صدراشیمی

شیمی پنجره ای برای شناخت هستی و هستی بخش است

1- اگر بار الکتریکی ذره ها ی تشکیل دهنده ی پرتوهای کاتدی بزرگ تر بود ، آیا این پرتوها در میدان مغناطیسی بیش تر منحرف می شدند یا کم تر ؟ توضیح دهید ؟

 

2- در هر یک از انتقال های الکترونی زیر که در اتم هیدروژن رخ می دهد ، آیا انرژی آزاد یا جذب می شود ؟

الف از n=3  به  n=6

 

ب از مداری با شعاع 76/4 آنگستروم به مداری با شعاع 12/2 آنگستروم

 

ج یونش از حالت پایه

 

3- چرا الکترون موجود در زیر لایه 4p  پر انرژی تر از 2p می باشد ؟

 

4- انرژی نخستین یونش را تعریف کنید ؟

 

 1-  نظریه ی اتمی دالتون در توجیه کدام مورد زیر نا رسایی داشت؟

الف - مایع شدن گازها بر اثر فشار               ب - جامد شدن مایع ها در اثر سرد شدن

 ج - ترکیب شدن عنصر ها با ظرفیت معین  د - ترکیب شدن عنصرها با نسبت جرمی معین با یکدیگر

2 - نظریه ی اتمی دالتون تکیه بر کدام قانون یا قانون های زیر داشت؟

 الف - پایستگی جرم  ب - نسبت های معین  ج -  نسبت های چند گانه  د - هرسه مورد

3- کدامیک از موارد زیر ؛ جزء نظریه ی اتمی دالتون نبوده است؟

·         اتم های عنصر های گوناگون ؛ جرم های متفاوت دارند.

·         اتم ها غیر قابل تجزیه اند واز بین نمی روند

·         تمام اتم های هر عنصر ظرفیت ثابت ومعین دارند.

·         عنصر ها از ذره های بسیار ریزی بنام اتم تشکیل شده اند

3- کدام مورد زیر ؛ براساس نظریه ی اتمی دالتون قابل توجیه نبوده است؟

الف - تجزیه شدن برخی مواد در اثر جریان الکتریسیته                   ب -ترکیب شدن مواد به نسبت جرمی معین

 ج - ذوب شدن مواد در اثر حرارت                                            د - تشکیل شدن مواد مرکب از مواد ساده

5 - کدام مطلب زیر به نتایج حاصل از آزمایش رادرفورد در مورد تابش پرتوی آلفا به ورقه ی نازک طلا مربوط نیست؟

·         اتم از ذره های باردار مثبت ومنفی تشکیل شده و در عین حال خنثی است.

·         تعداد معدودی از ذره ها ی آلفا که در امتداد هسته پیش می روند در همان امتداد بر می گردند.

·         حجم اتم بسیار بزرگتر از حجم هسته ی آن است.

·         انحراف کامل تعداد معدودی از ذره های آلفا ؛ نشانه ی تمرکز بار مثبت وجرم اتم در مرکز آن است.

6- بر داشت رادرفورد از آزمایشی که انجام داد چه بود؟

الف - برابر نبودن تعداد پروتون ها ونوترون ها در اتم همه ی مواد     ب - تمرکز تمامی بار مثبت در هسته ی اتم

 ج - شرکت داشتن الکترون در ساختار اتم همه ی مواد                  د - منفی بودن بار الکتریکی هسته ی اتم

 7- در آزمایش رادرفورد ؛ عبور بدون انحراف قسمت عمده ی ذره های آلفا از ورقه ی نازک طلا نشان داد که:

·         بار ذره های آلفا در بر خورد با الکترون ها خنثی می شود

·         بین اتم های طلا فضای خالی نسبتا زیادی وجود دارد

·         قسمت عمده ی اتم ها را فضای خالی تشکیل می دهد

·         هسته اتم های طلا از انحراف ذره های الفا جلوگیری می کند

8- اگر نظریه ی تامسون درست بود؛ در اثر بر خورد پرتوی آلفا به ورقه های نازک طلا کدام مورد زیر پیش می آمد؟  

·         تمام ذره های آلفا بدون انحراف خارج می شدند.

·         تمام ذره های آلفا با انحراف خارج می شدند.

·         قسمتی از ذره های آلفا بدون انحراف و قسمتی منعکس خارج می شدند.

·         قسمتی از ذره های آلفا بدون انحراف و قسمتی منعکس وقسمتی نیز منحرف می شدند.

9- این نظریه که« اتم از الکترونهایی تشکیل شده است که مرتبا در کره ای از بار الکتریکی مثبت یکنواخت در حال گردشند»

توسط کدام دانشمند بیان شد؟

الف - رادر فورد          ب - بور           ج دالتون           د - تامسون

 10- اتم های ایزوتوپ عبارتند از اتم های متفاوت .............

