سطح آرام آب        ب- برخورد جريان متلاطم آب با هواي بالاي آن        ج- فوتوسنتز گياهان و پلانكتون ها      د- هواي بازدم موجودات آبزي

9

آب در دماي C4 داراي ...........   حجم و................. چگالي مي باشد ؟

الف- كمترين – بيشترين     ب- بيشترين و كمترين     ج- كمترين – كمترين    د- بيشترين – بيشترين

10

كدام گزينه ، از كاربردهاي جوهر شوره نيست ؟

الف- ساختن كودهاي شيميايي            ب- ساختن رنگ ها   ج- ساختن مواد منفجره                                د- ساختن خمير كاغذ

11

ضمن عبور آب رودخانه از مجاورت سنگ هاي گچي و آهكي ، كدام كاتيون وارد آب مي شود ؟

الف- Ca2+       ب- K+    ج- Al3+      د- Cl-

12

بيشترين مقدار آب مصرفي ، براي كدام موادرد زير به كار مي رود ؟

الف- آبياري كشتزارها و تهيه و توليد مواد غذايي   ب- تامين برق ، سوخت و....    ج- بخش صنايع و معادن     د- امور بازگارني و خدمات

13

كدام يك بيانگر تعريف درستي از چرخه آب است ؟

الف- تبديل آب از يك حالت فيزيكي به حالت فيزيكي ديگر

  ب- چرخش آب در يك منبع آب در طبيعت

ج- توزيع متناسب ، همراه با به چرخش در آمدن آب در ميان منابع گوناگون آن در طبيعت

د- توزيع متناسب ، همراه با به چرخش در آمدن آب در يك منبع آب در طبيعت

14

همه عبارت هاي زير درست بيان شده است به غير از :

15

كدام يك از عوامل طبيعي موثر بر پراكندگي غير يكنواخت منابع آب شيرين در سراسر جهان نمي باشد ؟

الف- موقعيت جغرافيايي      ب- شرايط آب و هوايي 

  ج- ميزان بارش             د-  تركيب اجزاي هوا

16

از كدام روش براي ته نشين كردن گل و لاي موجود در آب استفاده مي شود ؟

الف- گذراندن از صافي شني   ب- افزايش يون هاي فلوئوريد(F-)

ج- افزايش كاتيون هاي Al3+ , Fe3+   د- ته نشين كردن در حوض هاي آرامش

17

در پوش بطری نوشابه را باز می کنیم مقداری گاز و محلول از یطری بیرون می ریزد چون ..........

الف – دمای بطری بالا رفته است  ب – فشار داخل بطری افت ناگهانی داشته است      ج – فشار داخل بطری زیاد شده است       د -  حجم گاز داخل بطری بیش از اندازه بوده است .

18

ستون هاي استالاگتيت و استلاگميت در غارهاي بسته طبق كدام معادله شكل مي گيرند ؟

الف- كلسيم هيدروژن كربنات →كربنيك اسيد + كلسيم كربنات ب- كربنيك اسيد + كلسيم كربنات → كلسيم هيدروژن كربنات ج- 2Na+ + كلسيم كربنات → سديم كربنات +    Ca2+د- سديم كربنات + Ca2+→كلسيم كربنات + 2Na+

19

كدام يك از منابع آب شيرين ، مورد استفاده انسان و ديگر موجودات زنده نيست ؟

الف- آب هاي زير زميني     ب- درياچه ها  ج- رود خانه ها   د- يخ هاي قطبي

20

قدرت كف كنندگي صاون در آب سخت و آب نرم به ترتيب چگونه است ؟

الف- كم – كم    ب- كم – زياد   ج- زياد – كم     د-  زياد – زياد

21

با ................. آب داراي سخت موقت ، مي توان يون هاي كلسيم محلول را به صورت ......... نامحلول در آورد و آب را نرم كرد ؟

الف- گرم كردن – كلسيم هيدروژن كربنات     ب- گرم كردن – كلسيم كربنات      ج- به هم زدن – كلسيم هيدروژن كربنات     د- به هم زدن – كلسيم

22

کدام گزينه جزو  کاتیون سنگین آلوده كننده آب  نمی باشد ؟

الف-Hg2+          ب-Cd2+            ج-  Pb2+               د -Mg2+

 

23

براي جلوگيري از رشد ................... در منابع ذخيره آب شهري ، مقداري .................... را كه تركيب شيميايي ................ دارا است به آب مي افزايند .

الف- قارچ ها – كات كبود – فلوئور      ب- جلبك ها – كات كبود – مس

ج- قارچ ها – نشادر – كلر        د- جلبك ها – نشادر - روي

24

سختی دائم را با افزودن چه ماده ای از بین می برند ؟

الف سدیم کربنات    ب- منیزیم کربنات   ج-کلسیم کربنات     د- آهن کربنات

25

کدام یک از محلول های زیر خاصیت اسیدی دارند .

الف – آب دریا ( pH = 8.6 )        ب-  محلول پاک کننده (pH = 13 )

ج -سرکه (pH=2.7)                   د-  آب خالص ( pH = 7 )

 

26

وجود کدام ماده در آب عامل سختی موقت محسوب می شود ؟

الف -کلسیم هیدروژن کربنات                ب-   سدیم هیدروژن سولفات 

    ج- آهن سولفات                              د-  کلسیم کربنات

27

– آب باران اندکی اسیدی است  چون ....

الف – با اسیدها مخلوط شده است 

  ب – مقدار کمی گاز کربن دی اکسید هوا را در خود حل کرده است   

   ج – pH آن بین 7 تا 14 می باشد 

  د – پساب های صنعتی وارد آن شده است

28

فرمول شیمیایی اسید فسفریک کدام یک می باشد

  الف      H3PO4    ب-             H2SO4   ج-         HCl   د-     KOH         

29

200 ميلي ليتر از محلول g/L 450 آمونيوم كلريد ي كه در دماي C60 تهيه شده است را تا دماي C20 سرد مي كنيم . چند گرم آمونيوم كلريد از اين محلول رسوب مي كند ؟ ( قابليت انحلال ، آمونيوم كلريد g37 در g100 آب در دماي C20 است و چگالي محلول g/ml5/1 است )

الف) 40                ب) 3/12               ج) 6/24                 د)8/36

30

از كدام مجموعه كاتيون هاي زير به عنوان لخته كننده استفاده مي شود و سبب لخته سازي چيست ؟

الف) Ca2+ , Fe2+ ، خنثي كردن رسوب بار الكتريكي ذره هاي كلوئيدي

ب) Al3+ , Ba2+  ، تشكيل رسوب با آنيون هاي موجود در آب

ج) Al3+, Fe3+ ، خنثي كردن بار الكتريكي ذره هاي كلوئيدي

د) Ca2+, Mg2+   ، تشكيل رسوب با آنيون هاي موجود در آب

31

32

در کدام گزینه چگالی حالت های گوناگون آب به ترتیب از راست به چپ و از کم به زیاد به درستی مرتب شده است ؟

