صدراشیمی

شیمی پنجره ای برای شناخت هستی و هستی بخش است

جزوه شيمي 4

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت ۱۴:۱۴ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات شیمی کنکور 1392

+ نوشته شده در  جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ساعت ۱۹:۲۰ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات بخش 4 شیمی 1

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت ۲۰:۲۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

واکنش های شیمیایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

جزوه الکتروشیمی

در تهیه این جزوه از مطالب آقای عزیزی  (دبیر شیمی نقده)استفاده شده است .

جزوه الکتروشیمی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۲ساعت ۸:۱۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات تفکیکی کنکور 91-85 فصل سوم شیمی 4

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت ۲۲:۳۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

تمرینات مکمل فصل سوم شیمی چهارم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۱۹:۴۶ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

شیمی آلی (تست)

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۹:۵۷ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

جزوه شیمی آلی

در تهیه این جزوه از مطالب مجتمع آموزشی فردوس استفاده شده است .

جزوه شیمی آلی

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۹:۵۷ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

نمرات نوبت اول شیمی 4 فرزانگان

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ساعت ۱۷:۱۵ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دی ماه شیمی 4 فرزانگان

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۱ساعت ۱۵:۴۱ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون نوبت اول شیمی پیش دانشگاهی

بارم

 نام و نام خانوادگی

 

شماره داوطلب

بسمه تعالی

سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

اداره آموزش و پرورش مشکین شهر

مرکزپیش دانشگاهی سمیه

ازمون درس: شیمی پيش دانشگاهي 1

تاریخ آزمون:    /88/10/19

مدت آزمون:90 دقیقه

ردیف

 

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید

 

5/1

در یک آزمایش ، تجزیه N2O5  در کربن تتراکلرید کربن مورد مطالعه قرار گرفت . 258/0 لیتر گار اکسیزن در مدت 200 دقیقه از 100 میلی لیترمحلول 2 مولار در شرایط STP تولید شد .

 الف- سرعت متوسط تولید O2 را بر حسب لیتر بر دقیقه در شرایط STP حساب کنید .

ب- سرعت متوسط مصرف شدن N2O5 را بر حسب لیتر بر دقیقه در شرایط STP حساب کنید .

ج- سرعت متوسط مصرف شدن N2O5 را بر حسب mol/l.min حساب کنید .

1

5/1

معلومات زیر برای واکنش "محصولات aA +bB→ " در دمای 25 در دست است . با استفاده از آنها ، مرتبه واکنش و قانون سرعت تجربی ان را به دست آورید .

شماره آزمایش

[A]

[B]

R(mol.l-1s-1)

1

1/0

1/0

6-10*5/5

2

2/0

1/0

5-10*2/2

3

4/0

1/0

5-10*8/8

4

1/0

3/0

5-10*65/1

5

1/0

6/0

5-10*3/3

2

1/5

الف- اگر قانون سرعت برای واکنش 2NO + Cl2 →2NOCl به صورت R=k[NO][Cl2] باشد ، آنگاه عبارت سرعت را از سازوکار زیر نتیجه بگیرید(با ذکر علت)

تعادلی سریع                    NO + Cl2↔ NOCl2

کند                       NOCl2 + NO→ 2NOCl

ب- هر یک از عوامل زیر چه تاثیری بر سرعت انجام واکنش بالا دارد ؟

A- نصف کردن حجم ظرف واکنش

B افزایش دما

3

1

در واکنش هیدروژن دار کردن اتن روی سطح کاتالیز گر پلاتین ، اگر به جای H2 ،  D2 استفاده شود ، کدام فراورده تشکیل می شود CH2D-CH2D یا  CHD2-CH3 ؟ چرا؟

4

1

دانش آموزی در توصیف کاتالیزگر چنین نوشته است :

-الف- کاتالیزگرها در واکنش های شیمیایی مصرف نمی شوند چون در واکنش شرکت نمی کنند

ب- کاتالیزگرها در واکنش های شیمیایی فاصله انرژی بین واکنش دهنده ها و فراورده ها را کاهش می دهند .

درستی یا نادرستی عبارت های بالا را با ذکر دلیل مشخص کنید .

 

 

5


2

همانطور که می دانید ، آمونیاک یک محصول صنعتی است و هر عاملی که سبب افزایش درصد تشکیل آمونیاک شود ، سودمند است . از بین تغییرهای زیر ، کدام سودمند و کدام مضر است؟ (با ذکر دلیل)

الف- افزایش فشار کل               ب- افزایش H2 به محیط تعادل        ج- افزایش دما        د- بیرون راندنNH3 از محیط تعادل

6

1

ثابت تعادل واکنش SO2(g) + 0/5 O2(g) SO3(g) در یک دمای معین برابر با 1012*6/2 است . ثابت تعادل واکنش 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) را در همان دما حساب کنید .

7

2

ثابت تعادل واکنش A(g) B(g) در یک دمای ثابت برابر با 4 است .

الف- این واکنش پس از چند درصد پیشرفت به تعادل خواهد رسید ؟

ب- اگر درصد پیشرفت واکنش با افزایش دما کاهش یابد ، واکنش گرماده است یا گرماگیر ؟

ج- اگر یک کاتالیزگر مناسب زمان رسیدن به تعادل را 1000 بار کاهش دهد ، تاثیر ان بر ثابت تعادل چگونه است ؟

8

5/1

100 مول گاز A2 و 100 مول گاز B2 در یک ظرف 100 لیتری در دمای 100 درجه با هم مخلوط شدند . پس از برقراری تعادل

 A2(g) + B2(g) 2AB(g) دیده شد که 100 مول گاز AB در ظرف تولید شده است . ثابت تعادل این واکنش در دمای داده شده کدام است ؟

 

9

1

با توجه به واکنش 2SO2(g) + O2(g) ↔2SO3(g)    k= 3/6 وضعیت واکنش را در لحظه ای که غلظت SO3 ، SO2  و O2 به ترتیب 2 ، 1 و 1 مولار است مشخص کنید ؟

10

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۵۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون پیش دانشگاهی

         بسمه تعالی             پیش دانشگاهی سمیه           

  نام و نام   خانوادگی                                      

    آزمون سری   5-3                           سالتحصیلی 89-1388 

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید                                                                                                 آزمون نمره منفی دارد

از واکنش فلز روی و محلول هیدروکلریک اسید 504 سانتی متر مکعب  گاز هیدروژن در صفر درجه و یک اتمسفر در مدت 90 ثانیه آزاد می شود . سرعت متوسط مصرف اسید در آزمایش بر حسب mol.l-1.min-1  کدام است ؟ 1- 0.04        2- 0.02         3- 0.01              4- 0.06

1

كدام يك از عوامل مؤثر بر سرعت يك واكنش به شمار نمي رود ؟   

1- هم فاز بودن واكنشگرها       2- طبيعت واكنش دهنده ها       3- غلظت مواد اوليه               4- فشار در تمامي واكنش ها

2

ماهيت ( نوع يا جنس ) واكنش دهنده ها ، به عنوان يك متغير براي بهبود سرعت واكنش ها مطرح ……و اهميت آن از چهار عامل ديگر ( دما ، غلظت ، حالت فيزيكي و كاتاليزگر ) ……. است .  1-  است – بيشتر           2-  است – كمتر            3-  نيست – بيشتر              4-  نيست – كمتر

3

 

 

4

برای تعیین مرتبه سرعت از  مکانیسم یک واکنش

1) سریعترین مرتبه در مکانیسم واکنش هست           2) مرحله وارد کردن ( درگیر شدن ) واکنش دهنده ها با پایینترین غلظت هست

3) آهسته ترین مرحله از مکانیسم واکنش هست        4) تندترین مرحله از مکانیسم واکنش هست

5

نظريه ي برخورد در توجيه يا تعيين كدام مورد موفق بوده است ؟

1- واكنش ها در فاز محلول           2- وجود انرژي فعالسازي واكنش    3- چگونگي تشكيل پيچيده فعال    4- مقدار انرژي فعالسازي واكنش

6

كدام عبارت درست نيست ؟1-پيچيده فعال گونه ي بسيار ناپايداري است .            2- سطح انرژي پيچيده فعال بالاتر از واكنش دهنده هاست                                                             3- در يك واكنش گرماده ؛ سطح انرژي پيچيده فعال پايين تر از فراورده هاست . 4- پيچيده فعال را نمي توان حين واكنش جداسازي و شناسايي كرد .

7

انرژي فعالسازي يك واكنش .....................................

1-انرژي لازم براي تشكيل پيچيده فعال از مواد واكنش دهنده است .         2- انرژي لازم براي تشكيل يك مول فراورده از مواد واكنش دهنده است .

3-تفاوت محتواي انرژي يك مول پيچيده ي  فعال و مواد واكنش دهنده است .  4- انر»ي لازم براي تشكيل يك مول پيچيده فعال از فراورده هاست .

8

 اگر در واکنش A↔B غلظت A در دقیقه های سوم و هشتم  از آغاز واکنش به ترتیب 9/0 و 4/0 مول بر لیتر باشد ، سرعت متوسط مصرف A در این فاصله زمانی چند مول بر لیتر در دقیقه است ؟ 1-   1/0                     2- 2/0             3- 4/0                      4- 5/0

9

با توجه به نمودار تغییرات غلظت برای واکنش aA + bB↔ cC + dD نسبت به زمان واکنش ، کدام گزینه در مورد مقایسه سرعت واکنش ها درست است ؟

1-   a>b ،  c>a           2- bd      3- a>b ، d>c        4- d>b ،  c>a

 

10

هرچه ..................... در یک فرایند شیمیایی ............ باشد ، سرعت انجام آن .................. است .

1- پیچیده فعال  - کمتر – بیشتر        2- انرژی فعالسازی    - کمتر  - بیشتر         3- زمان انجام – کمتر – کمتر       4 – انرزی فعالسازی – بیشتر – بیشتر

12

100 مول گاز A2 و 100 مول گاز B2 در یک ظرف 100 لیتری در دمای 100 درجه با هم مخلوط شدند . پس از برقراری تعادل A2(g) + B2(g) ↔2AB(g) دیده شد که 100 مول گاز AB در ظرف تولید شده است . ثابت تعادل این واکنش در دمای داده شده کدام است ؟

1- 4               2- 40               3- 400                    4- 4000

16

اگر در یک واکنش از یک کاتالیزگر مناسب استفاده شود ، کدام مورد در آن واکنش به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند ؟

1- انرژی فعالسازی              2- سرعت واکنش                 3- مسیر واکنش                  4- تغییرات آنتالپی

17

بجز تغییرات ذکر شده در گزینه ی .......................... ، بقیه تغییرات در جابجا کردن تعادل گرماده H2(g) + I2(g)↔ 2HI(g) موثرهستند.

1- افزایش دما      2- افزایش فشار کل از راده کم کردن حجم در اختیار تعادل در دمای ثابت     3-خارج کردن مقداری از H2 از محیط تعادل در دمای ثابت 4- افزودن مقداری HI به محیط تعادل در دمای ثابت

18

تعادل 2A(g) + B(g) ↔A2B(g) در فاز ایده آل مفروض است . هرگاه حجم ظرف محتوی تعادل در دمای ثابت نصف شود ، ثابت تعادل ، آن .........................

1- نصف خواهد شد.             2- دوبرابر خواهد شد .                3- بدون تغییر خواهد ماند .               4- ابتدا کاهش و سپس افزایش خواهد یافت .

19

اگر افزایش دما یا کاهش فشار تعادل گازی aA↔ bB را به طرف راست جابجا کند ، می توان نتیجه گرفت که واکنش رفت

1- گرماده بوده ، ab است .   3- گرماگیر بوده ، ab است

20

یک واکنش برگشت پذیر گرماده در دمای ..................پیشرفت ..................دارد.

1- بالاتر – بیشتری               2- پایین تر – بیشتری             3- بالاتر یا پایین تر – یکسا نی              4-پایین تر  - و سرعت بیشتری

21

در واکنش N2 + 3H2↔ 2NH3 + Q برای افزایش مقدار امونیاک از چه روشی نمی توان استفاده کرد ؟

1- افزودن N2          2- کاهش دما               3- افزودن کاتالیزگر                     4- افزودن فشار

22

3/0 مول SO2  را با 3/0 مول گاز اکسیژن در یک ظرف V لیتری تا برقراری تعادل گازی 2SO2 + O2↔ 2SO3 گرم می کنیم . اگر k=10 و مقدار SO2  در حالت تعادل برابر 1/0 مول باشد . حجم ظرف بر حسب لیتر کدام است ؟   1- 4/0                  2- 5/0                  3- 8/0                      4- 1

23

اگر افزایش دما یا کاهش فشار تعادل گازی aA↔ bB را به طرف راست جابجا کند ، می توان نتیجه گرفت که واکنش رفت

1- گرماده بوده ، ab است .   3- گرماگیر بوده ، ab است

24

با آرزویی توفیق روز افزون برشما دانش اموز گرامی           نوری زاده

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۸:۴۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون پیش دانشگاهی

         بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری   5-3                           سالتحصیلی 89-1388 

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید                                                                                                            آزمون نمره منفی دارد

از واکنش فلز روی و محلول هیدروکلریک اسید 504 سانتی متر مکعب  گاز هیدروژن در صفر درجه و یک اتمسفر در مدت 90 ثانیه آزاد می شود . سرعت متوسط مصرف اسید در آزمایش بر حسب mol.l-1.min-1  کدام است ؟ 1- 0.04        2- 0.02         3- 0.01              4- 0.06

1

كدام يك از عوامل مؤثر بر سرعت يك واكنش به شمار نمي رود ؟   

1- هم فاز بودن واكنشگرها       2- طبيعت واكنش دهنده ها       3- غلظت مواد اوليه               4- فشار در تمامي واكنش ها

2

ماهيت ( نوع يا جنس ) واكنش دهنده ها ، به عنوان يك متغير براي بهبود سرعت واكنش ها مطرح ……و اهميت آن از چهار عامل ديگر ( دما ، غلظت ، حالت فيزيكي و كاتاليزگر ) ……. است .  1-  است – بيشتر           2-  است – كمتر            3-  نيست – بيشتر              4-  نيست – كمتر

3

- داده های سرعت برای واکنش زیر در دمای 25 درجه سلسیوس داده شده است. قانون سرعت برای این واکنش کدام است.