 الف - یک عنصر که تعداد پروتون های آن ها متفاوت است.                     ب- یک عنصر که عدد جرمی آن ها برابر نیست.

 ج -  دو عنصر که تعداد نوترون های آن متفاوت است.                             د  - دو عنصر که عدد جرمی ان ها برابر نیست.

12- تفاوت دو ایزوتوپ از یک عنصر در کدام خاصیت آنهاست؟

الف-  تعداد الکترون ها               ب- تعداد پروتونها              ج- عدد اتمی                       د- جرم اتمی

12- دو اتم ایزوتوپ در کدام مورد با هم تفاوتی ندارند؟

الف-  تعداد الکترونها               ب- تعداد نوترونها                 ج- عدد جرمی                    د- خواص فیزیکی

13- واحد جرم اتمی  (amu) کدام مورد زیر است ؟

الف 12/1 جرم C 12 تعریف شده است .                      ب -16 /1 جرم O 16 تعریف شده است . 

ج-   16/1 جرم C 12 تعریف شده است .                        د جرم یک اتم H11 تعریف شده است

14-کدام یک از مطالب زیر بوسیله ی نظریه ی بور بیان نگردید؟

 الف - انرژی یونش هیدروژن                                               ب -  طیف نشری خطی اتم های چند الکترونی

 ج -  طیف نشری خطی یون های هیدروژن مانند                    د - تراز های اصلی اتم هیدروژن.

 15- بر طبق نظریه ی بور الکترون:

 الف -  مرتبا از هسته دور می شود                                   ب-  فقط روی تراز های انرژی معینی حرکت می کنند

 ج -می تواند هر مقدار انرژی داشته باشد                            د  به تدریج به هسته نزدیک می شود تا در آن سقوط کند

 16 -کدام مطلب زیر نادرست است؟

·         حالت پایه پایین ترین حالت انرژی یک سیستم کوانتیده است.

·         حالت بر انگیخته وضعیت یک اتم در حالتی بالا تر از حالت پایه است.

·         طیف نشری خطی هر عنصر ؛ خاص آن عنصر است وبا عنصر های دیگر تفاوت دارد.

·         الکترون تنها می تواند یکی از دو خاصیت موجی یا ذره ای را داشته باشد.

 17- در کدام نظریه ی اتمی زیر هسته اتم مورد قبول نبود؟

 الف -  رادرفورد                ب -  بور                    ج - کوانتومی                  د - تامسون

18- اعداد کوانتومی ml , l , n  را برای پرانرژی ترین الکترون عنصر K19 مشخص کنید؟

الف 4 ، 0 ، 0              ب1 ، 0 ، 3                      ج4 ، 0 ، 1-                        د 3 ، 0 ، 0

 19- این اصل که می گوید »هیچ اوربیتالی در یک اتم نمی تواند بیش از دو الکترون در خود جای دهد  « مربوط به کدام دانشمند است.              الف- هوند                     ب- تامسون                 ج- پائولی                       د- رادرفورد

20-ترتیب پر شدن ترازهای3p ،  3d،  3S ،4S ،4P به چه صورت است .

·         3s --> 3p --> 4s --> 3d --> 4s --> 4p  

·         4 p <--3 d <--4 S<--3 p <-- 3S

·         4 p <--4 S <--3 p <--3 S <--3 d

·         4 p <--4 S <--3 p <--3 d<--3 S

21-  در آرایش الکترونی کدامیک از عنصرهای واسطه ی زیر تعداد الکترونهای  3p , 3dبرابرند؟

29 Cu (د                   27 Co (ج                        26 Fe(ب              25 Mn ( الف

22- در یون 2452 X6+ تفاوت تعداد الکترونها و نوترونها چند است ؟

الف 8                         ب 9                  ج 10                      د - 11

23- تعداد الکترونها، پروتونها ونوترونهای یون  2248 Ti + 2 به ترتیب چند است ؟( از چپ به راست)

الف 26-22-20           ب 20-22-24         ج 22-20 -24                   د 20-22-26  

24-  خارجی ترین تراز فرعی کاتیونX +3  به 3d3 ختم شده است آرایش الکترونی عنصرXکدام است؟

[Ar]3d54S1-  ب                                 [Ar]3d6- الف

[Ar]3d44S2-   د                                      [Ar]3d54S2-     ج

26- کدام دسته از ذرات زیر آرایش الکترونی یکسانی دارند؟

7N3- , 9F- , 11Na+                    ب)  O2- , 11Na+ , 3Li+  (لف ا

19K+ , 17Cl- , 8O- 2  د)                 10 Ne , 20Ca2+ , 19K+ ( ج

[ چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۵ ] [ ۲۲:۴۶ بعد از ظهر ] [ اکبر نوریزاده ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،