الف –  گاز – مایع – جامد                    ب-    گاز – جامد – مایع                ج -  مایع-  جامد – گاز                           د-  مایع – گاز – جامد

 

پاسخنامه

1

الف

ب

ج

د

 

17

الف

ب

ج

د

2

الف

ب

ج

د

18

الف

ب

ج

د

3

الف

ب

ج

د

19

الف

ب

ج

د

4

الف

ب

ج

د

20

الف

ب

ج

د

5

الف

ب

ج

د

21

الف

ب

ج

د

6

الف

ب

ج

د

22

الف

ب

ج

د

7

الف

ب

ج

د

23

الف

ب

ج

د

8

الف

ب

ج

د

24

الف

ب

ج

د

9

الف

ب

ج

د

25

الف

ب

ج

د

10

الف

ب

ج

د

26

الف

ب

ج

د

11

الف

ب

ج

د

27

الف

ب

ج

د

12

الف

ب

ج

د

28

الف

ب

ج

د

13

الف

ب

ج

د

29

الف

ب

ج

د

14

الف

ب

ج

د

30

الف

ب

ج

د

15

الف

ب

ج

د

31

الف

ب

ج

د

16

الف

ب

ج

د

32

الف

ب

ج

د


 

[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 1:35 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

 

1

عبارت های سطر "الف" به یکی از عبارت های سطر" ب" مربوط است آنها را به همدیگر وصل کنید .

الف

نمادشیمیایی کلسیم

یک عنصر

مولکولی که یک سرمثبت و یک سر منفی دارد

ذره ی با بار مثبت

ب

پروتون

H2CO3

Ca

Cl2

خنثی

قطبی

1

2

آب شور و آب شیرین موجود در جهان را از نظر مواد حل شونده داخل آنها ، چگالی ، توزیع و مقدار نسبی شان مقایسه کنید ؟

2

5/1

در مورد هر یک از عبارت های زیر بطور کامل توضیح دهید .

3

الف- گرمای زیادی لازم است تا آب از حالت مایع به حالت گازی تبدیل شود .

ب- آب از سطح شروع به یخ زدن می کند .

ج- در برخی از آتش سوزی ها برای خاموش کردن آتش از آب استفاده می کنند .

3

الف- چرخه آب در طبیعت را شرح دهید ؟

4

ب- در هر مرحله از این فرایند آب دچار چه نوع تغییری می شود ؟

ج- خورشیدی چه نقشی در این فرایند دارد ؟

د- چگونه چرخه ی آب به تامین آب شیرین مورد نیاز ما کمک می کند ؟

5/1

متن زیر را به دقت بخوانید و سپس به پرسش ها پاسخ دهید .

5

راستی ! آیا می دانید به ازای تولید یک کیلوگرم از محصولات زیر چقدر آب مصرف می شود ؟

نگاهی به این ارقام بیندازید:

یک کیلوگرم برنج 2937 لیتر -      یک کیلوگرم کود شیمیایی 600 لیتر – به ازای تولید یک گوجه فرنگی 70 گرمی 13 لیتر – یک کیلو گندم 1500 لیتر

تعجب می کنید ؟!

الف- در این متن به کدام موضوع توجه شده است مصرف آشکار یا مصرف نهان ؟

 

ب- نقش خود را در صرفه جویی کدام مورد بیشتر می دانید ؟

 

ج- برای تولید هر کیلو از کدام محصول، آب بیشتری مصرف شده است ؟

 

3

دانش آموزی با استفاده از یک دماسنج ویژه دمای ماده های A وB را در زمان های مختلف یادداشته کرده است . ( از هر یک ماده یک کیلوگرم استفاده کرده است )

6

الف- چه مدت طول می کشد دمای ماده های A و B به 800 درجه سانتیگراد برسد ؟

ب- کدام ماده برای رسیدن به دمای 800 درجه سانتیگراد به انرژی گرمایی بیشتری نیاز دارد ؟

ج- چه متغیرهایی در این آزمایش کنترل می گردد ؟

 

د- ظرفیت گرمایی را تعریف کرده و مشخص کنید کدام ماده ظرفیت گرمایی بیشتری دارد ؟

2

با توجه به شکل به سئوالات 4و 5 پاسخ دهید :

7

الف- اگر 40 میلی گرم اکسیژن را در دمای 12 درجه سانتیگراد در 2500 گرم آب حل کنیم ، چه نوع محلولی به دست خواهیم آورد ؟(سیر نشده – سیر شده – فرا سیر شده)

ب- برای تهیه محلول سیر شده دردمای 25 درجه سانتیگراد ، چقدر اکسیژن را باید در 750 گرم آب حل کنیم ؟

 

5/1

DO(mg/L)

 

زمستان

تابستان

 

3

10

قزل آلا

5/4

5/5

اردک ماهی

با توجه به جدول مقابل ، در یک استخر به ابعاد( 2/1 متر*2متر*5متر )که پر از آب باشد ، چند گرم بایستی اکسیژن حل گردد تا در فصل تابستان ماهی قزل آلا با کمبود اکسیژن مواجه نشود ؟

 

8

2

جدول زیر اطلاعاتی درباره ی برخی اسید ها و بازهای معروف می باشد بقیه جدول را پر کنید .

اسید - باز

فرمول

برخی ویژگی ها و کاربردها

نیتریک اسید

 

 

 

Mg(OH)2

 

پتاسیم هیدروکسید

 

 

 

 

معروف به جوهر گوگرد است و محلول رقیق آن در باتری خودروها به کار می رود .

9

5/1

به شکل مقابل دقت کنید. در آغاز حجم مایع ها در هر سه ظرف یکسان بوده است . پس از مدتی ، تغییر حجمی مطابق شکل روبرو است . با توجه به داده های جدول در هر ظرف چه ماده ای وجود داشته است ؟چرا؟

10

ماده

آب

الکل

کلروفرم

گرمای تبخیر(J)

2260

860

250

1

با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید

الف- یون X کدام ماده است Cl- یا Na+ ؟ چرا /

ب- اگر به جای محلول سدیم کلرید(آب نمک) از آب خالص استفاده کنیم روشنایی لامپ چه تغییری خواهد کرد ؟

11

20

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی

 

[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 1:33 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

تمرین1 : جدول زیر را کامل کنید

اسید ، باز یا خنثی

pH

رنگ شناساگر

محلول

هلیانتین

فنل فتالئین

متیل اورانژ

کلم سرخ

 

 

 

 

 

 

مایع ظرفشویی

 

 

 

 

 

 

بکینگ پودر

 

 

 

 

 

 

آب شیر

 

 

 

 

 

 

HCl

 

 

 

 

 

 

NaOH

 

 

 

 

 

 

سرکه

 

 

 

 

 

 

نوشابه

 

 

 

 

 

 

آبلیمو

 

 

 

 

 

 

شربت معده

 

 

 

 

 

 