2 ClO2 + 2 OH- →ClO3- + ClO2- + H2O

 

 

[ClO2]

[OH-]

سرعت اوليه (M/sec)

1

1.5 x 10-2

1.5 x 10-2

3.88 x 10-4

2

3.0 x 10-2

1.5 x 10-2

1.55 x 10-3

3

3.0 x 10-2

6.0 x 10-4

6.20 x 10-3

a)   rate = k[ClO2] [HO-]
b)   rate = k[ClO2]
c)   rate = k[ClO2] [HO-]2
d)   rate = k[ClO2]2 [HO-]2
e)   rate = k[ClO2]2 [HO-]

 

 

4

برای تعیین مرتبه سرعت از  مکانیسم یک واکنش

1) سریعترین مرتبه در مکانیسم واکنش هست           2) مرحله وارد کردن ( درگیر شدن ) واکنش دهنده ها با پایینترین غلظت هست

3) آهسته ترین مرحله از مکانیسم واکنش هست        4) تندترین مرحله از مکانیسم واکنش هست

5

نظريه ي برخورد در توجيه يا تعيين كدام مورد موفق بوده است ؟

1- واكنش ها در فاز محلول           2- وجود انرژي فعالسازي واكنش    3- چگونگي تشكيل پيچيده فعال    4- مقدار انرژي فعالسازي واكنش

6

كدام عبارت درست نيست ؟1-پيچيده فعال گونه ي بسيار ناپايداري است .            2- سطح انرژي پيچيده فعال بالاتر از واكنش دهنده هاست                                                             3- در يك واكنش گرماده ؛ سطح انرژي پيچيده فعال پايين تر از فراورده هاست . 4- پيچيده فعال را نمي توان حين واكنش جداسازي و شناسايي كرد .

7

انرژي فعالسازي يك واكنش .....................................

1-انرژي لازم براي تشكيل پيچيده فعال از مواد واكنش دهنده است .         2- انرژي لازم براي تشكيل يك مول فراورده از مواد واكنش دهنده است .

3-تفاوت محتواي انرژي يك مول پيچيده ي  فعال و مواد واكنش دهنده است .  4- انر»ي لازم براي تشكيل يك مول پيچيده فعال از فراورده هاست .

8

 اگر در واکنش A↔B غلظت A در دقیقه های سوم و هشتم  از آغاز واکنش به ترتیب 9/0 و 4/0 مول بر لیتر باشد ، سرعت متوسط مصرف A در این فاصله زمانی چند مول بر لیتر در دقیقه است ؟ 1-   1/0                     2- 2/0             3- 4/0                      4- 5/0

9

با توجه به نمودار تغییرات غلظت برای واکنش aA + bB↔ cC + dD نسبت به زمان واکنش ، کدام گزینه در مورد مقایسه سرعت واکنش ها درست است ؟

1-   a>b ،  c>a           2- bd      3- a>b ، d>c        4- d>b ،  c>a

 

10

هرچه ..................... در یک فرایند شیمیایی ............ باشد ، سرعت انجام آن .................. است .

1- پیچیده فعال  - کمتر – بیشتر        2- انرژی فعالسازی    - کمتر  - بیشتر         3- زمان انجام – کمتر – کمتر       4 – انرزی فعالسازی – بیشتر – بیشتر

12

100 مول گاز A2 و 100 مول گاز B2 در یک ظرف 100 لیتری در دمای 100 درجه با هم مخلوط شدند . پس از برقراری تعادل A2(g) + B2(g) ↔2AB(g) دیده شد که 100 مول گاز AB در ظرف تولید شده است . ثابت تعادل این واکنش در دمای داده شده کدام است ؟

1- 4               2- 40               3- 400                    4- 4000

16

اگر در یک واکنش از یک کاتالیزگر مناسب استفاده شود ، کدام مورد در آن واکنش به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند ؟

1- انرژی فعالسازی              2- سرعت واکنش                 3- مسیر واکنش                  4- تغییرات آنتالپی

17

بجز تغییرات ذکر شده در گزینه ی .......................... ، بقیه تغییرات در جابجا کردن تعادل گرماده H2(g) + I2(g)↔ 2HI(g) موثرهستند.

1- افزایش دما      2- افزایش فشار کل از راده کم کردن حجم در اختیار تعادل در دمای ثابت     3-خارج کردن مقداری از H2 از محیط تعادل در دمای ثابت 4- افزودن مقداری HI به محیط تعادل در دمای ثابت

18

تعادل 2A(g) + B(g) ↔A2B(g) در فاز ایده آل مفروض است . هرگاه حجم ظرف محتوی تعادل در دمای ثابت نصف شود ، ثابت تعادل ، آن .........................

1- نصف خواهد شد.             2- دوبرابر خواهد شد .                3- بدون تغییر خواهد ماند .               4- ابتدا کاهش و سپس افزایش خواهد یافت .

19

اگر افزایش دما یا کاهش فشار تعادل گازی aA↔ bB را به طرف راست جابجا کند ، می توان نتیجه گرفت که واکنش رفت

1- گرماده بوده ، ab است .   3- گرماگیر بوده ، ab است

20

یک واکنش برگشت پذیر گرماده در دمای ..................پیشرفت ..................دارد.

1- بالاتر – بیشتری               2- پایین تر – بیشتری             3- بالاتر یا پایین تر – یکسا نی              4-پایین تر  - و سرعت بیشتری

21

در واکنش N2 + 3H2↔ 2NH3 + Q برای افزایش مقدار امونیاک از چه روشی نمی توان استفاده کرد ؟

1- افزودن N2          2- کاهش دما               3- افزودن کاتالیزگر                     4- افزودن فشار

22

3/0 مول SO2  را با 3/0 مول گاز اکسیژن در یک ظرف V لیتری تا برقراری تعادل گازی 2SO2 + O2↔ 2SO3 گرم می کنیم . اگر k=10 و مقدار SO2  در حالت تعادل برابر 1/0 مول باشد . حجم ظرف بر حسب لیتر کدام است ؟   1- 4/0                  2- 5/0                  3- 8/0                      4- 1

23

اگر افزایش دما یا کاهش فشار تعادل گازی aA↔ bB را به طرف راست جابجا کند ، می توان نتیجه گرفت که واکنش رفت

1- گرماده بوده ، ab است .   3- گرماگیر بوده ، ab است

24

با آرزویی توفیق روز افزون برشما دانش اموز گرامی           نوری زاده

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۸:۴۶ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون پیش دانشگاهی

         بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری   4-3                           سالتحصیلی 89-1388 

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید                                                                                                            آزمون نمره منفی دارد

0.28 گرم فلز آهن در مدت 2 دقیقه در هیدروکلریک اسید حل شده است . سرعت متوسط از بین رفتن آهن برحسب مول بر دقیقه کدام است ؟(Fe = 56 )

  1- 0.2                 2- 0.0025          3- 0.14           4- 0.28

1

دو دانش آموز سرعت تجزیه H2O2 در غلظت و دمای یکسان مورد مطالعه قرار دادند . دانش آموز اولی سرعت متوسط  تجزیه H2O2 را در دو دقیقه اول و دانش آموز دوم در چهار دقیقه تعیین نمود . مقایسه متوسط سرعت تعین شده توسط این دو دانش آموز کدام است ؟

  1- هر دو باهم مساوی است     2- دومی<اولی       3- دومی>اولی     4- به معلومات بیشتر نیاز است

2

واکنش محلول هیدروکلریک اسید با پودر روی سریع تر از واکنش این اسید باتکه های روی میباشد. این تغییر سرعت ناشی از کدام عامل است؟

  1- فعالیت شیمیایی     2- غلظت         3- سطح تماس        4-  دما     

3

قطعه اي آهن را در هوا و رشته أي از آهن را در اكسيژن خالص مي سوزانيم سرعت در كدام مورد بيشتر است و علل آن چيست ؟

 1- آهن در هوا – سطح تماس               2-  رشته ي آهن در اكسيژن – سطح تماس – غلظت

3- آهن در هوا – غلظت                                4- رشته ي آهن در اكسيژن – ماهيت ماده – فشار

4

در رابطه ي   K[A]m[B]n = سرعت واكنش m وn مرتبه ي واكنش نسبت به A وB  ناميده مي شوند  كه اعدادي ........... مي باشند و به صورت .......... بدست مي آيند.

1-  درست – محاسبه اي      2-  اعشاري – محاسبه اي    3-  درست يا اعشاري – تجربي            4-  درست يا اعشاري – محاسبه اي  

5

- برای یک واکنش داده های زیر بدست آمده اند. محاسبه کنید قانون سرعت را از داده ها.

[A]

[B]

[C]

Rate ( mol/L.s )

.050

.050

.050

.160

.050

.100

.050

.320

.100

.050

.050

.160

.100

.100

.100

.640

1) Rate = K[A][B][C]     2) Rate = K[A]2[B][C]    3) Rate = K[A][B]2[C]   4) Rate = K[A][B]     5) Rate = K[B][C]

6

کدامیک از گزینه های زیر باید نشان دهد اطلاعات درست برای مکانیسم واکنش را ؟ (2 مورد )

1) مرتبه واکنشهای بنیادی باید تعیین شود از معادله موازنه شده واکنش.

2) هر کاتالیست ارائه شده باید نشان داده شود در معادله شیمیائی موازنه شده، حاصل از جمع جبری واکنشهای بنیادی

3) برای تعیین مرتبه واکنش باید استنباط شود به حاصل جمع واکنشهای بنیادی

4) مکانیسم واکنش باید مطابقت کند با نتایج تجربی قانون سرعت

7

اگر در واكنش A→B ، محتوي انرژي پيچيده ي فعال  به اندازه ي 150 كيلوژول بر مول از محتوي انرژي فراورده ها بيش تر و HΔ واكنش برابر با 100- كيلوژول بر مول باشد ، انرژي فعال سازي واكنش رفت چند كيلوژول بر مول است ؟    1- 50             2- 250-              3- 50-                    4- 250

8

اگر تكه چوبي كه در هوا در حال سوختن است را درون يك لوله ي آزمايش حاوي اكسيژن فرو ببريم ، شعله ور مي شود ، زيرا

1-      اكسيژن نقش كاتاليزگر را دارد                                           2- اكسيژن سبب بالا رفتن دما مي شود .

2-      غلظت اكسيژن در لوله ي آزمايش بيش تر است .                      4- اكسيژن سبب كاهش انرژي فعالسازي واكنش مي شود .

9

Xمول جسم A را در یک ظرف دربسته در دمای معین قرار می دهیم تا تعادل : 2A ↔B+3C برقرار شود . هرگاه در حالت تعادل تعداد مول های جسم C 3/0 مول و تعداد مول های A برابر 2/0 مول باشد . x کدام است ؟      1- 4/0                2- 2/0        3- 5/0              4-3/0

10

اگر ضرایب استوکیومتری همه ی مواد شرکت کننده در یک واکنش را بر دو تقسیم کنیم ، واکنش هموز موازنه شده است . ثابت تعادل واکنش جدید ...................... ثابت تعادل واکنش اولیه است .      1- برابر با          2- دو برابر                      3- نصف             4- مجذور 

11

تعادل A(g) + B(g) ↔AB(g)  از قرار دادن یک مول A و یک مول B در یک ظرف دربسته ی 10 لیتری در دمای ثابت حاصل شده است . اگر تعداد کل مول های موجود در ظرف موقع تعادل برابر با 1/1 باشد . ثابت تعادل واکنش کدام است ؟    1- 90                 2 – 1/1              3- 11/0             4-900

12

با افزایش دمای سامانه در حال تعادل na ↔an  ∆H<0  موارد زیر بجز گزینه ی .............................. روی می دهد .