سفید کننده

 

 

 

 

 

 

آمونیاک

تمرین 2 :جدول زیر ویژگی های برخی از مواد موجود در آب سه رودخانه را نشان می دهد . با دقت در این جدول به پرسش های زیر پاسخ دهید :

ویژگی ها

مقدار یون موجود در یک لیتر آب بر حسب میلی گرم

رودخانه A

رودخانه B

رودخانه C

یون سدیم (Na+)

24

5

34

یون پتاسیم (K+)

1

1

5

یون هیدروژن کربنات (HCO3-)

248

357

149

یون سرب (Pb2+)

01/0

02/0

03/0

یون کلسیم (Ca2+)

55

78

64

pH

4/7

8/6

9/7

الف آب کدام رودخانه اسیدی تر است چرا ؟

ب- کدام نمونه سختی بیش تری دارد ؟ توضیح دهید ؟

ج در صورتیکه حد مجاز کاتیون سرب برای انسان ppm 05/0 باشد ضریب خطر آب کدام رودخانه کم تر است ؟ محاسبات خود را بنویسید ؟

[ چهارشنبه هجدهم آذر 1388 ] [ 1:32 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

بسمه تعالي              دبيرستان نمونه آيت الله خامنه اي              نام                 نام خانوادگي                         كلاس       

1

بیشتر هوا کره در ناحیه ای قرار دارد که آن را .............................. می نامیم .

2

با افزایش ارتفاع دمای هوا ........................ می یابد .

3

فشار هوا را در سطح دریا ............................ می نامند و برابر با ............................. است .

4

دمای ............................. را صفر مطلق می نامند .

5

در فشار ثابت ، دما و حجم مقدار معینی از یک گاز با یکدیگر رابطه ......................... دارند .

6

در تقطیر جزئ به جزئ هوای مایع ، نیتروژن ......................................... از اکسیژن از ستون خارج می شود .

7

حدود ............................ از انرژی تابشی خورشید به سطح زمین می رسد و مابقی به فضای بیرون بازتابیده می شود .

8

هر چه طول موج یک پرتو کوتاهتر باشد ، انرژی آن ............................. است .

9

در لایه اوزون ، هر مولکول اوزون با جذب پرتوهای ................... می شکند و با تشکیل دوباره آن ، پرتوهای ............... گسیل می شود .

10

.................................و.................................... از عوامل آلوده کننده طبیعی هوا هستند .

11

سولفوریک اسید که از عوامل باران های اسیدی است ، یک آلاینده نوع ................................. است .

12

......................... از اجزای اصلی مه دود فوتوشیمیایی هستند .

13

در هر مورد بر اساس نظریه جنبشی گازها جواب خود را توجیه کنید :

·         آیا بوی یک غذای داغ را از فاصله چند متری بهتر استشمام می کنید یا یک غذای سرد ؟

·         آیا بازی با توپ فوتبال در عصر یک روز پاییزی راحت تر است یا یک روز داغ تابستانی ؟

14

اگر مخزن هوای غواصان به اندازه کافی قوی نباشد تا بتواند فشار آب را تحمل کند ، حجم مخزن چه تغییری خواهد کرد ؟

15

در روزهای بسیار گرم تابستان ، به دلایل ایمنی ممکن است از پرواز هواپیماها جلوگیری به عمل آید . علت را بر اساس قانون شارل توضیح دهید .

16

یک مخزن فولادی در دمای 27 درجه سانتیگراد حاوی 3/0 لیتر گاز با فشار 2 اتمسفر است . این مخزن حداکثر تحمل فشار 6 اتمسفر را دارد . بر اساس این الف ) آیا اگر مخزن را در شعله آتشی با دمای 500 درجه سانتیگراد قرار دهیم ، می ترکد ؟  ب ( مخزن در چه دمای می ترکد ؟

17

دمای 30میلی لیتر از یک گاز را ، از 100کلوین به 300 کلوین در فشار ثابت رسانده ایم حجم گاز چقدر خواهد شد ؟

18

 اگر یک بادکنک به حجم سه لیتر از فروشگاه خریده و بیرون آورده اید ، . اگر دما فروشگاه 27 درجه سانتیگراد و دمای بیرون 3- درجه سانتیگراد باشد ، آنگاه   الف) هنگامی که بادکنک را بیرون گذاشته اید چه اتفاقی می افتد ؟   ب )حجم بادکنک در بیرون از مغازه چقدر خواهد شد ؟

19

موج های الکترومغناطیسی خورشید که به سطح زمین می رسد ، به چه سرنوشتی دچار می شوند ؟

20

دمای هوا در یک شب صاف سریعتر از یک شب ابری کاهش می یابد . چرا ؟

21

موج های که به کره ماه می رسند ، چه تفاوت عمده ای با موج های  دارند که به سطح کره زمین می رسند ؟

با آرزوي توفيق روزافزون برشما دانش آموز گرامي  نوري زاده

 

[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 ] [ 2:42 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

بسمه تعالي              دبيرستان نمونه آيت الله خامنه اي              نام                        نام خانوادگي              كلاس       

1

دورترین لایه هواکره به زمین ............................ و نزدیکترین لایه ............................... نام دارد

2

برای اندازه گیری دقیق فشار هوا از دستگاهی به نام ......................... استفاده می شود .

3

................................... یک گاز ، نتیجه برخورد ذره های سازنده آن گاز با دیواره های ظرف است .

4

اگر فشار معینی از یک در دمای ثابت افزایش دهیم ، حجم آن ........................ می یابد

5

با افزایش دمای یک گاز ، میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده آن ................................. می یابد .

6

واکنش یک عنصر با اکسیژن را واکنش ............................ می نامند .

7

پدیده به دام انداختن و برگرداندن پرتوهای فروسرخ به وسیله مولکول های کربن دی اکسید ، آب و دیگر گازهای موجود در هوا کره را .................................. می نامند .

8

.............................. دسته ای از ترکیبات شیمیایی هستند که باعث نابودی لایه اوزون می شوند .

9

متان و کربن مونوکسید دو آلاینده نوع ...............................هستند .

10

اوزون .............................. یک آلاینده نوع دوم بوده ، سمی و خطرناک است

11

گازهای ............................. و .................................... منشائ اصلی تولید باران های اسیدی هستند .

12

چرا غواصان در اعماق دریا به مخزن های هوای تحت فشار نیاز دارند ؟

13

اگر غواصی بخواهد یک ساعت زیر آب بماند ، فشار هوای داخل مخزن غواصی او چقدر باید باشد ؟ فرض کنید به ازای هر دم در فشار استاندارد 5/0 لیتر هوا لازم است ، سرعت تنفس 38 دم بر دقیقه و ظرفیت مخزن 30 لیتر است . پاسخ خود را بر حسب اتمسفر بیان کنید .

14

اگر چگالی هوا در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر 28/1 گرم بر لیتر بوده ، حجم کلاس شما 105*2 لیتر باشد ، آنگاه   الف) جرم هوای درون کلاس شما چقدر است ؟  ب ) افزایش دما چه تاثیری بر جرم هوای کلاس دارد ، اگر 1- در و پنجره کاملاٌ بسته باشد 2- در و پنجره ها باز باسند .

15

اگر فشار نمونه ای از گاز نئون به حجم 175 میلی لیتر از 75 mmHg به mmHg 150 افزایش یابد در دمای ثابت حجم گاز چه تغییری می کند ؟

16

اگر بخواهیم حجم یک گاز در فشار ثابت از 15 میلی لیتر به 25 میلی لیتر برسد ، دمای آن باید از 28 درجه سانتیگراد به چند درجه برسد ؟

17

انواع پرتوهای الکترومغناطیسی را بر اساس افزایش انرژی نام ببرید .

18

چرا در روز های سرد زمستان هوای یک گلخانه با دیواره های شیشه ای گرم باقی می ماند ؟

19

چرا حضور اوزون در سطح زمین و فقدان آن در استراسفر مشکل آفرین است ؟

20

در بیشتر دریاچه های اسکاندیناوی بر اثر بارش بارا ن های اسیدی ، pH نامناسب برای زندگی آبزیان بوجود می آمده است . به منظور تنظیم pH آب این دریاچه ها ، وارد کردن کدام ترکیب مناسب است ؟ تو.ضیح دهید ؟   الف) H2SO4                ب ) Ca(OH)2

21

چرا آب باران بطور طبیعی کمی خاصیت اسیدی دارد ؟ پاسخ خود را با یک معادله شیمیایی شرح دهید ؟

 

 

 

[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 ] [ 2:41 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

1-      چگونه ممکن است آبی که امروز شما می نوشید ، همان آبی باشد که یک دایناسور میلیون ها سال قبل آشامیده باشد ؟

2-      یکی ازویژگی های منحصر به فرد آب این است که در طبیعت به سه حالت جامد ، مایع و گاز وجود دارد . چرا این ویژگی برای چرخه آب مهم است ؟

3-      وانادیم (V) یکی از عناصری است که در تهیه آلیاژهای زره پوش تانک جنگی استفده می کنند . اگر چگالی وانادیم 96/5 گرم بر سانتی متر مکعب باشد ، جرم یک متر مکعب آن چقدر است ؟

4-      چقدر گرما لازم است تا دمای 125 گرم آهن از 23درجه سانتیگراد به 100 درجه سانتیگراد برسد ؟ ( ظرفیت گرمایی ویژه آهن      j/g̊C 45/0 است )

5-      در دمای اتاق C2H6 گاز ولی C2H5OH مایع است . چگونه می توان این تفاوت را توجیه کرد ؟

6-      تعداد پروتون ها یا الکترون ها را در مورد هر یک از عنصر های زیر تعیین کنید ، بطوریکه اتم آن عنصر از نظر الکتریکی خنثا باشد .

کربن

6        پروتون

............الکتر.ن

آلومینیم

............ ...پروتون

13   الکترون

سرب

82      پروتون

.............الکترون

کلر

..................پروتون

17   الکترون

7-      کدام یک از موارد زیر ترکیب و کدام یک عنصر است ؟

CO   ,   NaHCO3   ,   I2   ,  NO  ,   Co  ,   HCl   ,   Mg

8-      برای هرفرمول شیمیایی زیر ، نام عنصر سازنده و تعداد اتم های آنها را مشخص کنید ؟

-          فسفریک اسید ،H3PO4

-          سدیم هیدروکسید ، NaOH

-          گوگرد دیاکسید ، SO2

9-      2/9گرمNH4Cl را در دمای 40 درجه سانتیگراد در 20 گرم آب شده است . انحلا پذیری آین نمک را در دمای یاد شده حساب کنید .

10-   

الف- به کمک داده های زیر ، منحنی انحلال پذیری آمونیوم کلرید را رسم کنید .

دما(C̊)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

انحلال پذیری(g/100gH2O)

30

33

37

42

46

51

55

60

66

 ب- مقداری آمونیوم کلرید را در 100 گرم آب C̊65 حل می کنیم تا یکمحلول سیر شده به دست آید . اگر دمای این محلول را به C̊15 کاهش دهیم . چند گرم از این نمک به صورت بلور محلول خارج می شود .

11-  هنگامی که غواصان به عمق آب فرو می روند ، فشار اعمال شده بر گازی که تنفس می کنند ، افزایش می یابد . این افزایش چه تاثیری بر مقدار گاز حل شده در خون آنها دارد ؟

12-  بر اساس دانسته های خود از انحلال پذیری گزها در آب ، توضیح دهید که چرا وقتی در بطری نوشابه گرم را باز می کنید ، گاز بیشتری آزاد می شود ، درحالیکه در بطری نوشابه سرد را باز می کنید ، مقدار کمتری گاز آزاد می شود ؟

13-  جرم آب و شکر را در 55 گرم محلول 20% شکر حساب گنید ؟

14-  کدام یک از محلول های زیر خاصیت اسیدی ، بازی یا خنثا دارد ؟

 

 

آب دریا     pH=6/8

محلول پاک کننده لوله pH=13

 سرکه  pH=2/7

آب خالص pH=7

 

15-  هنگامی که به نمونه ای از آب چاه چند قطره سدیم کربنات می افزاییم ، رسوب تشکیل می شود . چه اظهار نظری می توان درباره این نمونه آب کرد ؟

 

تحقیق کنید :

16-  چرا نوشیدن آب 100% خالص به مدت طولانی برای سلامتی انسان مضر است ؟

17-  کمترین و بیشترین دمای کره زمین ، کره ماه و سیاره زهره در طول شبانه روز را پیدا کنید . وجود مقادیر زیاد آب بر سطح کره زمین موجب می شود که گستره تغییر دما در طول شبانه روز در این سیاره کم باشد . چگونه می توان این واقعیت را توجیه کرد ؟

18-  دمای ذوب ، دمای جوش ، گرمای ذوب و گرمای تبخیر آمونیاک (NH3) را بیابید . اگر آمونیاک به جای آب در یک سیاره مایع حیات باشید ، موجدات آن سیاره برای ادامه زندگی ممکن است با چه مشکلاتی مواجه شوند ؟ گستره دمایی لازم برای ادامه حیات در این سیاره باید چقدر باشد ؟

19-  pH آب باران تقریباٌ برابر 5/5 است . آب باران پس از بارش به سمت اقیانوس جاری می شود و در نهایت ، درون آن میریزد . با وجود این ، pH آب اقیانوس تقریباٌ برابر با 7/8 است . تحقیق کنید که علت این تفاوت pH چیست ؟

20-  تحقیق کنیدکه چه مقدار از آبی که حاوی ppm300کلسیم کربنات است ، باید بنوشید تا حداقل مقدار روزانه کلسیم لازم برای بدن شما تامین شود .