1- افزایش میزان بی نظمی              2- جابجابی واکنش در جهت رفت      3- کاهش غلظت an           4- کاهش مقدار ثابت تعادل  

13

کدام تغییر سبب جابجایی تعادل به سمت راست می شود ؟ 4NH3 (g) + 3O2(g) ↔2N2(g) + 6H2O(g)       ∆ H= -1268 Kj     

1- افزایش دما            2- کاهش حجم ظرف        3- افزودن کاتالیزگر                4- خارج کردن بخار آب

14

نمودار های داده شده ی مقابل مربوط به کدام یک از واکنش های تعادلی زیر می باشد ؟

1-    2B↔ A + 2C                 2-   3B↔ 2A + 2C     3-   B ↔A + 2C    4-    2A + 4C↔ 3B

15

اگر ثابت تعادل گازی : 2NH3↔ N2 + 3H2 در شرایط معین برابر 27 و غلظت N2 در حالت تعادل برابر 1/0 مول بر لیتر باشد ، غلظت تعادلی NH3 چند مول بر لیتر است ؟                    1- 01/0                 2-  03/0                                3- 1/0                        4- 3/0

16

3/0 مول SO2  را با 3/0 مول گاز اکسیژن در یک ظرف V لیتری تا برقراری تعادل گازی 2SO2 + O2↔ 2SO3 گرم می کنیم . اگر k=10 و مقدار SO2  در حالت تعادل برابر 1/0 مول باشد . حجم ظرف بر حسب لیتر کدام است ؟   1- 4/0                  2- 5/0                  3- 8/0                      4- 1

17

تعادل H2O(l) ↔ H2O(g) در یک ظرف سربسته برقرار است . درباره این تعادل می توان گفت :

1- [H2O(l)] =[H2O(g)] است          2- تعادلی ساکن بوده و با گذشت زمان تغییری نمی کند

2- یک تعادل فیزیکی ناهمگن است                    4- چون واکنشی گرماگیر است ، پس k<1 خواهد بود .  

18

در کدام تعادل افزایش فشار هم سرعت و هم پیشرفت واکنش را افزایش می دهد ؟                        1- CaCO3(s) ↔CaO(s) + CO2(g)   

  2- H2(g) + I2(g) ↔ 2HI(g)   3- K+(aq) + NO3-(aq) ↔KNO3(s)      4- N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)

19

اگر ضرایب استوکیومتری همه ی مواد شرکت کننده در یک واکنش را بر دو تقسیم کنیم ، واکنش هموز موازنه شده است . ثابت تعادل واکنش جدید ...................... ثابت تعادل واکنش اولیه است .      1- برابر با          2- دو برابر                      3- نصف             4- مجذور 

20

تعادل A(g) + B(g) ↔AB(g)  از قرار دادن یک مول A و یک مول B در یک ظرف دربسته ی 10 لیتری در دمای ثابت حاصل شده است . اگر تعداد کل مول های موجود در ظرف موقع تعادل برابر با 1/1 باشد . ثابت تعادل واکنش کدام است ؟    1- 90                 2 – 1/1              3- 11/0             4-900

21

با آرزویی توفیق روز افزون برشما دانش اموز گرامی           نوری زاده

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۸:۴۵ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون پیش دانشگاهی

بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                           آزمون سری  3-3                           سالتحصیلی 89-1388                                                                                                     (آزمون نمره منفی دارد )

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید                                 

با توجه به گرمازا بودن واکنش 1 نسبت به واکنش 2 در مورد مقایسه سرعت این دو واکنش چه می توان گفت ؟

1-  سرعت واکنش 1 بزرگتر از واکنش 2 است.       2- سرعت واکنش 1 کوچکتر از واکنش 2 است .     3- سرعت هر دو واکنش باهم مساوی است.                           4- معلومات کافی نیست

1

در واکنش فرضی A→B تعداد مول های A در مدت 20 ثانیه به 0.2 مول می رسد . در صورتی که سرعت متوسط واکنش بر حسب A ، 3mol/min باشد ، تعداد مول های اولیه A کدام است ؟      1- 0.8             2- 1.2            3- 60.2                4- 59.8

2

در مورد یک واکنش شیمیایی در حال پیشرفت در یک ظرف در بسته ، بجز گزینه ی ....... بقیه گزینه ها درست است .

1- کاهش سرعت واکنش          2- افزایش تدریجی محصولات      3- کاهش تدریجی مواد واکنش دهنده   4- کاهش جرم کلی

4

چهار عامل مطرح مؤثر برسرعت واكنش هاي شيميايي كدامند ؟ 

      1-  دما ، غلظت ، حالت فيزيكي ، كاتاليزگر     2-  فشار ، دما ، غلظت ،ماهيت واكنش دهنده ها       

     3-  كاتاليزگر، حالت فيزيكي ،فشار ، دما                  4- ماهيت واكنش دهنده ها ،دما ، غلظت ، حجم

6

- فلز روي با مقدار اضافي محلول هيدروكلريك اسيد براساس معادله زير واكنش مي دهد :

Zn(aq) + 2H+(aq) + 2Cl-(aq) → Zn2+(aq) + 2Cl-(aq) + H2(g)

كدام تغيير سبب افزايش سرعت توليد گاز H2 مي شود ؟

I ) استفاده از پودر روي به جاي قطعه روي                II ) استفاده از محلول HCl  ؛ M 2 به جاي HCl ؛  M 1    

III ) استفاده از ml 200  محلول HCl ؛ M1 به جاي ml 100 از همان محلول

1-  فقط I        2-  فقط I وII         3- فقط II و III            4- I  و II و III

7

واکنشهای بنیادی، واکنشهای هستند که  قانون سرعت می تواند نوشته شود برای آنها از :

1) فقط داده های آزمایش           2) نوع مولکولها        3) ترکیب با دیگر واکنش دهنده ها در زمینه مکانیسم واکنش        4) تغییر آنتروپی

8

هر چه انرژي فعالسازي واكنشي ...................... باشد ، سرعت آن واكنش .............................. و اگر Ea واكنش رفت از Ea واكنش برگشت ................ باشد ، آن واكنش گرما................... است .

1-بيش تر– كم تر– بزرگ تر– ده       2- كم تر– بيش تر– كوچك تر – ده     3- كم تر– كم تر – كوچك تر– گير    4- بيش تر– بيش تر – كوچك تر – گير

11

تغيير آنتالپي و انرژي فعالسازي يك واكنش به ترتيب 75- و 40 كيلوژول است . اگر در حضور كاتاليزگر ، انرژي فعالسازي واكنش رفت به 15 كيلوژول كاهش يابد ، انرژي فعالسازي واكنش برگشت چند كيلوژول خواهد بود ؟  1- 25         2- 60            3- 90                   4- 100

 

12

 داده های سرعت نشان داده شده اند برای واکنش زیر در دمای 25 درجه سلسیوس . قانون سرعت برای این واکنش کدام است.

 

[ClO3-]

[I-]

[H+]

سرعت اوليه (M/sec)

1

0.10

0.10

0.10

x

 2

0.10

0.20

0.10

2x

3

0.20

0.40

0.10

8x

4

0.20

0.10

0.20

8x

2 ClO3- + 9 I- + 6 H+ →  3 I3- + 2 Cl- + 3 H2O

 

a)   rate = k[ClO3-] [I-]2 [H+]
b)   rate = k[ClO3-] [I-]
c)   rate = k[ClO3-] [I-] [H+]
d)   rate = k[ClO3-]2 [I-] [H+]
e)   rate = k[ClO3-] [I-] [H+]2

13

 

14

برای سامانه تعادلی 2HgO(s) + q↔ 2Hg(l) + O2(g) کدام شرایط سبب بیش ترین تبدیل واکنش دهنده ها به فراورده ها است ؟

1- دما و فشار زیاد             2- دمای زیاد و فشار کم           3- دما و فشار کم                 4- دمای کم و فشار زیاد

15

با داشتن  مقادير K براي  واكنش  هاي  زير   

2NOCl(g)↔ 2NO(g) + Cl2(g)          k= 1/7 * 10-2                                             2NO2(g) ↔2NO(g) + O2(g)        k= 5/9 * 10-5

 مقدار ثابت  تعادل  براي  واكنش  2NOCl(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g) Cl2(g)  كدام  است ؟                  

الف )6-10×0/1                            ب ) 3-10×0/1              ج ) 3-10×5/3                                د) 102×9/2

16

اگر در تعادل 2HI ↔H2+I2 در دمای معین ، غلظت مولی H2 و I2 یکسان و برابر با 12/0 غلظت مولی HI باشد ، ثابت تعادل در دمای آزمایش کدام است ؟

1- 2-10 *44/1               2- 2-10 *88/2                   3- 2-10 * 6/3                  4-2-10 *2/7

17

تعادل AB(g) ↔ A(g) + B(g) در یک ظرف 10 لیتری در دمای 27 درجه سانتیگراد برقرار است . هرگاه حجم مخلوط در حال تعادل را در دمای ثابت 27 به پنج لیتر کاهش دهیم ، مقدار ثابت تعادل ...................................

1- نصف می شود                  2- دو برابر می شود                3- تغییر نمی کند                 4- نخست زیاد شده ، سپس ثابت می ماند .

18

با وارد کردن مقداری اکسیژن به سامانه ی گازی در حال تعادل 2NO + O2 ↔2NO2 ↔N2O4 غلظت های NO و N2O4 به ترتیب چه تغییری می کند ؟

1- زیاد – کم            2- زیاد – زیاد                3- کم – زیاد                      4- کم - کم

19

کدام عبارت در مورد واکنش آب گیری از کبالت II کلرید 6 آبه درست نیست ؟

1- یک واکنش گرماگیر است                 2- بر اثر آب گیری ، آبی رنگ می شود .   3- یک واکنش برگشت پذیر است         4- واکنشی از نوع ترکیب است .

20

با آرزویی توفیق روز افزون برشما دانش آموز گرامی                                      نوری زاده

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۸:۴۳ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون پیش دانشگاهی

بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                           آزمون سری  2-3                           سالتحصیلی 89-1388

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید                                                               آزمون نمره منفی دارد

در واکنش 2A→B در 10 دقیقه 0.2 مول  A به  B تبدیل می شود . متوسط سرعت تشکیل B بر حسب مول بر دقیقه کدام است .        الف – 0.2        ب- 0.1        ج- 0.02        د- 0.01

1

9

7

5

3

0

زمان min

0.6

0.5

0.4

0.3

0

حجم H2(l)

در جدول زیر حجم گاز هیدروژن حاصل از واکنش Fe + 2HCl نسبت به زمان در دمای صفر درجه و فشار یک اتمسفر داده شده است . متوسط سرعت تولید گاز هیدروژن از دقیقه 5 الی 8 برحسب مول بر دقیقه کدام است .

الف- 3-10*976/2        ب-   3-10*5/2                ج-  3-10*232/2               د-  3-10*5/1    

2

از ویژگی های زیر برای اندازه گیری میزان مصرف واکنش دهنده یا تولید فراورده استفاده می شود به جز ............

الف- رنگ                 ب- آنتالپی                    ج- غلظت                    د- فشار

3

در واکنش A(g) + B(g)→ AB(g) چنانچه حجم ظرف واکنش در دمای ثابت را نصف کنیم سرعت واکنش :

الف- نصف می شود         ب- دو برابر می شود              ج- سه برابر می شود              د- یک ونیم برابر می شود

4

مخلوطی از گازهای O2 , H2 در اثر شعله کبریت به شدت و بصورت انفجاری با هم ترکیب می شوند ولی با مخلوط N2,H2چنین پدیده ای پیش نمی آید. کدام عامل زیر در این آزمایش ها موثرتر است؟

الف- غلظت مواد واکنش دهنده ها   ب- درجه حرارت    ج- طبیعت مواد واکنش دهنده    د- حالت فیزیکی واکنش دهنده ها   

5

هرگاه پتاسيم يديد را با سرب( II ) نيترات كه هردوسفيدرنگ اند ، با هم مخلوط كرده ومدتي دريك هاون چيني بساييد،به تدريج جامد زردرنگي تشكيل مي شود ، اين ماده كدام است ؟

الف- يد                    ب-  سرب( II ) يديد            ج-  پتاسيم نيترات                  د-  سرب( II ) اكسيد

6

- با توجه به داده هاي جدول زير كه به واكنش 2NO(g) + O2(g) →2NO2(g) مربوط است . سرعت واكنش در آزمايش 4 چند mol.L-1.h-1 است ؟

 

[NO]

[O2]

سرعت واكنش  mol.L-1.h-1

1

4-10*6/3

3-10*2/5

8-10*4/3

2

4-10*6/3

2-10*04/1

8-10*8/6

3

4-10*8/1

2-10*04/1

8-10*7/1

4

4-10*8/1

3-10*2/5

؟

الف- 8-10*4/3          ب- 9-10*5/8            ج- 8-10*8/6               د- 8-10*5/8

7

اطلاعات زیر فراهم شده است برای واکنش X + Y  → Z . قانون سرعت برای این واکنش چیست.

[X]

[Y]

Rate ( mol/L.s )

.020

.020

1.28×10-8

.020

.040

2.56×10-8

.040

.040

1.03×10-7

1) Rate = K[X][Y]             2) Rate = K[X]2[Y]    3) Rate = K[X][Y]2           4) Rate = K[X]2[Y]

8

- مقدار K برای واکنش بالا چیست.    