21-  تبلور جز به جزیکی از روش های است که از آن برای جداسازی نمک های محلول در آب استفاده می کنند . تحقیق کنید که این روش چیست و بر چه واقعیتی استوار است ؟

تحلیل کنید :

22-  دو جسم کروی جرم یکسان دارند . یکی از آنها بر سطح آب شناور می ماند و دیگری در آب فرو می رود . کدام کره قطر بزرگتری دارد ؟

23-  پیمان نمونه هایی با جرم برابر از فلزهای جدول زیر را در آب جوش انداخت تا با آب همدما شوند . سپس هر نمونه فلز را در یک لیوان حاوی آب انداخت . حجم آب همه لیوانها برابر و دمای اولیه آنها یکسان ود . بعد از گذشت مدت زمان معینی ، پیمان لیوان ها را بر حسب افزایش دمای آب آنها به صورت زیر مرتب کرد :

فلز

مسCu

طلا، Au

آهن Fe

نقره   Ag

ظرفیت گرمایی ویژه(J/gc)

0.38

0.13

0.45

0.24

→افزایش دمای آب→

Ag

Fe

Cu

Au

24-  با طرح یک آزمایش ساده معلوم کنید که یک نمونه از محلول شکر ، سیر نشده ، سیر شده یا فراسیر شده است .

25-  اقیانوس ها بزرگترین منبع آب موجود در کره زمین است

26-  به کمک چگالی می توان جرم موادی را که حجم مساوی دارند ، با یکدیگر مقایسه کرد .

27-  چگالی اکثر مواد گاز > مایع >جامد   ولی برای آب گاز <جامد< مایع است .

28-  کشش سطحی زیاد آب سبب می شود که آب بصورت قطره در آید .

29-  یخ روی آب شناور می ماند ، پس چگالی یخ کمتر از آب است .

30-  با افزایش دما ، چگالی یک گاز کاهش می یابد .

31-  آب در دمای 4 درجه سانتیگراد بیشترین چگالی را دارد .

32-  هنگامی که آب را از دمای 4 به صفر درجه سیلسیوس می رسانیم ، حجم آن افزایش می یابد .

33-  اگر یک مقدار گرمای معین به دو قطعه هم وزن طلا و آهن دهیم ، دمای قطعه طلا بیشتر از آهن می شود . این واقعیت بیانگر این است که ظرفیت گرمایی ویژه طلا کمتر از آهن است.

34-  با افزایش دمای آب کشش سطحی آن افزایش می یابد .

 

 

[ پنجشنبه هفتم آذر 1387 ] [ 11:7 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

 

 

در برنامه ی پیشنهادی برای هرماه دو جلسه ی آزمایشگاه در نظر گرفته شده است:

 

ردیف

زمان

عنوان آزمایش

منبع

1

نیمه اول مهرماه

1.       آشنایی با موارد ایمنی در آزمایشگاه- آشنایی با برخی ابزارهای آزمایشگاهی

2.      آشنایی با طرز درست نوشتن گزارش کار-گروه بندی دانش آموزان

 

2

نیمه دوم مهرماه

 1. مقایسهء ظرفیت گرمایی آب باچند مادهء دیگر
 2. بررسی رسانایی الکتریکی برخی محلولها(مانند آب طبیعی-آب نمک-آب و الکل و ...)
 3. بررسی کشش سطحی آب

 

3

نیمه اول آبان ماه

 1. تجزیه ی الکتریکی آب
 2. اثر دما بر انحلال پذیری یک ماده و رسم نمودار قابلیت انحلال
 3. تهیه ی محلول فراسیر شده

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 63-62

4

نیمه دوم آبان ماه

 1. اندازه گیری حجم گاز CO2 در یک بطری نوشابه
 2. اندازه گیری مقدار هوای حل شده در آب

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 49

5

نیمه اول آذرماه

 

 1. تغییر رنگ شناساگرها در محیط اسیدی –بازی(لیتموس-فنل فتالئین –متیل نارنجی و ...)
 2. استفاده از گلبرگ گلها به عنوان شناساگرها
 3. بررسی PH برخی از مواد(مانند صابون –مایع سفید کننده-سرکه-آب پرتقال و ...)

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 70

6

نیمه دوم آذرماه

 

 1. وابستگی حجم و فشار یک گاز با دما
 2. تعیین تجربی رابطهء دما وحجم برای یک گاز (قانون شارل)
 3. تعیین تجربی رابطهء فشار و حجم برای یک گاز (قانون بویل)

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 44

7

دی ماه

برگزاری امتحانات نیمسال اول

 

8

نیمه اول بهمن ماه

تعیین درصد اکسیژن هوا

 

9

نیمه دوم بهمن ماه

1.      تهیهء اکسیژن از آب اکسیژنه

2.      سوختن منیزیم ,کربن, گوگرد

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 49و50-51

10

نیمه  اول اسفند ماه

بررسی برخی خواص فلزها و نافلزها و سختی و شکنندگی ,رسانایی الکتریکی و گرمایی ,چگالی ,جلا پذیری )

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 39

11

نیمه دوم اسفند ماه

تقطیر محلول آب و الکل

آزمایش های شیمی 1 سال اول نظام جدید1379 صفحه 35

12

نیمه دوم فروردین ماه

تقطیر جزء به جزء نفت خام (یا مخلوطی از بنزین ,پارافین ,نفت سفید و روغن موتور)

آزمایش های شیمی 2 سال اول نظام جدید1379 صفحه 39

13

نیمه اول اردیبهشت ماه

تهیه استیلن و بررسی خواص آن

آزمایش های شیمی 2 سال اول نظام جدید1379 صفحه 44

 

[ جمعه پنجم مهر 1387 ] [ 0:17 قبل از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