        1) 5.3×10-4               2) 2.2×10-5          3) 1.6×10-3       4) 8.7×10-1

9

واحد K برای واکنش بالا چیست.

1) L2/mol2 × s          2) L/mol × s          3) s-1                4) L3/mol3 × s

10

موادی که در مکانیسم یک واکنش شکل می گیرند و سپس تغییر می کنند، چه نامیده می شوند ؟

1) کاتالیست          2) فراورده                3) واکنش دهنده         4) واسطه ها             5) دو مورد از گزینه های بالا

11

انرژی سینتیک حاصل از برخورد مولکولها :

1) برای شکستن پیوندها در ذرات واکنش دهنده مورد نیاز است          2) به انرژی پتانسیل در پیوندهای جدید برای فراورده ها در مرحله واسط تبدیل شده  است.         3) 100٪ تبدیل شده است به وسیله برخوردهای الاستیک                           4) همه موارد بالا               5) دو مورد از  موارد بالا.

12

با توجه به واكنش هاي

AB + C→ A....B…..C   ΔH = 50 kJ.mol-1

A....B…..C → A + BC   ΔH = -75 kJ.mol-1

HΔ واكنش AB + C→ A + BC بر حسب kJ.mol-1 چقدر است ؟

                       1- 25-                2- 25                 3- 125-                      4- 125

13

واكنش تجزيه اوزون در حضور Cl ناشي از CFC ها طي دو مرحله ي زير كاتاليز مي شود

(1)     O3 + Cl→ ClO + O2       Ea = 2.1 kJ

(2)     ClO + O →Cl + O2         Ea = 0.4 kJ

Ea اكنش كلي O3 + O→ 2O2 در غياب كاتاليز گر چه قدر است ؟

 1-  كم تر از 4/0 كيلوژول        2- بين 4/0 و 1/2 كيلوژول       3- 5/2 كيلوژول         4- بزرگ تر از 1/2 كيلوژول       

14

با کمک مقدار ثابت تعادل ، همه موارد زیر را می توان پیش بینی کرد ، بجز .......................

1- جهت پیشرفت یک واکنش                       2- مقدار پیشرفت یک واکنش

3- مقدار واکنش دهنده (های) باقی مانده در تعادل      4- زمان لازم برای رسیدن به تعادل

15

بر اثر افزودن مقداری CaCO3 جامد به سامانه ی تعادلی زیر در دمای ثابت ، چه تغییری رخ می دهد ؟

CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g)

الف- فشار جزیی گاز CO2 افزایش می یابد .     ب- جرم CaO جامد کاهش می یابد .      ج- سامانه هیچ تغییری نمی کند .

1- فقط الف                2- فقط ب      3- فقط الف و ب                   4- فقط ج

16

اگر افزایش دما یا کاهش فشار تعادل گازی aA↔ bB را به طرف راست جابجا کند ، می توان نتیجه گرفت که واکنش رفت

1- گرماده بوده ، ab است .   3- گرماگیر بوده ، ab است

17

در واکنش تعادلی N2(g)+ 3H2(g) ↔2NH3(g) + 92 با کدام تغییر زیر فشار جزیی گاز N2 افزایش نمی یابد ؟

1- کاهش حجم ظرف واکنش         2- افزودن NH3       3- افزایش دما            4- خارج کردن H2

18

در دمای معین ، مخلوط تعادلی N2(g)+ 3H2(g) ↔2NH3(g) حاوی 14 مول گاز است . کدام یک از موارد زیر سبب کاهش تعداد مول گازها به 12 مول می شود ، بدون آنکه ثابت تعادل تغییر کند .

1- افزایش دما           2- افزایش حجم          3- افزایش فشار                  4-  افزودن مقداری NH3

19

کدام عامل در بالا بردن سرعت واکنش و هم در جابجایی تعادل و هم بر مقدار ثابت تعادل موثر است ؟

1- فشار               2- دما             3-   نوع ماده شرکت کننده                 4- کاتالیزگر

20

با آرزویی توفیق روز افزون برشما دانش آموز گرامی                                      نوری زاده

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۸:۴۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون پیش دانشگاهی

         بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری   1-3                           سالتحصیلی 89-1388 

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید                                                                                                            آزمون نمره منفی دارد

با پیشرفت یک واکنش شیمیایی ، تغییر تعداد مول های هر فراورده همواره ................. است .

1- عددی مثبت      2- عددی منفی    3- صفر     4- بزرگ تر از یک

1

اگر در واکنش Al2O3(s) + 12HF(aq) + 6 NaOH(aq)→ 2Na3AlF6(s) + 9 H2O(l)   سرعت متوسط مصرف HF برابر 01/0 مول برثانیه باشد ، سرعت متوسط تشکیل H2O چند مول بر دقیقه است ؟

1- 36/0        1- 45/0       2- 54/0          3-  63/0

2

در رابطه =k[A]m[B]nسرعت واکنش ، اگر فقط با نصف کردن غلظت A ، سرعت یک هشتم برابر شود ، کدام عبارت درست است ؟

1- واکنش نسبت به A از مرتبه ی یک سوم است .         2- واکنش نسبت به A از مرتبه ی 3 است .

3- مرتبه کلی واکنش یک سوم است .                         4- مرتبه کلی واکنش 3 است .

3

اگر تكه چوبي كه در هوا در حال سوختن است را درون يك لوله ي آزمايش حاوي اكسيژن فرو ببريم ، شعله ور مي شود ، زيرا

1-      اكسيژن نقش كاتاليزگر را دارد                                           2- اكسيژن سبب بالا رفتن دما مي شود .

3- غلظت اكسيژن در لوله ي آزمايش بيش تر است .                      4- اكسيژن سبب كاهش انرژي فعالسازي واكنش مي شود

4

کدامیک از گزینه های زیر درست نشان می دهد قانون سرعت را برای واکنش بنیادی داده شده بوسیله معادله 2A+B → C+D

1) Rate = K[A][B]          2) Rate = K[A]2[B]          3) Rate = K[A][B]          4) Rate = K[A]

5

داده های سرعت بدست آمده است در 25 درجه سلسیوس برای واکنش نشان داده شده در زیر . بیان قانون سرعت برای این واکنش کدام است

    2A + B   →    3C                                                                                

 

 

[A] mol/L

[B] mol/L

سرعت تشكيل C  (M/min)

1

0.10

0.10

4.0 x 10-4

2

0.30

0.30

1.2 x 10-3

3

0.10

0.30

4.0 x 10-4

4

0.20

0.40

8.0 x 10-4

1)   rate = k[A] [B]
2)   rate = k[B]
3)   rate = k[A] [B]2
4)   rate = k[A]2[B]
5)   rate = k[A]

 

 

6

............... جامد ............................ رنگی است که در آب ....................... است .

1- KI ، سفید ، نامحلول          2- PbI2 ، سفید ، محلول         3-  KI زرد ، محلول         4- PbI2 زرد ، نامحلول

7

برای انجام یک واکنش شیمیایی باید مولکول های واکنش دهنده .................

1- نخست در یک حلال حل شوند                     2- نخست به اتم تجزیه شود    

3- سربه سر و در خط راست بهم برخورد کنند      4- در جهت مناسب و با شدت لازم بهم برخورد کنند .

8

اغلب ؛ كمي افزايش در دما سبب زيادي در سرعت واكنش مي شود . كدام گزينه علت اين پديده را بهتر توصيف مي كند ؟ زيرا افزايش دما سبب ....................

1- كاهش انرژي فعالسازي  واكنش مي شود      2- تغيير مسير واكنش مي شود      

  3- كاهش شدت برخوردها مي شود              4- افزايش تعداد برخوردها با انرژي كافي مي شود

9

در یک واکنش ...........، مقدار انرژی فعالسازی واکنش رفت .............. از واکنش برگشت است ، از این رو ، سرعت واکنش ................. بیش تر از واکنش .................... است .

الف – گرماده – بیش تر – رفت – برگشت              ب- گرماگیر – بیش تر – برگشت – رفت

ب- گرماده – کمتر – برگشت – رفت                     ج- گرماگیر – کمتر – رفت - برگشت

10

اطلاعات بدست آمده از مکانیسم واکنش شیمیائی شامل می شود.

1) ماهیت واکنش دهنده ها و فراورده ها         2) استوکیومتری واکنش            3) مسیر انجام واکنش  4) واسطه های واکنش        5) همه موارد

11

ترکیب موقتی از ذرات واکنش دهنده در قله سد انرژی چه نامیده می شود ؟

1) واسطه ها                 2) فراورده ها                       3) کمپلکس فعال                  4) کاتالیست

12

بر اساس تئوری برخورد سینتیک شیمیائی :

1) ذرات واکنش دهنده باید با هم برخورد کنند.                    2) برخورد بین ذرات واکنش دهنده باید برای غلبه بر سد انرژی به اندازه کافی انرژی داشته باشد.                      3) ذرات واکنش دهنده باید با جهت مناسب برخورد کنند.      4) همه موارد بالا

13

با توجه به واكنش هاي برگشت پذير  

     (1)    A + B C↔  ΔH1 = -60 kJ           (2) D + E ↔ F   ΔH2 = -120 kJ

اگر انرژي فعالسازي هر دو واكنش در جهت رفت برابر باشد ، كدام مطلب درباره انرژي فعالسازي اين دو واكنش در جهت برگشت (Ea)درست است ؟

Ea2=2 Ea1                  2- Ea1=2 Ea2           3- Ea2> Ea1                    4- Ea2< Ea1

14

كاتا ليز گر با ............. سبب افزايش سرعت واكنش مي شود .

1- تغيير سازوكار واكنش  2- كاهش تفاوت سطح انرژي واكنش دهنده ها و فراورده ها   3- افزايش انرژي فغالسازي واكنش   4- افزايش غلظت يك يا چند فراورده

15

کدام یک از فرایندهای زیر برگشت پذیر نیست ؟   1- سوختن متان         2- انحلال گاز کربن دی اکسید در آب   3- حل شدن اکسیژن در آب     4- انجماد آب

16

در واکنش 2A(s) + B(g)↔ 2C(g) اگر 2/0 مول A ، 3/0مول B و 1/0 مول C در ظرفی به حجم یک لیتر در حال تعادل باشند ، ثابت تعادل این واکنش چقدر است ؟            1- 033/0         2- 83/0    3- 67/1            4- 3/30

17

کدام مقدار برای ثابت تعادل واکنش A(g) + B(g) ↔ C(g) نشان می دهد که واکنش تا مرز کامل شدن پیش می رود ؟

   1- 1014            2- 14-10             3- 1          4-0

18

با توجه به واکنش 2SO2(g) + O2(g) ↔2SO3(g)    k= 3/6 در مورد لحظه ای که غلظت SO3 ، SO2  و O2 به ترتیب 2 ، 1 و 1 مولار است ، .......................     1- Q برابر 3 است .         2- Q با K برابر است .     3- واکنش به تعادل رسیده است .  4 – واکنش در حال پیشرفت در جهت برگشت است .

19

کدام یک از فرایندهای زیر برگشت پذیر نیست ؟   1- سوختن متان         2- انحلال گاز کربن دی اکسید در آب   3- حل شدن اکسیژن در آب     4- انجماد آب

20

در واکنش تعادلی 2A B    ∆H<0 ، اگر دما را بالا ببریم ، ثابت تعادل و زمان رسیدن به حالت تعادل به ترتیب دستخوش کدام تغییر می شوند ؟

1- افزایش- کاهش    2- افزایش – افزایش     3- کاهش – کاهش      4- کاهش – افزایش

21

با آرزویی توفیق روز افزون برشما دانش اموز گرامی           نوری زاده

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۸:۴۰ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دوم پبش دانشگاهی(فصل اول)

بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری   4-2                           سالتحصیلی 89-1388

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید

1

سرعت متوسط یک واکنش از شروع تا دقیقه پنجم برابر با a است . سرعت متوسط همین واکنش از دقیقه پنجم تا دقیقه دهم برابر با b است ، با ذکر توضیح a و b  را باهم دیگر مقایسه کنید .

2

ثابت سرعت یک واکنش برابر به 0.1 mol . l. min-1 با شد ، سرعت آن در هر لحظه چقدر است ؟

3

چرا کاهش حجم ظرف که در آن یک واکنش فاز گازی انجام می شود ، سرعت واکنش را افزایش می دهد ؟

4

دانش آموزی در توصیف کاتالیزگر چنین نوشته است :

-الف- کاتالیزگرها در واکنش های شیمیایی مصرف نمی شوند چون در واکنش شرکت نمی کنند

ب- کاتالیزگرها در واکنش های شیمیایی فاصله انرژی بین واکنش دهنده ها و فراورده ها را کاهش می دهند .

درستی یا نادرستی عبارت های بالا را با ذکر دلیل مشخص کنید .

5

بر اساس  داده های سنیتیکی زیر مشخص کنید کدام سازوکار برای واکنش OH- + CH3Br→ CH3OH + Br- درست است ؟

R

[CH3Br]

[OH]

شماره آزمایش

015/0

2/0

2/0

1

03/0

4/0

2/0

2

06/0

4/0

4/0

3

سازوکار I

سازو کار II

OH- + CH3Br→ CH3OH + Br-

 

 

CH3Br →CH3+ + Br- آهسته                             

CH3+ + OH- → CH3OH   سریع                                  

6

در زیر داده های سه واکنش فرضی آمده است :

انرژی حالت گذار

انرژی فراورده

انرژی واکنش دهنده

شماره واکنش

70

60

50

1

90

10

20

2

90

20

10

3

برای هر واکنش :

الف- نمودار انرژی – مسیر واکنش را رسم کنید .

ب- مشخص کنید واکنش گرماده است یا گرماگیر ؟

پ – مقدار تغییر آنتالپی را مشخص کنید ؟

ت- مقدار انرژی فعالسازی را مشخص کنید .

 

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی                                                  نوری زاده

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۴۰ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دوم پبش دانشگاهی(فصل اول)

بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری  2-2                           سالتحصیلی 89-1388

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید

1

در یک آزمایش ، تجزیه N2O5  در کربن تتراکلرید کربن مورد مطالعه قرار گرفت . 258/0 لیتر گار اکسیزن در مدت 200 دقیقه از 100 میلی لیترمحلول 2 مولار در شرایط STP تولید شد .

 الف- سرعت متوسط تولید O2 را بر حسب لیتر بر دقیقه در شرایط STP حساب کنید .

ب- سرعت متوسط مصرف شدن N2O5 را بر حسب لیتر بر دقیقه در شرایط STP حساب کنید .

ج- سرعت متوسط مصرف شدن N2O5 را بر حسب mol/l.min حساب کنید .

2

هرگاه مقدار برابری از سولفوریک اسید خالص را وارد چهار ظرف زیر کنیم  با ذکر دلیل توضیح دهید که در کدام ظرف فلز در مدت زمان بیشتری حل خواهد شد .

1- V(H2O) = 50 ml  ،  T= 303 K   ،  mzn = 2 g پودر

2- V(H2O) = 20 ml  ،  T= 298 K   ،  mzn = 1 g پودر

3- V(H2O) = 20 ml  ،  T= 303 K   ،  mzn = 2 g تکه

4- V(H2O) = 50 ml  ،  T= 298 K   ،  mzn = 2 g تکه

3

برای واکنش فرضی A2(g) + B2(g) → 2AB(g) اطلاعات زیر  در مورد سرعت واکنش در غلظت های مختلف بدست آمده است . معادله سرعت نظری و تجربی را بدست آورید .

R

[B2]

[A2]

شماره واکنش

7-10*5/7

4-10*1

4-10*1

1

6-10*3

4-10*2

4-10*2

2

6-10*9

4-10*3

4-10*3

3

4

چگونگی انجام یک واکنش را بر اساس نظریه حالت گذار شرح دهید و  مفهوم انرزی فعالسازی را با رسم نمودار توضیح دهید .

5

شکل نشان داده شده در زیر مربوط به واکنش کلی A+2B→D است که سازوکار دو مرحله ی ان بدین صورت است :

A+B→ C

C+B→ D

الف- موقعیت مواد اولیه و محصولات را در شکل مشخص کنید .

ب- انرژی فعالسازی را تعیین کنید .

ج- تغییرات آنتالپی واکنش کدام است .

د- حد واسط و موقعیت حدواسط را در شکل مشخص کنید .

ه- کمپلکس های فعال و موقعیت آنها را نشان دهید .

6

قانون سرعت واکنش NO2(g) + CO(g) → NO(g) + CO2(g) در دمای 600 کلوین بصورت زیر است :

R= K[NO2]2

 توضیح دهید چرا سازوکار دو مرحله ی زیر برای این واکنش غیر ممکن است .

2NO2(g) → N2O4  سریع                                                      

N2O4 (g) + 2CO(g) → 2NO(g) + 2CO2(g)  آهسته               

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی                                                  نوری زاده

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۳۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دوم پبش دانشگاهی(فصل اول)

بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری  3-2                           سالتحصیلی 89-1388

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید

1

ساکارز در محیط اسیدی به فرکتوز و گلوکز تجزیه می شود . منحنی زیر ، غلظت ساکارز را بر حسب زمان نشان می دهند .

الف- سرعت تجزیه ی کاتالیزگر در دو ساعت اول از شروع واکنش چند mol/l.h است ؟

ب- سرعت تجزیه ی ان در فاصله 4 تا 6 ساعت از شروع واکنش چند mol/l.h  است ؟

ج- سرعت تجزیه ی این ماده با گذشت زمان کاهش یافته یا افزایش ؟ چرا ؟

 

 

2

کدام واکنش سریع تر انجام می گیرد (با ذکر دلیل)؟

1-                                                                                                                                                         Na2SO3(1L,0.5M) + H2SO4(1L,0.5M)

2-                                                                                                                                                         Na2SO3(0.5L,1M) + H2SO4(0.5L,1M)

3-                                                                                                                                                         Na2SO3(0.5L,1M) + H2SO4(1L,0.5M)

4-                                                                                                                                                         Na2SO3(1L,0.5M) + H2SO4(0.5L,1M)

 

3

 معلومات زیر برای واکنش aA + bB→ P  در دمای 25 درجه سانتیگراد در دست است ، با استفاده از آنها قانون سرعت نظری و تجربی را برای واکنش بدست آورید ؟

R

[B]

[A]

شماره واکنش

6-10*5/5

1/0

1/0

1

5-10*2/2

1/0

2/0

2

5-10*65/1

3/0

1/0

3

5-10*8/8

1/0

4/0

4

4

چگونه یک واکنش بر اساس نظریه برخوردی انجام می شود رح دهید ؟

5

سازوکار زیر را در نظر بگیرید :

H2O2→ H2O + O

O + CF2Cl2→ ClO + CF2Cl

ClO + O3→ Cl + 2O2

Cl + CF2Cl →CF2Cl2

 الف- مرتبه مرحله اول و دوم سازوکار فوق را تعیین کنید .

ب- معادله کلی واکنش فوق چیست ؟

ج- حد واسط و کاتالیزگر واکنش را مشخص کنید .

6

واکنش تجزیه ی NH3 به N2 و H2 در حضور کاتالیزگر بررسی شده است . انرزی فعالسازی این واکنش بدون حضور کاتالیزگر 335 kj/mol است .

کاتالیزگر

Ea(kj/mol

W(تنگستن)

163

Os (اسمیم)

197

 

الف- کدام کاتالیزگر برای انجام این واکنش بهتر است ؟چرا؟

ب- واکنش کاتالیزشده توسط این دو همگن است یا نا همگن / چرا /

ج- نمودار انرزی – مسیر واکنش را برای هر سه حالت بدون کاتالیزگر و با حضور کاتالیزگر رسم کنید .

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی                                                  نوری زاده

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۳۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دوم پبش دانشگاهی(فصل اول)

بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری  3-2                           سالتحصیلی 89-1388

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید

1

ساکارز در محیط اسیدی به فرکتوز و گلوکز تجزیه می شود . منحنی زیر ، غلظت ساکارز را بر حسب زمان نشان می دهند .

الف- سرعت تجزیه ی کاتالیزگر در دو ساعت اول از شروع واکنش چند mol/l.h است ؟

ب- سرعت تجزیه ی ان در فاصله 4 تا 6 ساعت از شروع واکنش چند mol/l.h  است ؟

ج- سرعت تجزیه ی این ماده با گذشت زمان کاهش یافته یا افزایش ؟ چرا ؟

 

 

2

کدام واکنش سریع تر انجام می گیرد (با ذکر دلیل)؟

1-                                                                                                                                                         Na2SO3(1L,0.5M) + H2SO4(1L,0.5M)

2-                                                                                                                                                         Na2SO3(0.5L,1M) + H2SO4(0.5L,1M)

3-                                                                                                                                                         Na2SO3(0.5L,1M) + H2SO4(1L,0.5M)

4-                                                                                                                                                         Na2SO3(1L,0.5M) + H2SO4(0.5L,1M)

 

3

 معلومات زیر برای واکنش aA + bB→ P  در دمای 25 درجه سانتیگراد در دست است ، با استفاده از آنها قانون سرعت نظری و تجربی را برای واکنش بدست آورید ؟

R

[B]

[A]

شماره واکنش

6-10*5/5

1/0

1/0

1

5-10*2/2

1/0

2/0

2

5-10*65/1

3/0

1/0

3

5-10*8/8

1/0

4/0

4

4

چگونه یک واکنش بر اساس نظریه برخوردی انجام می شود رح دهید ؟

5

سازوکار زیر را در نظر بگیرید :

H2O2→ H2O + O

O + CF2Cl2→ ClO + CF2Cl

ClO + O3→ Cl + 2O2

Cl + CF2Cl →CF2Cl2

 الف- مرتبه مرحله اول و دوم سازوکار فوق را تعیین کنید .

ب- معادله کلی واکنش فوق چیست ؟

ج- حد واسط و کاتالیزگر واکنش را مشخص کنید .

6

واکنش تجزیه ی NH3 به N2 و H2 در حضور کاتالیزگر بررسی شده است . انرزی فعالسازی این واکنش بدون حضور کاتالیزگر 335 kj/mol است .

کاتالیزگر

Ea(kj/mol

W(تنگستن)

163

Os (اسمیم)

197

 

الف- کدام کاتالیزگر برای انجام این واکنش بهتر است ؟چرا؟

ب- واکنش کاتالیزشده توسط این دو همگن است یا نا همگن / چرا /

ج- نمودار انرزی – مسیر واکنش را برای هر سه حالت بدون کاتالیزگر و با حضور کاتالیزگر رسم کنید .

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی                                                  نوری زاده

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۳۹ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون دوم پبش دانشگاهی(فصل اول)

بسمه تعالی                                                                                 پیش دانشگاهی سمیه                                          نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                          آزمون سری   1-2                           سالتحصیلی 89-1388

درک وفهم سوال بخشی از سوال است  لطفا سوال نفرمایید

1

واکنش A(g)→ 2B(g)  در ظرف 2 لیتری در دمای ثابت در حال پیشرفت است . اگر مقدار B در ظرف در زمان های  t1=5min و t2= 8 min به ترتیب n1 = 0/1 mol و n2 = 0.12 mol با شند . سرعت متوسط از بین رفتن A و تولید  B را باهم مقایسه کنید .

2

هر یک از عوامل زیر چه تاثیری بر سرعت انجام واکنش 2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl(g) دارد ؟

الف- نصف کردن حجم ظرف واکنش

ب – افزایش دما

3

برای واکنش A(aq) + B(aq) →C(aq) + D(aq) داده های سنتیکی در جدول زیر آمده است معادله سرعت نظری و تجربی را برای واکنش مشخص کنید .

سرعت واکنش

مولاریته B

مولاریته A

شماره آزمایش

7-10*2

5-10*8/1

5-10*1/1

1

7-10*1/3

5-10*8/2

5-10*1/1

2

7-10*5/9

5-10*8/2

5-10*4/3

3

4

تاثیر دما را بر سرعت واکنش بر طبق نظریه برخورد شرح دهید ؟

5

قانون سرعت واکنش  2H2(g) + 2NO(g) → N2(g) + 2H2O(g) بصورت زیر است :

R = K[NO]2[H2]

سه سازوکار مختلف برای انجام این واکنش در زیر آمده است . به نظر شما ، کدام سازوکار قابل قبول است ؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید .

سازوکار I

2H2(g) + 2NO(g) → N2(g) + 2H2O(g)

سازوکار II

H2(g) + NO(g) → N (g) + H2O(g)    آهسته                         

N(g)+ NO(g) →N2(g) + O(g) سریع                                

H2(g) + O(g) → H2O(g)               سریع 

سازوکار III

H2(g) + 2NO(g) → N2O(g) + H2O(g)                                  آهسته

 N2O(g)+ H2(g) → N2(g) + H2O(g) سریع                       

6

در واکنش هیدروژن دار کردن اتن روی سطح کاتالیز گر پلاتین ، اگر به جای H2 ،  D2 استفاده شود ، کدام فراورده تشکیل می شود CH2D-CH2D یا  CHD2-CH3 ؟ چرا؟

 

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی                                                  نوری زاده

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت ۱۲:۳۷ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات پیش دانشگاهی

مجموعه سوالات و تمرین های بخش اول شیمی پیش دانشگاهی یک

در زیر عبارت های ناقص آورده شده است ، هر یک از این عبارت ها را کامل کنید .(پرسش های مروری)

............................ شیمیایی درباره شرایط و چگونگی وقوع انواع واکنش های شیمیایی بحث می کند .

1

سرعت یک واکنش معمولاٌ با گذشت زمان به تدریج ......................... می یابد .

2

در واکنش A→B ، تغییر تعداد مول های B در یک گستره زمانی معین ، عددی .................... است .

3

در واکنش های سریع ، برای بیان سرعت واکنش معمولاٌ زمان برحسب ......................... بیان می شود .

4

در واکنش 2N2O5 (g) →4NO2(g) + O2(g)، تغییر غلظت NO2 در یک فاصله ی زمانی معین .......... تغییر غلظت N2O5 است .

5

در واکنش 2A→ 3B ، در یک فاصله ی زمانی معین ، سرعت متوسط تولید یا مصرف ........................ بیش از ماده ی دیگر است .