پرسش های فصل دوم شیمی اول

 1. بیشتر هوا کره در ناحیه ای قرار دارد که آن را .............................. می نامیم .
 2. دورترین لایه هواکره به زمین ............................ و نزدیکترین لایه ............................... نام دارد .
 3. با افزایش ارتفاع دمای هوا ........................ می یابد .
 4. برای اندازه گیری دقیق فشار هوا از دستگاهی به نام ......................... استفاده می شود .
 5. فشار هوا را در سطح دریا ............................ می نامند و برابر با ............................. است .
 6. ................................... یک گاز ، نتیجه برخورد ذره های سازنده آن گاز با دیواره های ظرف است .
 7. دمای ............................. را صفر مطلق می نامند .
 8. اگر فشار معینی از یک در دمای ثابت افزایش دهیم ، حجم آن ........................ کاهش می یابد .
 9. در فشار ثابت ، دما و حجم مقدار معینی از یک گاز با یکدیگر رابطه ......................... دارند .
 10. با افزایش دمای یک گاز ، میانگین انرژی جنبشی ذره های سازنده آن ................................. می یابد .
 11. در تقطیر جزئ به جزئ هوای مایع ، نیتروژن ......................................... از اکسیژن از ستون خارج می شود .
 12. واکنش یک عنصر با اکسیژن را واکنش ............................ می نامند .
 13. حدود ............................ از انرژی تابشی خورشید به سطح زمین می رسد و مابقی به فضای بیرون بازتابیده می شود .
 14. هر چه طول موج یک پرتو کوتاهتر باشد ، انرژی آن ............................. است .
 15. پدیده به دام انداختن و برگرداندن پرتوهای فروسرخ به وسیله مولکول های کربن دی اکسید ، آب و دیگر گازهای موجود در هوا کره را .................................. می نامند .
 16. در لایه اوزون ، هر مولکول اوزون با جذب پرتوهای ................... می شکند و با تشکیل دوباره آن ، پرتوهای ............... گسیل می شود .
 17. .............................. دسته ای از ترکیبات شیمیایی هستند که باعث نابودی لایه اوزون می شوند .
 18. .................................و.................................... از عوامل آلوده کننده طبیعی هوا هستند .
 19. متان و کربن مونوکسید دو آلاینده نوع ...............................هستند .
 20. سولفوریک اسید که از عوامل باران های اسیدی است ، یک آلاینده نوع ................................. است .
 21. اوزون .............................. یک آلاینده نوع دوم بوده ، سمی و خطرناک است .
 22. ........................ از اجزای اصلی مه دود فوتوشیمیایی هستند .
 23. گازهای ............................. و .................................... منشائ اصلی تولید باران های اسیدی هستند .
 24. در هر مورد بر اساس نظریه جنبشی گازها جواب خود را توجیه کنید :

-آیا بوی یک غذای داغ را از فاصله چند متری بهتر استشمام می کنید یا یک غذای سرد ؟

    -آیا بازی با توپ فوتبال در عصر یک روز پاییزی راحت تر است یا یک روز داغ تابستانی ؟

 1. چرا غواصان در اعماق دریا به مخزن های هوای تحت فشار نیاز دارند ؟
 2. اگر مخزن هوای غواصان به اندازه کافی قوی نباشد تا بتواند فشار آب را تحمل کند ، حجم مخزن چه تغییری خواهد کرد ؟

 

 

 

[ یکشنبه ششم اسفند 1385 ] [ 3:26 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

1-       روی  برچسب یک نوع کود شیمیایی جامد نوشته شده است : " آمونیوم فسفات ، آمونیوم سولفات ، منگنز اکسید ، آهن (II) اکسید " . بنابراین ، این کود یک ................. است .

الف محلول             ب ترکیب                 ج مخلوط                         د ماده خالص

2-       اغلب وقتی گازها در آب حل می شوند ، بر اثر افزایش دما .................

الف انحلالپذیری تغییر نمی کند                    ب- انحلالپذیری زیاد می شود           چ- انحلاپذیری کم می شود                               د غلظت محلول کم می شود .

3- محلولی که در یک دمای معین می تواند مقدار ماده بیشتری در خود حل کند ، محلول .......... نام دارد .

 الف سیر شده                   ب سیر نشده       ج غلیظ                   د فراسیر شده

4 در کدام گزینه ، واژه های داده شده ارتباط نزدیکتری با یکدیگر دارند ؟

 الف -  نماد شیمیایی ، معادله شیمیایی                       ب-  نماد شیمیایی ، ترکیب شیمیایی

 ج فرمول شیمیایی ، واکنش شیمیایی                      د فرمول شیمیایی  ، ترکیب شیمیایی

5 مولکولی را که یک سر آن به طور جزئی بار مثبت و سر دیگر آن به طور جزئی بار منفی دارد ، مولکول ..... می نامند .

الف قطبی                  ب مغناطیسی                    ج غیر قطبی                     د موازنه شده

6 آب می تواند ترکیبات یونی را در خود حل کند . چگو.نه این پدیده رخ می دهد ؟

الف ترکیبات یونی بین مولکول های آب قرار می گیرند .

ب قطب مثبت مولکول های آب ، یون منفی و قطب منفی این مولکول ها ، یون مثبت ترکیبات یونی را جذب می کنند .

ج میان آب و ترکیبات یونی ، پیوندهای غیر قطبی به وجود می آید .

د- مولکول های آب بار الکتریکی ندارند ، در حالیکه ترکیبات یونی باردارند .

7- چرا در برخی از کشورها ، گاه مقدار بسیار اندکی نمک حاوی یون فلورید به آب آشامیدنی می افزایند ؟

 الف برای بهتر شدن مزه آب                                                    ب- برای گند زدایی و از بین بردن میکروب های بیماری زا           

ج- برای کاهش نیاز  به شستشوی دندان ها با مسواک                        د برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ها و پوکی استخوانها

8- سختی دائم را با افزودن چه ماده ای از بین می برند ؟

الف سدیم کربنات    ب- منیزیم کربنات              ج-کلسیم کربنات            د- آهن کربنات

9 - وجود کدام ماده در آب عامل سختی موقت محسوب می شود ؟

الف -کلسیم هیدروژن کربنات          ب-   سدیم هیدروژن سولفات             ج- آهن سولفات              د-  کلسیم کربنات

10 کدام کاتیون سنگین نمی باشد ؟

الف-Hg2+                                  ب-Cd2+                            ج-  Pb2+               د -Mg2+

 11- PH ماده A 10 و PH ماده B 11 می باشد کدام یک صحیح می باشد .

الف- خاصیت بازی ماده B، 10 برابر ماده A می باشد         ب- خاصیت بازی ماده B ، 2 برابر ماده A می باشد

ج- ماده A نسبت به B باز قویتری می باشد .                   د -کاغذ لیتموس ماده A را به رنگ قرمز و محلول ماده B را به رنگ آبی در می آورد .

12 مجموع ضرایب واکنش زیر پس از موازنه چند می باشد .

Mg  +  HCl→ MgCl2  + H2

الف- 4           ب-  5           ج-  6            د-   7

13 کدام یک از محلول های زیر خاصیت اسیدی دارند .

الف آب دریا ( pH = 8.6 )                 ب-  محلول پاک کننده (pH = 13 )

ج -سرکه (pH=207)                                د-  آب خالص ( pH = 7 )

14 فرمول شیمیایی اسید فسفریک کدام یک می باشد

  الف              H3PO4    ب-                      H2SO4   ج-         HCl   د-     KOH         

 15 استان های شمالی آب و هوای خنک تری نسبت به استان های مرکزی ایران دارند این پدیده را با  چگونه توجیه می کنید ؟

الف   چون مناطق شمالی کشور سر سبز می باشند                    ب- چون در مناطق مرکزی کشور کوه های بلند و جنگل وجود ندارد

 ج  - به خاطر وجود دریای  خزر در مناطق شمالی می باشد            د چون در مناطق مرکزی خورشید بطور عمودی تابش می کند .

16 انحلال پذیری پتاسیم کلرید در دمای 80 درجه سانتیگراد ، 50 گرم می باشد 450 گرم محلول سیرشده از پتاسیم کلرید  در این دما حاوی چند گرم پتاسیم کلرید می باشد .

الف 150             ب-     225                 ج- 100                د-   175

17 - در یخ هر مولکول آب چند پیوند هیدروژنی دارد .

الف- 2        ب-     3           ج-   4           د-   5

 18 با توجه به جدول مقابل ، در یک استخر به ابعاد 5m*2m*1.2m  که پر از آب باشد چند گرم اکسیژن حل گردد تا در فصل تابستان ماهی قزل آلا با کمبود اکسیژن مواجه نشود ؟

 

DO ( mg/L )

 

تابستان

زمستان

قزل آلا

6

3

اردک ماهی

5.5

4.5

 الف-30         ب- 55          ج-  120         د- 60     

 19 در مناطقی که حداکثر غلظت اکسیژن حل شده در آب در طول سالربرابر 5ppm

باشد کدام ماهی در کدام فصل می تواند در آنجا زندگی کند؟

الف -  قزل آلا  در تابستان       ب اردک ماهی در تابستان           چ قزل آلا در زمستان             د هر دو ماهی در تابستان

 

20 اگر غلظت یون کادمیم در آب رودخانه 5ppm  با شد و مقدار مجاز اعلامی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست کمتر از .002 ppm  باشد ضریب خطر چقدر می باشد .

الف  - 0004/0             ب 2500              ج - .01/0                       د 250

 

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1385 ] [ 10:25 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

به نام خدا                    دبیرستان مهدی زاده کوجنق                        آزمون نیم سال اول شیمی 1

نام و نام خانوادگی                          تاریخ آزمون                     کلاس                        مدت آزمون

 

جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید .

بالا بودن ظرفیت گرمایی بالا بودن گرمای تبخیر زیاد بودن کشش سطحی توانایی حل کردن مواد مختلف انبساط غیر عادی

الف - ................................................. سبب شده است که تغییرات دمایی کره زمین متعادل باشد .

ب- ........................................................سبب شده است که دمای بدن انسان در فعالیت های شدید ورزشی ثابت بماند  .

ج - ........................................................باعث شناور شدن یخ بر روی آب می شود .

د عامل پیدایش قطره و حرکت حشرات روی سطح آب ....................................................... می باشد .

مفاهیم زیر را تعریف کنید :

- چرخه آب

-مولکول

 

  انحلال پذیری

 

- نیروی جاذبه بین مولکولی

 

-گازهای ایده آل

 

هوا کره

 

مواد زیر را به صورت عنصر یا ترکیب طبقه بندی کنید .

H2O2 – H2 – Cl2 – NH3 – N2 – HCl

 

شکل زیر منحنی انحلال پذیری پتاسیم کلرید (KCl)  را نشان می دهد .

الف -جدول زیر را با توجه به نمودار پر کنید .

دما

20

30

50

70

انحلال پذیری

 

 

 

 

ب- دما چه اثری بر انحلال پذیری پتاسیم کلرید دارد ، توضیح دهید ؟

 

ج -نوع محلول های A , B , C  را از نظر سیر شدگی ، سیر نشدگی و فراسیرشده بودن مشخص کنید ؟

 

 

گرمای تبخیر برای یک گرم آب 860 ژول وبرای یک گرم کلروفرم 250 ژول می باشد . به نظر شما نیروی بین مولکولی در کدام یک قوی تر است ؟ چرا ؟ در شرایط یکسان کدام یک زودتر به جوش می آید ؟

 

 

سه لایه از لایه های هوا کره را نام ببرید ؟

قانون شارل و قانون بویل را توضیح دهید ؟

 

 

جدول زیر ویژگی های برخی از مواد موجود در آب سه رودخانه را نشان می دهد . با دقت در این جدول به پرسش های زیر پاسخ دهید :

ویژگی ها

مقدار یون موجود در یک لیتر آب بر حسب میلی گرم

رودخانه A

رودخانه B

رودخانه C

یون جیوه(Hg2+)

01/0

02/0

03/0

یون کلسیم (Ca2+)

55

78

64

pH

4/7

8/6

9/7

الف آب کدام رودخانه اسیدی تر است چرا ؟

 

ب- کدام نمونه سختی بیش تری دارد ؟ توضیح دهید ؟

 

ج در صورتیکه حد مجاز کاتیون جیوه برای انسان ppm 05/0 باشد ضریب خطر آب کدام رودخانه کم تر است ؟ محاسبات خود را بنویسید ؟

 

 

 

 

 

الف- اکسیژن در 183- درجه سیلسیوس به جوش می آید این دما چند کلوین می باشد ؟

 

ب- mmHg380 چند پاسکال و چند اتمسفر می باشد ؟

 

دو مورد از نظریه جنبشی گازها را بیان کنید ؟

 

 

 

اگر با بارومتر فشار سه شهررا اندازه گیری کنیم با ذکر دلیل توضیح دهید که فشار های اندازه گرفته شده مربوط به کدام شهر می باشد ؟بارومتر 1 = 0mmHg 760       بارومتر 2= mmHg 780       بارومتر 3 = mmHg 730

شهر

مشکین شهر

بندر عباس

بندر انزلی

ارتفاع از سطح دریا

2500متر

صفر متر

20- متر

فشار

 

 

 

 

 

 

چرا بالون های پر از هوای داغ در هوا کره بالا می رود؟

 

 

اگر بادکنکی که درون خانه در دمای 25درجه سیلسیوس از هواپر شده است ، به بیرون از خانه که دمای آن 10- درجه سیلسیوس است ، ببریم ،حجم بادکنک چه تغییری می کند ؟

 

 

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1385 ] [ 10:21 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

 نام و نام خانوادگی

 

شماره داوطلب

بسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش مشکین شهر

دبیرستان و پیش دانشگاهی نمونه بهاران

ازمون درس شیمی یک

تاریخ آزمون

مدت آزمون

جا های خالی را  با عبارات مناسب کامل کنید.

-انحلال پذیری گازها در آب به ...............................و.......................... بستگی دارد.

- در گذشته ، ایرانیها برای جلوگیری از رشد جلبک ها ............................................ به منبع آب اضافه می کردند

- جمله ها یا عبارتهای زبان شیمی را.................................... می گویند.

- خورشید جه نقشی در فرایند چرخه آب دارد.

 

- برای مصرف اشکار ونهان آب مثال بزنید.

 

- منظور از واکنش سوختن چیست.

 

-  از اصول نظریه جنبشی مولکولی گازها ، دو مورد بنویسید.

 

 

- اجزای سازنده هوای مایع  را با جه روشی جدا می کنند.

 

- چرا با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا کاهش می یابد.

 

- ظرفیت عناصر مشخص شده  را تعیین کنید.  O=C*=O*

 

- نوع اتمها را در HNO3   مشخص کنید.