6

در واکنش 2NO2(g) →2NO(g) + O2(g) ، نمودار غلظت – زمان برای ........................ یک نمودار نزولی است .

7

میزان پیشرفت واکنش 2H2O2(aq) →2H2O(l) + O2(g) را می توان با توجه به ................... بررسی کرد .

8

در واکنش 2NO(g) + 2H2(g) →N2(g) + 2H2O(g) ، شیب منحنی ..................... در نمودار غلظت زمان نسبت به ............................... کمتر است .

9

سرعت واکنش 2O3(g) →3O2(g) برابر با ......................................... است .

10

واکنش فلز ........................... آهسته تر از فلز .................................. با آب است .

11

هرچه سطح تماس واکنش دهنده های یک واکنش ................................. باشد ، سرعت ان .............................. است .

12

از واکنش محلول پتاسیم یدید با محلول سرب(II) نیترات ، محلول بی رنگ ...................... و رسوب زرد رنگ ............. به دست می آید .

13

الیاف آهن در مجاورت ....................... روی شعله نمی سوزد ، اما در ............... می سوزد . این پدیده به دلیل اثر ................. بر سرعت واکنش است .

14

سرعت واکنش 2A(g) →B(g) + 3C(g) مستقل از غلظت واکنش دهنده است ، پس این واکنش .................

15

برای واکنش aA + bB→ cC + dD، رابطه ی "k[A]m[B]n=سرعت" را ...................می نامند .

16

در رابطه ی k[A]m[B]n=سرعت واکنش ، ............................ مرتبه ی واکنش نسبت به ........................... است .

17

در رابطه ی k[A]m[B]n=سرعت واکنش ، اگر فقط با دو برابر کردن غلظت A، سرعت واکنش دو برابر شود : مقدار m برابر با ............................ است .

19

با افزایش غلظت واکنش دهنده ها ، ............................. برخوردها افزایش می یابد و در نتیجه ، سرعت واکنش ................. می شود .

20

سرعت واکنش منیزیم با آب ......................... بیش تر از آب ..................... است ، این پدیده به دلیل اثر ................. بر سرعت واکنش است .

21

با افزایش دما ، انرژی جنبشی ذره های واکنش دهنده ...................... شده ، ........................... برخورد میان آن ها افزایش می یابد .

22

به حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش ، .............................. می گویند .

23

نظریه ی برخورد تنها برای واکنش های ساده در فاز .......................... به کار می رود .

24

پیچیده ی فعال محتوی انرژی ........................... داشته ، ...................... جداسازی است .

25

در یک واکنش ، اگر Ea ............................. از E́a باشد ، واکنش گرماده است .

26

هرچه انرژی فعالسازی یک واکنش ............................... باشد ، سرعت آن کم تر است .

27

واکنش بنیادی واکنشی ..........................است که طی آن فراورده از برخورد مستقیم واکنش دهنده ها به دست می آید .

28

به گونه ای که در واکنش های چند مرحله ی ، طی یک مرحله تولید و در مرحله ی بعد مصرف می شود ، .............................. می گویند .

29

در یک واکنش چند مرحله ی ، مرحله ای که ..................................... سرعت را دارد ، سرعت واکنش کلی را کنترل می کند .

30

کاتالیزگر با تغییر ............................. واکنش سبب افزایش سرعت آن می شود .

31

واکنش 4NH3(g) + 5O2(g)        pt→4NO(g) + 6H2O(g) یک واکنش کاتالیز شده ی ................................. است .

32

واکنش تجزیه ی هیدروژن پراکسید در حضور .................................. ، یک واکنش کاتالیز شده ی همگن است .

33

جذب ................................. قوی تر از .................................. است .

34

در هیدرژون دار کردن کاتالیز شده ی اتن ، مرحله ی اول جذب ............................ مولمول های هیدروژن و اتن بر سطح کاتالیزگر است .

35

...........................گونه ای فعال است که الکترون جفت نشده دارد .

36

در هیدروژن دار کردن کاتالیز شده یاتن ، مرحله ی .................................... نقش کلیدی دارد .

37

واکنش ها فقط در جایگاه ویژه ای از آنزیم کاتالیز می شود . این جایگاه خاص را ........................... می نامند .

38

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مهر ۱۳۸۸ساعت ۱۵:۳۲ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

بسمه تعالي                     پيش دانشگاهي امام خميني لاهرود                  تست هاي سري پنج شيمي پيش دانشگاهي

      نام و نام خانوادگي                                                                                                              سالتحصيلي 88-1387                      

1

كدام يك از تركيبات زير قوي ترين اسيد است ؟

الف- HClO4            ب- HCN               ج-HCl             د- H3PO4

2

كدام يك از يون هاي زير در آب همزمان بعنوان اسيد وباز برونستد – لوري عمل مي كنند .

الف- CN-                ب- NO3-             ج- SO42-                 د- HCO3-

3

محلول آبي كدام هاليد هيدروژن الكتروليت قوي نيست ؟

الف- HF                    ب- HCl              ج-            HBr     د- HI

4

كدام يون در حلال آب بعنوان آمفوتر عمل نمي كند ؟

الف- HCO3-             ب- H2PO4-         ج- HSO3-            د- H2PO2-

5

بين درجه تفكيك محلول يك مولار از اسيدهاي ضعيف HA1 (a1) و HA2  (a2) با توجه به مشخصات داده شده چه رابطه اي وجود دارد ؟ Ka(HA1) = 10-4      ,       Ka(HA2) = 10-6

الف- a1/a2 = 100       ب- a1/a2=10-2           ج- a1/a2=10              د- a1/a2 = 0.1

محل محاسبات

 

 

 

6

محلول 1/0 مولار HF 1% تفكيك مي شود pH اين محلول كدام است ؟

الف- 1         ب- 2           ج- 5/3                   د- 3

محل محاسبات

 

 

 

7

نسبت ميان ثابت تفكيك دو اسيد ضعيف HA و HA' برابر 104.4  است . pH محلول 1 مولار اسيد HA برابر 4/2 است pH محلول يك مولار  HA' كدام است ؟

الف- 6/4             ب- 6/5               ج- 4/3              د- 4/4

محل محاسبات

 

 

 

8

نقش مولكول آب حلال در طرف اول واكنش زير كدام است ؟

[A(H2O)6]3+ + H2O  ↔ [A(H2O)5]2+ + H3O+

الف- اسيد برونستد            ب- باز برونستد             ج- كاهنده                   د- اكسنده

9

در واكنش NH3 + HF→ F- + NH4+  كدام عبارت درست است ؟

الف- HF نسبت به NH4+  اسيد ضعيف تري است    ب- F-  نسبت به NH3 باز قوي تري است .

ج- HF نسبت به NH4+  اسيد قوي تر و NH3  نسبت به F-باز قوي تري است .

د- قدرت اسيدي NH4+ و HF باهم برابر است .

10

pH محلول يك مولار اسيد ضعيف HA مساوي با 7/4 است . ثابت تفكيك اين اسيد كدام است .

الف- 7/4-10*1           ب- 4/9-10*1             ج- 4/9-10*2                    د- 7/4-10*2

محل محاسبات

 

 

 

با آرزوي توفيق روز افزون بر شما دانش آموز گرامي    نوري زاده

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۷ساعت ۲۳:۴۰ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

آزمون فصل اول شیمی پیش دانشگاهی

1

از واکنش فلز روی و محلول هیدروکلریک اسید 504 سانتی متر مکعب  گاز هیدروژن در صفر درجه و یک اتمسفر در مدت 90 ثانیه آزاد می شود . سرعت متوسط مصرف اسید در آزمایش بر حسب mol.l-1.min-1  کدام است ؟                                           الف- 0.04                ب- 0.02         ج- 0.01              د- 0.06

2

1-      0.28گرم فلز آهن در مدت 2 دقیقه در هیدروکلریک اسید حل شده است . سرعت متوسط از بین رفتن آهن برحسب مول بر دقیقه کدام است ؟Fe = 56

الف- 0.2                 ب- 0.0025           ج- 0.14           د- 0.28

3

در واکنش فرضی A→B تعداد مول های A در مدت 20 ثانیه به 0.2 مول می رسد . در صورتی که سرعت متوسط واکنش بر حسب A ، 3mol/min باشد ، تعداد مول های اولیه A کدام است ؟   الف- 0.8              ب- 1.2            ج- 60.2                د- 59.8

4

كدام يك از عوامل مؤثر بر سرعت يك واكنش به شمار نمي رود ؟

الف) هم فاز بودن واكنشگرها       ب- طبيعت واكنش دهنده ها       ج- غلظت مواد اوليه               د- فشار در تمامي واكنش ها

5

چهار عامل مطرح مؤثر برسرعت واكنش هاي شيميايي كدامند ؟

الف-  دما ، غلظت ، حالت فيزيكي ، كاتاليزگر               ب-  فشار ، دما ، غلظت ،ماهيت واكنش دهنده ها

ج-  كاتاليزگر، حالت فيزيكي ،فشار ، دما                   د- ماهيت واكنش دهنده ها ،دما ، غلظت ، حجم

6

قطعه اي آهن را در هوا و رشته أي از آهن را در اكسيژن خالص مي سوزانيم سرعت در كدام مورد بيشتر است و علل آن چيست ؟

الف- آهن در هوا – سطح تماس              ب-  رشته ي آهن در اكسيژن – سطح تماس – غلظت

ج- آهن در هوا – غلظت                        د- رشته ي آهن در اكسيژن – ماهيت ماده – فشار

7

هرگاه پتاسيم يديد را با سرب( II ) نيترات كه هردوسفيدرنگ اند ، با هم مخلوط كرده ومدتي دريك هاون چيني بساييد،به تدريج جامد زردرنگي تشكيل مي شود ، اين ماده كدام است ؟               الف- يد                                   ب-  سرب( II ) يديد            ج-  پتاسيم نيترات                  د-  سرب( II ) اكسيد

8

ماهيت ( نوع يا جنس ) واكنش دهنده ها ، به عنوان يك متغير براي بهبود سرعت واكنش ها مطرح ……و اهميت آن از چهار عامل ديگر ( دما ، غلظت ، حالت فيزيكي و كاتاليزگر ) ……. است .        الف-  است – بيشتر              ب-  است – كمتر            ج-  نيست – بيشتر              د-  نيست – كمتر

9

در رابطه ي   K[A]m[B]n = سرعت واكنش m وn مرتبه ي واكنش نسبت به A وB  ناميده مي شوند  كه اعدادي ........... مي باشند و به صورت .......... بدست مي آيند. الف-  درست – محاسبه اي      ب-  اعشاري – محاسبه اي    ج-  درست يا اعشاري – تجربي            ج-  درست يا اعشاري – محاسبه اي

10

برای یک واکنش داده های زیر بدست آمده اند. محاسبه کنید قانون سرعت را از داده ها.

[A]

[B]

[C]

Rate ( mol/L.s )

.050

.050

.050

.160

.050

.100

.050

.320

.100

.050

.050

.160

.100

.100

.100

.640

1) Rate = K[A][B][C]     2) Rate = K[A]2[B][C]    3) Rate = K[A][B]2[C]   4) Rate = K[A][B]     5) Rate = K[B][C]

11

داده های سرعت برای واکنش زیر در دمای 25 درجه سلسیوس داده شده است. قانون سرعت برای این واکنش کدام است.

2 ClO2 + 2 OH- →ClO3- + ClO2- + H2O

 

 

[ClO2]

[OH-]

سرعت اوليه (M/sec)

1

1.5 x 10-2

1.5 x 10-2

3.88 x 10-4

2

3.0 x 10-2

1.5 x 10-2

1.55 x 10-3

3

3.0 x 10-2

6.0 x 10-4

6.20 x 10-3

a)   rate = k[ClO2] [HO-]
b)   rate = k[ClO2]
c)   rate = k[ClO2] [HO-]2
d)   rate = k[ClO2]2 [HO-]2
e)   rate = k[ClO2]2 [HO-]

 

 

12

قانون سرعت برای واکنش شرح داده شده بوسیله اطلاعات زیر چیست ؟

[X]

[Y]

Rate ( mol/L×s )

.030

.050

1.2×10-3

.060

.050

1.2×10-3

.030

.100

1.2×10-3

1) Rate = K[X][Y]     2) Rate = K[X]2[Y]    3) Rate = K[X]    4) rate = K[Y]     5) Rate = K

13

- فرض كنيد NO(g) و H2(g) با يكديگر واكنش داده اند و قانون سرعت اين واكنش به صورت زير است :

سرعت واكنش = k[NO]2[H2]

الف- اگر غلظت H2 را دو برابر كنيم < سرعت واكنش چند برابر مي شود ؟

ب- اگر حجم ظرف واكنش را ناگهان به نصف برسانيم < سرعت به چه نسبتي تغيير مي كند ؟

ج- كاهش دما چه تاثيري بر سرعت اين واكنش دارد؟

14

کدامیک از گزینه های زیر درست نشان می دهد قانون سرعت را برای واکنش بنیادی داده شده بوسیله معادله                  2A+B → C+D

1) Rate = K[A][B]          2) Rate = K[A]2[B]          3) Rate = K[A][B]          4) Rate = K[A]

15

بر اساس تئوری برخورد سینتیک شیمیائی :         1) ذرات واکنش دهنده باید با هم برخورد کنند.                    2) برخورد بین ذرات واکنش دهنده باید برای غلبه بر سد انرژی به اندازه کافی انرژی داشته باشد.                      3) ذرات واکنش دهنده باید با جهت مناسب برخورد کنند.      4) همه موارد بالا

16

هر چه انرژي فعالسازي واكنشي ...................... باشد ، سرعت آن واكنش .............................. و اگر Ea واكنش رفت از Ea واكنش برگشت ................ باشد ، آن واكنش گرما................... است .