الف - در شبانه روز تغییرات دمایی سطح مریخ حدود 120 درجه سانیگراد می باشد این ر حالی است که تغییرات دمای کره زمین در حدود 30 درجه سانتیگراد می باشد علت این اختلاف را چگونه توجیه می کنید ؟

 

ب - چرا در زمستان آب از سطح شروع به یخ زدن می کند ؟

 

در هنگام تصفیه آب شهری:

- به چه منظوری یونهای آلومنیوم(Al3+) و آهن(Fe3+) اضافه میکنند.

- چرا مقدار اندکی یون فلورید اضافه می کنند.

جاهای خالی جدول زیر رابا توجه به مطالب نوشته شده در جدول پر کنید .

نوع آلاینده

محل تولید

اثرها

آلودگی گرمایی

 

..........................................

........................................

 

..........................................

 

.................................................

 

به کبد و کلیه انسان آسیب می رساند

دانش آموزی انحلال پذیری سه نوع ماده رابه شرح جدول زیر ثبت کرده است

ماده حل شده

دما (C˚)

10

20

40

60

80

پتاسیم نیترات

21

32

62

106

167

سدیم کلرید

36

36

36

37

37

پتاسیم کلرید

33

35

40

46

54

الف چه مقدار پتاسیم نیترات برای تهیه محلول سیر شده در 50 گرم آب در دمای 40 درجه سانتی گراد لازم است ؟ محاسبات را بنویسید ؟

ب- فرض کنید 25 گرم سدیم کلرید را در دمای 20درجه به 100 گرم آب افزوده و یک محلول سیر نشده  تهیه کرده ا ید در این دما چند گرم دیگر سدیم کلرید باید به این محلول اضافه کرد تا یک محلول سیر شده بدست اید.

ج انحلال پذیری کدام ماده وابسته به دما نمی باشد  پاسخ خود را توضیح دهید ؟

جدول زیر ویژگی های برخی از مواد موجود در آب سه رودخانه را نشان می دهد . با دقت در این جدول به پرسش های زیر پاسخ دهید :

ویژگی ها

مقدار موجود در یک لیتر آب بر حسب میلی گرم

رودخانه A

رودخانه B

رودخانه C

یون منیزیم (Mg2+)

24

5

34

یون پتاسیم (K+)

1

1

5

کلسیم هیدروژن کربنات (Ca(HCO3)2)

248

357

149

یون سرب (Pb2+)

01/0

02/0

03/0

یون کلسیم (Ca2+)

55

78

64

pH

4/7

8/6

9/7

الف آب کدام رودخانه خاصیت بازی بیشتری دارد چرا ؟

ب- کدام نمونه سختی بیش تری دارد ؟ توضیح دهید ؟

ج- برای به حداقل رساندن ، سختی نمونه ای از آب رودخانه C چه راه حلی را پیشنهاد می کنید ؟

د در صورتیکه حد مجاز کاتیون سرب برای انسان ppm 05/0 باشد ضریب خطر آب رودخانه Bچقدراست ؟ محاسبات خود را بنویسید ؟

-  C 40 چند کلوین می باشد.

-  2 اتمسفر چند میلی متر جیوه وچند پاسکال میباشد.

- جاهای خالی جدول زیررا  با توجه به اعداد داده شده پر کنید .

فشار (atm)

2

65/2

2/3

...................

حجم (ml)

50

38

...................

22

دما (K)

325

325

325

325

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1385 ] [ 10:13 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]

بنام خدا    نام و نام خانوادگی                                       نام درس : شیمی 1        پایه : اول

تاریخ ازمون:

مدت  ازمون:  80  دقیقه                      نوبت اول            دبیرستان سمیه( 2 )    شماره صندلی

ردیف

جا های خالی با عبارات مناسب کامل کنید.

- تشکیل شبنم نتیجه خاصیت               آب میباشد.

- یون جیوه جزئ               محسوب میشود.

- نماد شیمیایی کربن            میباشد.

- کلمه های زبان شیمی را                    می گویند.

1

با توجه به شکل پا سخ دهید.

 

- با ا فزا یش دما ا نحلا ل پذیری پتاسیم نیترات چه تغییری می کند.

- چند گرم پتاسیم نیترات در دمای 50 در 100 گرم اب حل می شود.

 

- فرض کنید 25 گرم پتاسیم نیترات را در دمای 30 درجه به 100 گرم ا ب افزوده

 و یک محلول سیر نشده  تهیه کرده ا ید در این دما چند گرم دیگر پتاسیم نیترات

 باید به این محلول اضافه کرد تا یک محلول سیر شده بدست اید.

 

 

2

در هنگام تصفیه آب شهری:

- به چه منظوری یونهای آلومنیوم(Al3+) و آهن(Fe3+) اضافه میکنند.

 

- چرا مقدار اندکی یون فلورید اضافه می کنند.

 

3

در مورد سختی آب :

- یونهای مربوط به سختی آب را نام ببرید.

- واکنش مربوط به نرم کردن سختی دائم را بنویسید.

 

- سختی موقت را تعریف کنید.

 

4

با توجه به شکل :

- نام پیوندهای الف و ب چیست.

- کدامیک موجب بالا رفتن ظرفیت گرمایی آب میشود.

5

- غلظت یون سرب رودخانه ایppm 02/0 و حد مجاز اعلام شده  توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای انسان ppm 05/0 میباشد ضریب خطر این یون را برای انسان محاسبه کنید.

 

- آیا آشامیدن آب این رودخانه برای انسان خطر ناک است ؟ چرا.

 

 

6

-PH    چیست.

- آب باران خاصیت اسیدی دارد یا بازی ؟ چرا.

 

- چگونه اسیدها و بازها را  از روی فرمول شیمیایی شناسایی می کنیم.

 

7

- ظرفیت عناصر مشخص شده  را تعیین کنید.  O=C*=O*

 

- نوع اتمها را در HNO3   مشخص کنید.

8

- چرا آب از سطح شروع به یخ بستن می کند.

 

- چرا محلول آب نمک رسانای جریان برق می باشد.

 

9

- خورشید جه نقشی در فرایند چرخه آب دارد.

 

- برای مصرف اشکار ونهان آب مثال بزنید.

 

10

- لایه های مختلف هوا کره را نام ببرید.

- منظور از گازهای ایده ال چیست.

 

- اجزای سازنده هوا کره را با جه روشی جدا می کنند.

 

- واکنش اکسایش را تعریف کنید.

11

-  C 40 چند کلوین می باشد.

 

-  2 اتمسفر چند میلی متر جیوه وچند پاسکال میباشد.

 

- یک بالون پر شده با گاز هلیم در فشار یک اتمسفر ml 500  حجم دارد بالون را به سمت بالا  می فرستیم در ارتفاع بالاتر که فشار هوا 5/0 اتمسفر است اگر دما ثابت بماند حجم بالون به چه مقدار می رسد.

 

- در شکل مقابل فشار گازجند می باشد.

 

12

موفق باشید

[ چهارشنبه هجدهم بهمن 1385 ] [ 10:0 بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]