1-بيش تر – كم تر – بزرگ تر – ده          2- كم تر – بيش تر – كوچك تر – ده         3- كم تر – كم تر – كوچك تر – گير       4- بيش تر – بيش تر – كوچك تر – گير

17

واكنش تجزيه اوزون در حضور Cl ناشي از CFC ها طي دو مرحله ي زير كاتاليز مي شود

(1)    O3 + Cl→ ClO + O2       Ea = 2.1 kJ

(2)    ClO + O →Cl + O2         Ea = 0.4 kJ

Ea اكنش كلي O3 + O→ 2O2 در غياب كاتاليز گر چه قدر است ؟

1-  كم تر از 4/0 كيلوژول                     2- بين 4/0 و 1/2 كيلوژول                          3- 5/2 كيلوژول                    4- بزرگ تر از 1/2 كيلوژول

18

اگر تكه چوبي كه در هوا در حال سوختن است را درون يك لوله ي آزمايش حاوي اكسيژن فرو ببريم ، شعله ور مي شود ، زيرا

1-      اكسيژن نقش كاتاليزگر را دارد                                           2- اكسيژن سبب بالا رفتن دما مي شود .

غلظت اكسيژن در لوله ي آزمايش بيش تر است .                      4- اكسيژن سبب كاهش انرژي فعالسازي واكنش مي شود

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آذر ۱۳۸۷ساعت ۲۲:۲۶ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سئوالات سري چهارم پيش دانشگاهي

 

1

اطلاعات بدست آمده از مکانیسم واکنش شیمیائی شامل می شود.

1) ماهیت واکنش دهنده ها و فراورده ها                  2) استوکیومتری واکنش                  3) مسیر انجام واکنش             4) واسطه های واکنش                 5) همه موارد بالا

 

2

موادی که در مکانیسم یک واکنش شکل می گیرند و سپس تغییر می کنند، چه نامیده می شوند ؟

1) کاتالیست          2) فراورده                3) واکنش دهنده         4) واسطه ها             5) دو مورد از گزینه های بالا

3

ترکیب موقتی از ذرات واکنش دهنده در قله سد انرژی چه نامیده می شود ؟

1) واسطه ها                 2) فراورده ها                       3) کمپلکس فعال                  4) کاتالیست

4

واکنشهای بنیادی، واکنشهای هستند که  قانون سرعت می تواند نوشته شود برای آنها از :

1) فقط داده های آزمایش                                                            2) نوع مولکولها    

 3) ترکیب با دیگر واکنش دهنده ها در زمینه مکانیسم واکنش                 4) تغییر آنتروپی

5

کدامیک از گزینه های زیر درست نشان می دهد قانون سرعت را برای واکنش بنیادی داده شده بوسیله معادله

2A+B → C+D

1) Rate = K[A][B]          2) Rate = K[A]2[B]          3) Rate = K[A][B]          4) Rate = K[A]

6

کدامیک از گزینه های زیر باید نشان دهد اطلاعات درست برای مکانیسم واکنش را ؟ (2 مورد )

1) مرتبه واکنشهای بنیادی باید تعیین شود از معادله موازنه شده واکنش.

2) هر کاتالیست ارائه شده باید نشان داده شود در معادله شیمیائی موازنه شده، حاصل از جمع جبری واکنشهای بنیادی

3) برای تعیین مرتبه واکنش باید استنباط شود به حاصل جمع واکنشهای بنیادی

4) مکانیسم واکنش باید مطابقت کند با نتایج تجربی قانون سرعت

7

برای تعیین مرتبه سرعت از  مکانیسم یک واکنش

1) سریعترین مرتبه در مکانیسم واکنش هست

2) مرحله وارد کردن ( درگیر شدن ) واکنش دهنده ها با پایینترین غلظت هست

3) آهسته ترین مرحله از مکانیسم واکنش هست

4) تندترین مرحله از مکانیسم واکنش هست

8

بر اساس تئوری برخورد سینتیک شیمیائی :

1) ذرات واکنش دهنده باید با هم برخورد کنند.                    2) برخورد بین ذرات واکنش دهنده باید برای غلبه بر سد انرژی به اندازه کافی انرژی داشته باشد.                      3) ذرات واکنش دهنده باید با جهت مناسب برخورد کنند.      4) همه موارد بالا

9

انرژی سینتیک حاصل از برخورد مولکولها :

1) برای شکستن پیوندها در ذرات واکنش دهنده مورد نیاز است              2) به انرژی پتانسیل در پیوندهای جدید برای فراورده ها در مرحله واسط تبدیل شده  است.                             3) 100٪ تبدیل شده است به وسیله برخوردهای الاستیک                           4) همه موارد بالا               5) دو مورد از  موارد بالا.

 

10

نظريه ي برخورد در توجيه يا تعيين كدام مورد موفق بوده است ؟

1- واكنش ها در فاز محلول           2- وجود انرژي فعالسازي واكنش    3- چگونگي تشكيل پيچيده فعال    4- مقدار انرژي فعالسازي واكنش

11

كدام عبارت درست نيست ؟

1-پيچيده فعال گونه ي بسيار ناپايداري است .                                                                  2- سطح انرژي پيچيده فعال بالاتر از واكنش دهنده هاست                                                             3- در يك واكنش گرماده ؛ سطح انرژي پيچيده فعال پايين تر از فراورده هاست .         4- پيچيده فعال را نمي توان حين واكنش جداسازي و شناسايي كرد .

12

انرژي فعالسازي يك واكنش .....................................

1-انرژي لازم براي تشكيل پيچيده فعال از مواد واكنش دهنده است .                            2- انرژي لازم براي تشكيل يك مول فراورده از مواد واكنش دهنده است .

3-تفاوت محتواي انرژي يك مول پيچيده ي  فعال و مواد واكنش دهنده است .            4- انر»ي لازم براي تشكيل يك مول پيچيده فعال از فراورده هاست .

13

هر چه انرژي فعالسازي واكنشي ...................... باشد ، سرعت آن واكنش .............................. و اگر Ea واكنش رفت از Ea واكنش برگشت ................ باشد ، آن واكنش گرما................... است .

1-بيش تر – كم تر – بزرگ تر – ده          2- كم تر – بيش تر – كوچك تر – ده         3- كم تر – كم تر – كوچك تر – گير       4- بيش تر – بيش تر – كوچك تر – گير

14

اگر در واكنش A→B ، محتوي انرژي پيچيده ي فعال  به اندازه ي 150 كيلوژول بر مول از محتوي انرژي فراورده ها بيش تر و HΔ واكنش برابر با 100- كيلوژول بر مول باشد ، انرژي فعال سازي واكنش رفت چند كيلوژول بر مول است ؟    1- 50             2- 250-              3- 50-                    4- 250

15

با توجه به واكنش هاي برگشت پذير  

     (1)    A + B C↔  ΔH1 = -60 kJ           (2) D + E ↔ F   ΔH2 = -120 kJ

اگر انرژي فعالسازي هر دو واكنش در جهت رفت برابر باشد ، كدام مطلب درباره انرژي فعالسازي اين دو واكنش در جهت برگشت (Ea)درست است ؟

1-     Ea2=2 Ea1                  2- Ea1=2 Ea2           3- Ea2> Ea1                    4- Ea2< Ea1

16

با توجه به واكنش هاي

AB + C→ A....B…..C   ΔH = 50 kJ.mol-1

A....B…..C → A + BC   ΔH = -75 kJ.mol-1

HΔ واكنش AB + C→ A + BC بر حسب kJ.mol-1 چقدر است ؟         1- 25-                2- 25                 3- 125-                      4- 125

17

كاتا ليز گر با ............. سبب افزايش سرعت واكنش مي شود .

1- تغيير سازوكار واكنش     2- كاهش تفاوت سطح انرژي واكنش دهنده ها و فراورده ها           3- افزايش انرژي فغالسازي واكنش     4- افزايش غلظت يك يا چند فراورده

18

تغيير آنتالپي و انرژي فعالسازي يك واكنش به ترتيب 75- و 40 كيلوژول است . اگر در حضور كاتاليزگر ، انرژي فعالسازي واكنش رفت به 15 كيلوژول كاهش يابد ، انرژي فعالسازي واكنش برگشت چند كيلوژول خواهد بود ؟  1- 25            2- 60                 3- 90                   4- 100

 

19

واكنش تجزيه اوزون در حضور Cl ناشي از CFC ها طي دو مرحله ي زير كاتاليز مي شود

(1)    O3 + Cl→ ClO + O2       Ea = 2.1 kJ

(2)    ClO + O →Cl + O2         Ea = 0.4 kJ

Ea اكنش كلي O3 + O→ 2O2 در غياب كاتاليز گر چه قدر است ؟

 1-  كم تر از 4/0 كيلوژول                     2- بين 4/0 و 1/2 كيلوژول                          3- 5/2 كيلوژول                    4- بزرگ تر از 1/2 كيلوژول       

20

اگر تكه چوبي كه در هوا در حال سوختن است را درون يك لوله ي آزمايش حاوي اكسيژن فرو ببريم ، شعله ور مي شود ، زيرا

1-     اكسيژن نقش كاتاليزگر را دارد                                           2- اكسيژن سبب بالا رفتن دما مي شود .

2-     غلظت اكسيژن در لوله ي آزمايش بيش تر است .                      4- اكسيژن سبب كاهش انرژي فعالسازي واكنش مي شود .

با آرزوي توفيق روز افزون بر شما دانش آموز گرامي                         اكبر نوري زاده

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت ۰:۳۲ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سئوالات سري سوم شیمی پش دانشگاهي

 

1

اغلب ؛ كمي افزايش در دما سبب زيادي در سرعت واكنش مي شود . كدام گزينه علت اين پديده را بهتر توصيف مي كند ؟ زيرا افزايش دما سبب ....................

 الف- كاهش انرژي فعالسازي  واكنش مي شود    ب- تغيير مسير واكنش مي شود         ج- كاهش شدت برخوردها مي شود      د- افزايش تعداد برخوردها با انرژي كافي مي شود .

2

1-     داده های سرعت بدست آمده است در 25 درجه سلسیوس برای واکنش نشان داده شده در زیر . بیان قانون سرعت برای این واکنش کدام است

    2A + B   →    3C                                                                                 

 

 

[A] mol/L

[B] mol/L

سرعت تشكيل C

 (M/min)

1

0.10

0.10

4.0 x 10-4

2

0.30

0.30

1.2 x 10-3

3

0.10

0.30

4.0 x 10-4

4

0.20

0.40

8.0 x 10-4

a)   rate = k[A] [B]
b)   rate = k[B]
c)   rate = k[A] [B]2
d)   rate = k[A]2[B]
e)   rate = k[A]

 

 

3

- با توجه به داده هاي جدول زير كه به واكنش 2NO(g) + O2(g) →2NO2(g) مربوط است . سرعت واكنش در آزمايش 4 چند mol.L-1.h-1 است ؟

 

[NO]

[O2]

سرعت واكنش  mol.L-1.h-1

1

4-10*6/3

3-10*2/5

8-10*4/3

2

4-10*6/3

2-10*04/1

8-10*8/6

3

4-10*8/1

2-10*04/1

8-10*7/1

4

4-10*8/1

3-10*2/5

؟

الف- 8-10*4/3          ب- 9-10*5/8            ج- 8-10*8/6               د- 8-10*5/8

4

- فلز روي با مقدار اضافي محلول هيدروكلريك اسيد براساس معادله زير واكنش مي دهد :

Zn(aq) + 2H+(aq) + 2Cl-(aq) → Zn2+(aq) + 2Cl-(aq) + H2(g)

كدام تغيير سبب افزايش سرعت توليد گاز H2 مي شود ؟

I ) استفاده از پودر روي به جاي قطعه روي

II ) استفاده از محلول HCl  ؛ M 2 به جاي HCl ؛  M 1

III ) استفاده از ml 200  محلول HCl ؛ M1 به جاي ml 100 از همان محلول

الف) فقط I        ب- فقط I وII         ج- فقط II و III            د- I  و II و III

 

5

داده های سرعت نشان داده شده اند برای واکنش زیر در دمای 25 درجه سلسیوس . قانون سرعت برای این واکنش کدام است.

2 ClO3- + 9 I- + 6 H+ →  3 I3- + 2 Cl- + 3 H2O

 

[ClO3-]

[I-]

[H+]

سرعت اوليه (M/sec)

1

0.10

0.10

0.10

x

 2

0.10

0.20

0.10

2x

3

0.20

0.40

0.10

8x

4

0.20

0.10

0.20

8x

 

a)   rate = k[ClO3-] [I-]2 [H+]
b)   rate = k[ClO3-] [I-]
c)   rate = k[ClO3-] [I-] [H+]
d)   rate = k[ClO3-]2 [I-] [H+]
e)   rate = k[ClO3-] [I-] [H+]2

 

 

 

6

اطلاعات زیر فراهم شده است برای واکنش X + Y  → Z . قانون سرعت برای این واکنش چیست.

[X]

[Y]

Rate ( mol/L.s )

.020

.020

1.28×10-8

.020

.040

2.56×10-8

.040

.040

1.03×10-7

1) Rate = K[X][Y]             2) Rate = K[X]2[Y]    3) Rate = K[X][Y]2           4) Rate = K[X]2[Y]

7

- مقدار K برای واکنش بالا چیست.    

        1) 5.3×10-4               2) 2.2×10-5          3) 1.6×10-3       4) 8.7×10-1

8

واحد K برای واکنش بالا چیست.

1) L2/mol2 × s          2) L/mol × s          3) s-1                4) L3/mol3 × s

9

در واکنش بالا، سرعت چه خواهد بود اگر [X] = .060 M , [Y] = .080 M ، تحت شرایط یکسان.

1)2.3×10-6  mol/L×s       2)4.1×10-8 mol/L×s  3)8.5×10-6 mol/L×s        4)4.6×10-7 mol/L×s

10

- برای یک واکنش داده های زیر بدست آمده اند. محاسبه کنید قانون سرعت را از داده ها.

[A]

[B]

[C]

Rate ( mol/L.s )

.050

.050

.050

.160

.050

.100

.050

.320

.100

.050

.050

.160

.100

.100

.100

.640

1) Rate = K[A][B][C]     2) Rate = K[A]2[B][C]    3) Rate = K[A][B]2[C]   4) Rate = K[A][B]     5) Rate = K[B][C]

11

- داده های سرعت برای واکنش زیر در دمای 25 درجه سلسیوس داده شده است. قانون سرعت برای این واکنش کدام است.

2 ClO2 + 2 OH- →ClO3- + ClO2- + H2O

 

 

[ClO2]

[OH-]

سرعت اوليه (M/sec)

1

1.5 x 10-2

1.5 x 10-2

3.88 x 10-4

2

3.0 x 10-2

1.5 x 10-2

1.55 x 10-3

3

3.0 x 10-2

6.0 x 10-4

6.20 x 10-3

a)   rate = k[ClO2] [HO-]
b)   rate = k[ClO2]
c)   rate = k[ClO2] [HO-]2
d)   rate = k[ClO2]2 [HO-]2
e)   rate = k[ClO2]2 [HO-]

 

 

12

- قانون سرعت برای واکنش شرح داده شده بوسیله اطلاعات زیر چیست ؟

[X]

[Y]

Rate ( mol/L×s )

.030

.050

1.2×10-3

.060

.050

1.2×10-3

.030

.100

1.2×10-3

1) Rate = K[X][Y]     2) Rate = K[X]2[Y]    3) Rate = K[X]    4) rate = K[Y]     5) Rate = K

13

- فرض كنيد NO(g) و H2(g) با يكديگر واكنش داده اند و قانون سرعت اين واكنش به صورت زير است :

سرعت واكنش = k[NO]2[H2]

الف- اگر غلظت H2 را دو برابر كنيم < سرعت واكنش چند برابر مي شود ؟

ب- اگر حجم ظرف واكنش را ناگهان به نصف برسانيم < سرعت به چه نسبتي تغيير مي كند ؟

ج- كاهش دما چه تاثيري بر سرعت اين واكنش دارد؟

14

- قانون سرعت براي واكنش 2NO(g) + O2(g) →2NO2(g) عبارت است از :

سرعت واكنش = k[NO]2[O2]

كدام تغيير زير سبب افزايش بيش تر سرعت اين واكنش مي شود ؟

الف- دو برابر كردن غلظت O2    ب-  5/1 برابر كردن غلظت NO                   

ج- دو برابر كردن غلظت O2 و نصف كردن غلظت NO    د-  نصف كردن غلظت O2 و دو برابر كردن غلظت NO

با آرزوي توفيق روز افزون بر شما دانش آموز گرامي           اكبر نوري زاده

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۷ساعت ۲۳:۵۵ بعد از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات سر ی دو شیمی پیش دانشگاهی

1-     در واکنش A(g) + B(g)→ AB(g) چنانچه حجم ظرف واکنش در دمای ثابت را نصف کنیم سرعت واکنش :

الف- نصف می شود         ب- دو برابر می شود              ج- سه برابر می شود              د- یک ونیم برابر می شود

2-     انجام یک واکنش در گرو برخورد مناسب بین مولکول های یک واکنش دهنده است . هر گاه در واکنش تعداد برخوردها میان مولکول A2 ومولکول B2 در شرایط معینی از غلظت و دما 1030*3.01 در هر ثانیه باشد و از هر صد میلیون برخورد میان مولکول های A2 وB2 تنها یکی موثر واقع شود ، سرعت واکنش بر حسب مول بر ثانیه عبارت است از :

الف- 1022*3.01          ب- 106*5                  ج- 2-10*5            د- 2-10*3.01

3-     برای انجام یک واکنش شیمیایی باید مولکول های واکنش دهنده .................

الف- نخست در یک حلال حل شوند                      ب- نخست به اتم تجزیه شود                                   

ج- سربه سر و در خط راست بهم برخورد کنند       د- در جهت مناسب و با شدت لازم بهم برخورد کنند .

4-     در مورد یک واکنش شیمیایی در حال پیشرفت در یک ظرف در بسته ، بجز گزینه ی ....... بقیه گزینه ها درست است .

الف- کاهش سرعت واکنش          ب- افزایش تدریجی محصولات      ج- کاهش تدریجی مواد واکنش دهنده    د- کاهش جرم کلی

5-     مخلوطی از گازهای O2 , H2 در اثر شعله کبریت به شدت و بصورت انفجاری با هم ترکیب می شوند ولی با مخلوط N2,H2چنین پدیده ای پیش نمی آید. کدام عامل زیر در این آزمایش ها موثرتر است؟

الف- غلظت مواد واکنش دهنده ها   ب- درجه حرارت    ج- طبیعت مواد واکنش دهنده    د- حالت فیزیکی واکنش دهنده ها   

6-     واکنش محلول هیدروکلریک اسید با پودر روی سریع تر از واکنش این اسید باتکه های روی میباشد. این تغییر سرعت ناشی از کدام عامل است؟

الف- فعالیت شیمیایی     ب- غلظت         ج- سطح تماس         د-  دما     

7-     كدام يك از عوامل مؤثر بر سرعت يك واكنش به شمار نمي رود ؟

الف) هم فاز بودن واكنشگرها       ب- طبيعت واكنش دهنده ها       ج- غلظت مواد اوليه               د- فشار در تمامي واكنش ها

8-      چهار عامل مطرح مؤثر برسرعت واكنش هاي شيميايي كدامند ؟

الف-  دما ، غلظت ، حالت فيزيكي ، كاتاليزگر               ب-  فشار ، دما ، غلظت ،ماهيت واكنش دهنده ها

ج-  كاتاليزگر، حالت فيزيكي ،فشار ، دما                   د- ماهيت واكنش دهنده ها ،دما ، غلظت ، حجم

9-     قطعه اي آهن را در هوا و رشته أي از آهن را در اكسيژن خالص مي سوزانيم سرعت در كدام مورد بيشتر است و علل آن چيست ؟

الف- آهن در هوا – سطح تماس              ب-  رشته ي آهن در اكسيژن – سطح تماس – غلظت

ج- آهن در هوا – غلظت                        د- رشته ي آهن در اكسيژن – ماهيت ماده – فشار

10-هرگاه پتاسيم يديد را با سرب( II ) نيترات كه هردوسفيدرنگ اند ، با هم مخلوط كرده ومدتي دريك هاون چيني بساييد،به تدريج جامد زردرنگي تشكيل مي شود ، اين ماده كدام است ؟

الف- يد                                   ب-  سرب( II ) يديد            ج-  پتاسيم نيترات                  د-  سرب( II ) اكسيد

11-ماهيت ( نوع يا جنس ) واكنش دهنده ها ، به عنوان يك متغير براي بهبود سرعت واكنش ها مطرح ……و اهميت آن از چهار عامل ديگر ( دما ، غلظت ، حالت فيزيكي و كاتاليزگر ) ……. است .

الف-  است – بيشتر              ب-  است – كمتر            ج-  نيست – بيشتر              د-  نيست – كمتر

12-در رابطه ي   K[A]m[B]n = سرعت واكنش m وn مرتبه ي واكنش نسبت به A وB  ناميده مي شوند  كه اعدادي ........... مي باشند و به صورت .......... بدست مي آيند.

الف-  درست – محاسبه اي      ب-  اعشاري – محاسبه اي    ج-  درست يا اعشاري – تجربي            ج-  درست يا اعشاري – محاسبه اي  

                    

سوال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۷ساعت ۱:۱۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

سوالات سر ی یک شیمی پیش دانشگاهی

1-      در واکنش 2A→B در 10 دقیقه 0.2 مول  A به  B تبدیل می شود . متوسط سرعت تشکیل B بر حسب مول بر دقیقه کدام است .

  الف – 0.2               ب- 0.1             ج- 0.02             د- 0.01

2-      نمودار زیر تغییرات غلظت A در واکنش : محصولاتA→ ، در حجم و دمای ثابت را نشان می دهد . با توجه به نمودار متوسط سرعت واکنش در فاصله زمانی 5 الی 10 کدام است (برحسب mol.l-1.min-1)

الف- 0.04             ب- 0.2           ج- 0.3           د- 0.5

 

3-      با توجه به گرمازا بودن واکنش 1 نسبت به واکنش 2 در مورد مقایسه سرعت این دو واکنش چه می توان گفت ؟

الف-  سرعت واکنش 1 بزرگتر از واکنش 2 است.                   ب- سرعت واکنش 1 کوچکتر از واکنش 2 است .

ج- سرعت هر دو واکنش باهم مساوی است.                           ج- معلومات کافی نیست .

4-      دو دانش آموز سرعت تجزیه H2O2 در غلظت و دمای یکسان مورد مطالعه قرار دادند . دانش آموز اولی سرعت متوسط  تجزیه H2O2 را در دو دقیقه اول و دانش آموز دوم در چهار دقیقه تعیین نمود . مقایسه متوسط سرعت تعین شده توسط این دو دانش آموز کدام است ؟

الف- هر دو باهم مساوی است     ب- دومی<اولی          ج- دومی>اولی          د- به معلومات بیشتر نیاز است

5-      در جدول زیر حجم گاز هیدروژن حاصل از واکنش Fe + 2HCl نسبت به زمان در دمای صفر درجه و فشار یک اتمسفر داده شده است . متوسط سرعت تولید گاز هیدروژن از دقیقه 5 الی 8 برحسب مول بر دقیقه کدام است .

9

7

5

3

0

زمان min

0.6

0.5

0.4

0.3

0

حجم H2(l)

الف- 3-10*976/2        ب-   3-10*5/2                ج-  3-10*232/2               د-  3-10*5/1    

6-      از واکنش فلز روی و محلول هیدروکلریک اسید 504 سانتی متر مکعب  گاز هیدروژن در صفر درجه و یک اتمسفر در مدت 90 ثانیه آزاد می شود . سرعت متوسط مصرف اسید در آزمایش بر حسب mol.l-1.min-1  کدام است ؟

الف- 0.04                ب- 0.02         ج- 0.01              د- 0.06       

7-      0.28 گرم فلز آهن در مدت 2 دقیقه در هیدروکلریک اسید حل شده است . سرعت متوسط از بین رفتن آهن برحسب مول بر دقیقه کدام است ؟Fe = 56

الف- 0.2                 ب- 0.0025           ج- 0.14           د- 0.28

8-      در واکنش فرضی A→B تعداد مول های A در مدت 20 ثانیه به 0.2 مول می رسد . در صورتی که سرعت متوسط واکنش بر حسب A ، 3mol/min باشد ، تعداد مول های اولیه A کدام است ؟

الف- 0.8              ب- 1.2            ج- 60.2                د- 59.8

9-      در زمان 10 ثانیه 0.5 مول HI مطابق واکنش H2(g) + I2(g)→2HI(g) تولید می شود . اگر سرعت متوسط تولید HI در این محدوده زمانی      0.5mol.l-1.s-1  باشد . حجم واکنش چند لیتر است ؟

الف- 10             ب- 1                ج- 0.1             د- 0.01

10-  از ویژگی های زیر برای اندازه گیری میزان مصرف واکنش دهنده یا تولید فراورده استفاده می شود به جز ............

الف- رنگ                 ب- آنتالپی                    ج- غلظت                    د- فشار

 

 

سوال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با آرزوی توفیق روز افزون بر شما دانش آموز گرامی                      اکبر نوری زاده

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۷ساعت ۱:۱۳ قبل از ظهر  توسط اکبر نوریزاده  | 

مطالب قدیمی‌تر